Euroopa Sotsiaalfond

Suure-Jaani vald on saanud Euroopa sotsiaalfondist toetust kahele projektile.

  1. "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Raamleping on sõlmitud ning projekti 1. hankelepingu periood on aprill 2017-aprill 2018. Projekt lõpeb detsembris 2018

Koostöö esimese tegevusena toimus 3-osaline koolitusprogramm 15le piirkonna vabatahtlikule noorele, kes uute pädevuste najal saavad edaspidi abiks olla kohalike laagrite ja noortesündmuste korraldamisel. Järgmise suurema üritusena toimub 28. mail Suure-Jaani Noortekeskuses ühine seikluslik perepäev „Parim pühapäev perega", kus lisaks väga paljudele meelelahutuslikele tegevusvõimalustele saab tutvuda piirkonnas pakutavate põnevate huviringide tegemistega.
 
Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 89 779 EUR. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.
 

Loe lähemalt projektist

 

    2. Suure-Jaani lasteaiateenuste kättesaadavuse parandamine

Projekti üldine eesmärk on parandada Suure-Jaani valla lasteaia teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti otsene eesmärk on uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas, et tagada seadusest tulenev omavalitsuse kohustus võimaldada lapsel saada lasteaiakoht alates 1,5 eluaastast.

Projekti raames loodi Suure-Jaani vallas üks liitrühm Suure-Jaani lasteaias Sipsik 18 kohta  ja üks liitrühm Vastemõisa lasteaias Päevalil 10 kohta.

Selle tulemusena parandatakse oluliselt lapsevanemate võimalust osaleda tööturul ja parandatakse oluliselt perekondade majandusliku olukorda.

Projekti kestvus: 01.02.2016 - 31.01.2019

Projekti taotleja: Suure-Jaani Vallavalitsus

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond meetmest " Lapsehoiukohtade loomine  ja
teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele"

Toetuse summa 170133,40 eurot.