Uudised ja teated

« Tagasi

Pakume tööd

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

KULTUURISPETSIALIST
HARIDUSSPETSIALIST
IT-SPETSIALIST
EHITUSSPETSIALIST
JURIST
SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
KULTUURISPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Kultuurispetsialisti põhiülesanneteks on kultuuriasutuste tegevuse koordineerimine ja osalemine kultuuripoliitika väljatöötamise protsessis, kultuurivaldkonna tegevuse analüüsimine, osalemine valla ja maakondlike kultuuriürituste ja -projektide korraldamises ning uute kultuuriprojektide algatamisel, oma valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamine, mittetulundusühingute ja külaseltside nõustamine ning ühistegevuse koordineerimine.

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus või vähemalt keskeriharidus ja kultuurivaldkonnas töötamise kogemus.

Eesti keele valdamine kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.

Valmisolek töötada õhtusel ajal ja nädalavahetustel/pühade ajal.

Autojuhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Kasuks tuleb:

Ürituste korraldamise kogemus, täiendav võõrkeelte oskus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
HARIDUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Põhja-Sakala valla haridusalase töö koordineerimine ja selle kvaliteetse toimimise tagamine ning haridus-valdkonna arengusuundade kavandamine.

Peamised ülesanded:

Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvi-koolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorraldus-likes küsimustes, valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine, valla haridusasutuste omavahelise ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine, haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine, ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus.

Varasem töökogemus haridusvaldkonnas.

Haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

Juhiloa olemasolu.

 

Kasuks tuleb: Juhtimise kogemus, ürituste korraldamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
IT-SPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

IT-spetsialisti ametikoha põhieesmärk on Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja selle allasutuste infosüsteemi pideva tõrgeteta toimimise tagamine, infosüsteemide ja -tehnoloogia arenduste juurutamine ja igakülgse abi osutamine vallavalitsuse IT kasutajatele.

Peamised ülesanded:

IT- spetsialist tagab infosüsteemide (s.h telefoniside jm andmeside) ja infotöötlusvahendite toimimise vallavalitsuses, teeninduspunktides ja hallatavates asutustes;

haldab ja arendab valla veebilehte;

tagab vallavalitsuse infobaaside varundamise, turvalisuse, terviklikkuse ja arhiveerimise; lahendab tekkivaid probleeme ja veasituatsioone, juhendab kasutajaid arvutitarkvara kasutamisel;

hindab andmeside ja infotehnoloogilisi lahendusi;

ennetab võimalikke tekkida võivaid probleeme, teeb ettepanekuid andmeside ja infotehnoloogiliste lahenduste soodsamaks, tänapäevasemaks muutmiseks ja/või turvanõuete kehtestamiseks;

informeerib kohe teisi omavalitsuse IT-spetsialiste ja/või vallavanemat tekkinud probleemidest; korraldab andmeside ja infotehnoloogilise teenindamise koosolekutel, volikogu komisjonide, volikogu ja vallavalitsuse istungitel, koolitustel vms sündmustel;

aitab kaas tööandja projektidele oma pädevuse piires;

teeb ettepanekuid teistele omavalitsuse IT-spetsialistidele ja/või vallavanemale oma töövaldkonna piires;

täidab koostöös teiste omavalitsuse IT-spetsialistidega ja/või vallavanema poolt antud ühekordseid ametialaseid ülesandeid;

täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest.

 

Nõudmised kandidaadile:

Vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus, omavalitsuse korraldust reguleerivate ja infotehnoloogiaalaste õigusaktide tundmine, erinevatest omavalitsuses kasutatavatest programmidest, andmekogudest jms teadmiste omamine, meeskonna- ja koostöövalmidus, arvuti kasutamise oskus tipptasemel.

 

Kasuks tuleb:

Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses, juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
EHITUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Põhja-Sakala vallas.

Peamised ülesanded:

Ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemise korraldamine ning vastavate lubade väljastamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamiste korraldamine; ehitusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine; projekteerimistingimuste taotluste menetluse korraldamine ja vastavate eelnõude väljatöötamine; valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel riigihanke hankedokumentatsiooni koostamine; kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine, valla arengukava ja üldplaneeringu väljatöötamisel osalemine; ehitisregistri pidamine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus, väga head teadmised ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskus neid rakendada oma töös, varasem töökogemus ehitusvaldkonnas, eesti keele valdamine kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendus-oskus, koostöövalmidus; vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) ja andme-kogude kasutamise oskus, projekteerimisalaste standardite ja juhend-materjalide tundmine, hoonete energiatõhususe teadmiste olemasolu.

 

Kasuks tuleb:

Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses, juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus, projekteerija kutsetunnistus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
JURISTI ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Juristi peamisteks tööülesanneteks on vallavalitsuse tegevuse õigusaktidele vastavuse tagamine ning ametiasutuse teenistujate ja hallatavate asutuste juriidiline nõustamine, valla esindamine kohtus ning kolmandate isikute ees temale antud volituste piires, vallavalitsuse nimel sõlmitavate lepingute õigusaktidele vastavuse kontrollimine ja vajadusel lepingute koostamine, vallavalitsuses töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamine vastavalt seadusele.

 

Nõudmised kandidaadile:

Õigusteaduse magistrikraad ja erialane töökogemus.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Korrektsus ja täpsus teenistusülesannete täitmisel.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

 

Kasuks tuleb:

Juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Sotsiaalosakonna juhataja põhiülesanneteks on vallavalitsuse pädevuses olevate sotsiaalhoolekandeliste küsimuste lahendamise korraldamine, valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine, oma teenistusvaldkonna üle järelevalve teostamine ning sotsiaalosakonna töö juhtimine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas.

Juhtimiskogemus.

Kõrge pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

Põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest.

Juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI  ametikoha täitmiseks

Sotsiaaltööspetsialisti põhiülesanneteks on isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks, abi vajaduse ja ulatuse väljaselgitamine ning toetuste arvestamine ja teenuste määramine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Sotsiaaltööalane kõrgharidus.

Väga head teadmised oma teenistusvaldkonda  reguleerivatest õigusaktidest.

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus.

Väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

B-kategooria juhiloa olemasolu.

Võime töötada iseseisvalt.

 

Kasuks tuleb:

Kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Kõpu, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

____________________________________________

 

Põhja-Sakala vald on pikkade kultuuritraditsioonidega kant ja siit on võrsunud mitmed eesti kultuuriloost tuntud loovisikud.

Ärksat vaimu on siin tänagi: käesoleval aastal ühinesid neli omavalitsust – Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani vald ning Võhma linn – üheks vallaks.

Põhja-Sakala vald on turvaline paik elamiseks, kuhu positiivse ellusuhtumisega teotahtelised inimesed on alati oodatud.