Suure-Jaani valla ettevõtluse arengukava

Väljavõte Suure-Jaani valla arengukavast

20.03.14

Äriregistri andmetel on Suure-Jaani valla territooriumil 2011. aasta seisuga registreeritud 215 ettevõtet ja 249 füüsilisest isikust ettevõtjat. Kokku on äriühinguid Suure-Jaani vallas 464.

Kõikidest Suure-Jaani valla territooriumil registreeritud ettevõtetest moodustavad valdava osa, kokku 97%, füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) – 249, ning osaühingud (OÜ) – 202. Tulundusühistuid (Tul.Üh), aktsiaseltse (AS), täisühinguid (TÜ) ning usaldusühinguid (UÜ) on mõned üksikud (joon 3).

 

Joonis 3. Suure-Jaani valla äriühingud ettevõtlusvormide lõikes (2011).

 

Suure-Jaani vallas on kõige levinumaks tegevusvaldkonnaks põllumajandus, mis katab ligi 40% kogu valla ettevõtlusest. Põllumajandusele järgneb metsamajandus, mille osakaal tegevusvaldkondades on üle 11%. Metsamajanduses on peamisteks tegevusaladeks metsakasvatus ja metsavarumine. Pea võrdselt on Suure-Jaani vallas levinud ehituse ning hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnad, ligi 10%. Kõigest 5% osakaaluga, kuid kohaliku tööturu olulisimaks tööandjaks on  töötleva tööstuse valdkonnas saematerjali tootmise tegevusala, milles suurimad ettevõtted on AS Sakala Saeveski ning OÜ Eesti Höövelliist. Ülejäänud ligikaudu 27% tegevusvaldkondadest moodustub veel 14 tegevusalast, mille üksikud osakaalud jäävad alla 5% (vt Tabel 2).

 

Tegevusvaldkond

Äriühingute arv

Osakaal

Põllumajandus

173

37,5%

Metsamajandus

51

11,1%

Hulgi- ja jaekaubandus

42

9,1%

Ehitus

41

8,9%

Töötlev tööstus

26

5,6%

Veondus ja laondus

23

5%

Kutse,- teadus- ja tehnikaalane tegevus

20

4,3%

Haldus- ja abitegevused

20

4,3%

Muud teenindavad tegevused

19

4,0%

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

12

2,6%

Majutus ja toitlustus

7

1,5%

Mootorsõidukite remont

6

1,3%

Kinnisvaraalane tegevus

6

1,3%

Info ja side

5

1,1%

Tervishoid

4

0,9%

Haridus

3

0,7%

Finants- ja kindlustustegevus

3

0,7%

Elektrienergiaga varustamine

2

0,4%

Mäetööstus

1

0,2%

Kokku

464

100%

Tabel 2. Suure-Jaani valla ettevõtted tegevusvaldkondade lõikes (2011)

 

Valdkondade olukord ja mõjutegurid

 

Põllumajandus

Põllumajandus on Suure-Jaani vallas kõige levinumaks tegevusvaldkonnaks, mis katab ligi 40% kogu valla ettevõtlusest ning millega tegeleb 2011. aastal kokku 173 ettevõtet. Peamisteks tegevusaladeks põllumajanduses on aiandus, segapõllumajandus, teraviljakasvatus ja piimakarjakasvatus. 2011. aasta andmete põhjal olid valla suuremateks ettevõteteks põllumajanduses käibe alusel Sürgavere Põllumajandusühistu,  OÜ Paala ja Põllumajandusteenuste OÜ.  Haritavat maad on vallas kokku 15 219 ha. Suure-Jaani linna ja Olustvere aleviku ümbruses paiknevad kõrge boniteediga põllumaad (hindepunkt on üle 50, võrdluseks Eesti keskmine mullahindepunkt on 41), mis soodustavad vallas põllumajanduse arengut. Suure-Jaani valla üldplaneeringu alusel peavad need ka edaspidi jääma põllumajanduslikku kasutusse.

 

 

Metsamajandus

Metsamajandus moodustab kõigist valla tegevusvaldkondadest üle 10% ning sellega tegeleb 2011. aastal 51 ettevõtet. Peamisteks tegevusteks antud valdkonnas on metsakasvatus ja metsavarumine. Metsamaa võtab enda alla 34 516 ha. Majanduslikult kasutatav mets on riigi ja eraomanduses. Suur on metsast on looduskaitse nõuetest tulenevalt piiratud majandusliku kasutusega. Suure-Jaani lähiümbruse metsad on kasutusel eelkõige rohelise vööndi metsana, mida kasutatakse eeskätt puhkemajanduslikul otstarbel ning kus lageraieid ei tehta.

 

Hulgi- ja jaekaubandus

Hulgi- ja jaekaubanduses tegutseb Suure-Jaani vallas 2011. aastal 20 ettevõtet, mis hõlmab ligi 7% kõigist tegevusvaldkondadest. Peamisteks tegevusteks on põllumajandussaaduste, toidu- ning tööstuskaupade müük. Suurimaks ettevõtteks kaubanduse alal on mootorikütuse jaemüügiga tegelev OÜ Kruuse.

 

Ehitus

Ehitusega oli Suure-Jaani vallas 2010. aastal seotud 22 ettevõtet, moodustades veidi üle 15% peamistest tegevusvaldkondadest. Aja Nägu OÜ on Suure-Jaani suurim hoonete ehitusega tegelev ettevõte, eriehitustöid teostavatest ettevõtetest on suurim OÜ Markatrin.

 

Töötlev tööstus

Töötlev tööstus katab kõigest 5% kõigist Suure-Jaani valla tegevusvaldkondadest, kuid kohalikul tööturul on selles valdkonnas ühed suurimad tööandjad. Nendeks on saematerjali tootmisega tegelevad AS Sakala Saeveski ning OÜ Eesti Höövelliist.

 

Turism

Suuremad turismiettevõtjad Suure-Jaani vallas on OÜ Vimco Grupp, Energia talu, Vahelaane turismitalu, Suure-Jaani kohvik ja külalistemaja. Suuremad toitlustuskohad on kohvik Arturi Juures, Suure-Jaani kohvik ja külalistemaja, Olustvere lossikohvik, Vanaõue Puhkekeskus, Kõidama baar.

Ressursid

Suure-Jaani vallal on geograafiliselt soodne asukoht Viljandimaa loode- ja põhjaosas. Soodne on lähedus Pärnuga, kus SPAdes ja sanatooriumides viibib palju välisturiste. Vabariikliku turismi sihtalade kava jaotuse järgi asub vald Jõemaa piirkonnas, kus soovitatakse arendada orduajaga seonduvaid turismitooteid.

 

Olulised vaatamisväärsused vallas on Olustvere mõisa kompleks ja sealsed ekspositsioonid (puuhobuste kogu, topiste kogu, antiikmööbli kogu) ning teemakojad, Lõhavere linnamägi, heliloojate Kappide Majamuuseum, Mart Saare majamuuseum Hüpassaares, Lubjassaare talumuuseum, osa Soomaa Rahvuspargist, Suure-Jaani kirik, Suure-Jaani kalmistu, Lõhavere mõis, Lahmuse mõisakompleks, mälestusmärk Vabadussõjas langenuile, Suure-Jaani järv. Olustvere lossis asub ka turismiinfokeskus ning läheduses tähetorn Orion. Lisaks asub vallas kümme kaitseala/parki: Lahmuse park, Lõhavere park, Olustvere park ja Sürgavere park ning Lehtsaare looduskaitseala, Navesti Maastikukaitseala, Papioru maastikukaitseala, Parika looduskaitseala, Saarjõe maastikukaitseala ja Soomaa rahvuspark. Üksikobjektidest asuvad vallas Labidakivi, Lahmuse kivi, Lemmjõe tamm, Lepakose rändrahn, Linnamäe rändrahn, Murru pärnad, Paksu suurkivi, Rõngu kivi, Rõugu kivi ja Tammeveski kivi.

 

Valla suurimaks tööandjaks on Suure-Jaani Vallavalitsus. Riigiametitest on esindatud RMK Aimla, Kabala ja Kõpu metskonnad, Eesti Päästeameti Lõuna-Eesti Päästekeskuse Viljandimaa päästeosakonna Suure-Jaani tugikomando ja Eesti Politsei Lõuna Politseiprefektuuri Viljandi politseiosakonna Suure-Jaani konstaablijaoskond. Olulisteks tööandjateks on ka Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Lahmuse Kool ning AS Eesti Post.

 

Suure-Jaani valla ettevõtluse arengu probleemiks on ettevõtluskeskkonna suhteline väljaarenematus (sobivate ettevalmistatud alade puudus, kvaliteetsete kommunikatsioonide puudumine, teede kvaliteet jms) ja kvaliteetse tööjõu puudus,  transpordiprobleemid jms. Lähimaks arenguülesandeks on piirkonna atraktiivsemaks muutmine nii investorite, kvalifitseeritud tööjõu kui ka külastajate jaoks. Valdkonna edasise arengu vajaduseks on soodsate tingimuste loomine vallas toimivate ettevõtete arendamiseks ning uute ettevõtete tekkimiseks, et mitmekesistada kohalike elanike töövõimalusi, vähendada pendelrännet ja selle negatiivset mõju kohalikule sotsiaalsele kogukonnale, samuti valla territooriumi kui elukeskkonna  ligitõmbavuse tõstmiseks. Valla esmaseks huviks on kohaliku turismi- ja puhkemajanduse väljaarendamine vallas, samuti maamajanduse arengu ja tegevusalade mitmekesistamise soodustamine.