Jäätmemajandus

 

Jäätmehoolduse korraldamiseks on Harjumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Pärnumaa, Raplamaa ja   Viljandimaa valdade koostööna loodud ühisasutus MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mille liikmeskonda kuulub 32 omavalitsust, sealhulgas Suure-Jaani vald.

 

Kohalik omavalitsus hoolitseb selle eest, et:
• elanikud, suvilaomanikud ja väike-ettevõtted oleksid liidetud korraldatud jäätmeveoga, mis annab neile kindluse, et nende olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult;
• omavalitsuse territooriumil on loodud võimalused jäätmeid liigiti koguda ja ära anda;
•   omavalitsuse territooriumil on piisavalt avalikke jäätmekogumiskohti (nt  pakendite äraandmiseks, paberi ja papi kogumiseks, aga ka ohtlike jäätmete  tarvis jne);
•   elanikud oleksid omavalitsuse territooriumil kehtivatest jäätmealastest  võimalustest ja nõuetest informeeritud.


Jäätmehooldust Suure-Jaani vallas  reguleerib  Suure-Jaani valla Jäätmehoolduseeskiri,  mis on vastu võetud 25.02.2011 määrusega nr 45.


Jäätmekäitluse arengusuunad on määratud Suure-Jaani valla jäätmekavas 2015–2020, mis on vastu võetud 24.09.2015 määrusega nr 27.  


Suure-Jaani vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab kuni 31.03.2019 AS Eesti Keskkonnateenused. Kontakt: telefon 435 5025, e-post: info@keskkonnateenused.ee