Munitsipaalomandis olevad eluruumid

Elamuseadus § 8 kohaselt kuulub Suure-Jaani valla volikogu võimkonda elamusuhete reguleerimisel valla haldusterritooriumil munitsipaalomandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise korra, sealhulgas hooldus- ja remondieeskirjade kehtestamine.

Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus kehtestada oma haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri piirmäärad. Kohaliku omavalitsuse volikogu muudab üüri piirmäärasid üks kord 12 kuu jooksul, kui üüri mõjutavad hinnad on viimasest piirmäärade kehtestamisest arvates muutunud.

Suure-Jaani Vallavolikogu 27.04.2006 määrusega nr 33 ,,Valla munitsipaalelamispinnale üüri piirmäära kehtestamine"  alusel on Suure-Jaani valla haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumide üüri piirmäär 1.60 eurot/m2.