Uudised ja teated

Ühinemisleping

Suure-Jaani Vallavolikogu otsus 22.12.2016 nr 123 "Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine"

Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemisleping koos lisadega 1, 6, 8-12

 

Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemisleping
 
    Lisa nr 1 Seletuskiri Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu valla ning Võhma linna ühinemislepingule 
 
 
 
 
 
    Lisa nr 6 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000
 
    Lisa nr 7 Prioriteetsete investeeringute kava aastateks 2016-2021 koosneb volikogude poolt kinnitatud eelarvestrateegiate investeeringute kavadest
 
 
      Lisa 8. Valla juhtimisstruktuuri põhimõtteline skeem
 
     Lisa 9. Ühinevate omavalitsuste ametnike ja töötajate garantiid
 
     Lisa 10. Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
 
     Lisa 11. Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava
 
     Lisa 12. Teenuskeskuste ja piirkonnajuhi ülesanded.
 

Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani Vallavolikogu ning Võhma Linnavolikogu ühisistung 22.12.2016

22. detsembril 2016  kell 14 toimub Suure-Jaanis Kondas maja saalis - Ilmatari tn 9 - Kõpu, Kõo ja Suure-Jaani vallavolikogude ning Võhma linnavolikogu ühine istung. Päevakorras on tulevasele ühinenud vallale nime valimine, ühinemislepingu muudatusettepanekute heakskiitmine, ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada ühinemise teel uus omavalitsusüksus.

Vastavalt eelnõule 202 saavad volikogude liikmed valida nimede Põhja-Sakala vald ja Suure-Jaani vald vahel. Hääletustulemused selgitatakse välja iga volikogu kohta eraldi. Uue valla nimeks valitakse nimi, mille poolt on hääletanud rohkem volikogusid.  Kui mõlema nime poolt on hääletanud võrdselt volikogusid (2:2), liidetakse  kummalegi nimele antud kõikide volikogude liikmete poolt antud hääled ja uue valla nimeks osutub valituks nimi, mis on saanud rohkem hääli.
Kui mõlemad nimed on saanud võrdselt hääli, otsustatakse valla nimi kulli ja kirja viskamise teel.

 

Vaata ka

 


Rahvaküsitluse tulemused

13.-15. novembril 2016 toimus  rahvaküsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada elanike arvamus Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna üheks omavalitsusüksuseks ühinemise suhtes.

Suure-Jaani vallas oli küsitluses osalejate nimekirja kantud 4515 hääleõiguslikku kodanikku; küsitluses osales 41 kodanikku, so 0,9% hääleõiguslikest kodanikest.

Ühinemise poolt hääletas 23, s.o 56% hääletajate koguarvust, vastu hääletas 18, s.o 44% hääletajate koguarvust. Kehtetuid sedeleid ei olnud. 

 

Võhma linnas oli küsitluse nimekirja kantud 1164 hääleõiguslikku kodanikku.
Küsitluses osales 80 isikut, mis on 6,9 % hääleõiguslikest.

Ühinemisel vastas "jah" 50 isikut ehk 62,5 % hääletanutest ja "ei" vastas 30 isikut ehk 37,5 %. Kehtetuid sedeleid 0. 

 

 Kõo vallas oli küsitluse nimekirja kantud 848 hääleõiguslikku kodanikku.
 Küsitluses osales 60 isikut ehk 7,07%.

Ühinemisel vastas "jah" 14 isikut ehk 23,73% kehtivatest häältest ja "ei"  45 ehk 76,27%. Üks sedel oli rikutud. 

 

Kõpu vallas toimus rahvaküsitlus 3.-5. detsembril 2016.

Kõpu vallas oli nimekirja kantud 556 hääleõiguslikku kodanikku, küsitluses osales 295 kodanikku ehk 53%. 

Ühinemise poolt hääletas 123, s.o 41,7% hääletajate koguarvust, vastu hääletas 172, s.o 58,3% hääletajate koguarvust.

 

 


Ühinemisleht

Ühinemislehe pdf fail

 

Muudatusettepanekud ühinemislepingu eelnõule ja ettepanekud, millist nime võiks kanda ühinenud omavalitsus, on oodatud kuni 31. oktoobrini 2016 juhtrühmale aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502, Viljandimaa ja e-posti aadressil yhinemine.pv@gmail.com

 

Milliseid nimesid on ühinenud omavalitsusele pakutud, saab näha ja nende kohta oma arvamuse teada anda SIIN

 

Tule arutama ja kaasa rääkima!
AVALIKUD KOOSOLEKUD ühinemislepingu eelnõu tutvustamiseks toimuvad 30. oktoobrist kuni 4. novembrini 2016.
Kõo vallas
2. novembril  kell 17.30 Kõo vallamajas
Kõpu vallas
1. novembril kell 18 Suure-Kõpu mõisas
Suure-Jaani vallas
31. oktoobril kell 18 Suure-Jaani vallamajas
2. novembril  kell 15 Vanaõue puhkekeskuses
3. novembril kell 17 Olustvere põhikoolis
3. novembril kell 19 Sürgavere spordihoones
4. novembril kell 17 Vastemõisa rahvamajas
4. novembril  kell 19 Tääksi koolimajas
Võhma linnas
30. oktoobril kell 14 Võhma Vaba Aja Keskuses

 

Ajavahemikus 12.–15. november 2016 viiakse Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani vallas ning Võhma linnas läbi
RAHVAKÜSITLUS,
mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus omavalitsuste kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 16-aastasel elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab püsivalt asjaomase omavalitsuse territooriumil.

Küsitlusest saab osa võtta järgnevalt:


Kõo vallas
13. novembril kell 9–17 Kõo vallamajas
14. novembril kell 9–17.30 Kõo vallamajas
15. novembril kell 9–17.30 Kõo vallamajas


Kõpu vallas
12. novembril kell 9–17 Kõpu külastuskeskuses
13. novembril kell 9–17 Kõpu külastuskeskuses
15. novembril kell 10–18 Kõpu külastuskeskuses


Suure-Jaani vallas
13. novembril kell 9–17 Suure-Jaani vallamajas
14. novembril kell 10–18 Vastemõisa rahvamajas
15. novembril kell 10–18 Olustvere põhikoolis

Võhma linnas
13. novembril kell 9–17 Võhma linnavalitsuse saalis
14. novembril kell 10–18 Võhma linnavalitsuse saalis
15. novembril kell 10–18 Võhma linnavalitsuse saalis
 

 

Suure-Jaani valla kodulehel toimus kuni 31. oktoobrini  küsitlus, kus kõigil oli võimalik tulevasele ühinenud vallale uut nime pakkuda või mõnd väljapakutud nime toetada.

Pakuti nimesid Sakala vald, Põhja-Viljandimaa vald, Soomaa vald, Kesk-Eesti vald, Lehola vald, Leole vald, Lembitu vald, Vägi vald, Põhja-Sakala vald, Sakalamaa vald, Loode Viljandi vald, Põhja-Viljandimaa vald, Tuleviku vald, Navesti vald, Ärma vald, Valula vald, Ühtehoidev vald, Sõpruse vald, Loode-Viljandimaa vald, Õnne vald, Kodupaiga vald, Lootuse vald, Põhjaka vald, Suurkõnnu vald, Taevere vald, Teguse vald, Valhalla vald, Viiskand vald, Õnnistu vald.

Aga pakuti  ka nimesid Kõvõkõ-Jaani vald, Eesti vald, Erivajadustega vald, Lempsi vald, Väikelinna vald, Kolme-õõõ vald, Jaani-õõõ vald, Suure-õõõ vald ja Sund vald.

Kokku toetati pakutud nimesid rohkem kui 450 korral. Kõige rohkem oli neid, kes eelistasid pakututest nime Sakala vald – 37,1% vastanutest (lisaks veel  nimekujud Põhja-Sakala vald ja Sakalamaa vald  – kokku 4% vastanutest). Nime Põhja-Viljandimaa vald toetas 18,5% vastanutest, Soomaa vald – 6,6% vastanutest, Kesk-Eesti vald – 6,4% vastanutest ning Lehola vald ja Leole vald – kokku 8,4% vastanutest.

Kuigi küsitluse eesmärgiks oli uurida, kui paljud toetavad uusi väljapakutavaid  nimesid, pakuti ka kõiki praeguseid (Suure-Jaani, Kõo, Kõpu, Võhma) ja endiseid (Olustvere) nimesid. 

 

Kohanimenõukogu vallanimede rakkerühma soovitus Suure-Jaani, Kõpu, Kõo valla ja Võhma linna ühiseks vallanimeks.

.

Ühinemisleping

Eelnõu nr 187 Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine 22.12.2016

Muudatusettepanekud ühinemislepingusse

Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemislepingu eelnõu 13.12.2016

    Lisa nr 1 Seletuskiri Kõo, Kõpu,  Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemislepingu juurde 

    Lisa nr 2  Kõo valla 2015. aasta majandusaruanne

    Lisa nr 3  Kõpu valla 2015. aasta aruanne

    Lisa nr 4  Suure-Jaani valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

    Lisa nr 5  Võhma linna 2015. aasta majandusaruanne

    Lisa nr 6 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

    Lisa nr 7 Prioriteetsete investeeringute kava lisatakse pärast eelarvestrateegiatete kinnitamist volikogude poolt

                  Kõo valla eelarvestrateegia investeeringute kava

                  Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021 investeeringute kava

                  Suure-Jaani valla eelarvestrateegia investeeringute kava

                  Võhma linna eelarvestrateegia investeeringute kava

      Lisa 8. Valla juhtimisstruktuuri põhimõtteline skeem;

     Lisa 9. Ühinevate omavalitsuste ametnike ja töötajate garantiid;

     Lisa 10. Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta;

     Lisa 11. Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava;

     Lisa 12. Teenuskeskuste ja piirkonnajuhi ülesanded.

 


Haldusreformi juhtrühma ja töörühmade protokollid

JUHTRÜHMA PROTOKOLLID

17.06.2016 protokoll
                     AJAKAVA
                     Ajutise ühinemisläbirääkimiste juhtrühma TÖÖKORD

02.08.2016 protokoll

09.08.2016 protokoll nr 3, LISA

09.09.2016 protokoll nr 4,  LISA struktuur

13.09.2016 protokoll nr 5. Tabelid

29.09.2016  protokoll nr 6

13.10.2016 protokoll nr 7

07.11.2016 protokoll nr 8

28.11.2016 protokoll nr 9

05.12.2016 protokoll nr 10

 

TÖÖRÜHMADE PROTOKOLLID

09.08.2016 Kultuuri töörühma protokoll nr 1

17.08.2016 Sotsiaal- ja tervishoiu töörühma protokoll nr 1

17.08.2016 Hariduse töörühma protokoll nr 1, esitlus "Suure-Jaani valla haridusest"

25.08.2016 Hariduse töörühma protokoll nr 2

06.09.2016 Sotsiaal- ja tervishoiu töörühma protokoll nr 2

08.09.2016 Kultuuri töörühma protokoll nr 2

 


Omavalitsuste volikogude otsused

28.04.2016    Suure-Jaani Vallavolikogu otsus nr 98

19.05.2016    Kolga-Jaani Vallavolikogu otsus nr 24

23.05.2016    Kõpu Vallavolikogu otsus nr 31

31.05.2016    Kõo Vallavolikogu otsus nr 13

08.06.2016    Võhma Linnavolikogu otsus nr 37

28.09.2016    Kõo Vallavolikogu otsus nr 18

 


Omavalitsusjuhtide kohtumiste protokollid

29.03.2016     Suure-Jaani valla, Võhma linna ja Kõo valla ajutiste haldusreformikomisjonide ühiskoosoleku protokoll

14.06.2016     Põhja-Viljandimaa omavalitsusjuhtide kohtumise protokoll

 


Suure-Jaani Vallavolikogu haldusreformi ajutise komisjoni protokollid

07.03.2016 protokoll

15.03.2016 protokoll

04.07.2016 protokoll nr 3

       Suure-Jaani Vallavolikogu ajutisele haldusreformikomisjonile edastatud Võhma Linnavolikogu haldusreformi ajutise komisjoni protokoll 22.08.2016 nr 3

18.08.2016 protokoll nr 4

21.11.2016 protokoll nr 5

19.12.2016 protokoll nr 6


Infot

Suure-Jaani Vallavolikogu tegi oma 28.04.2016 otsusega nr 98 ettepaneku haldusteritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks Kolga-Jaani, Kõo ja Kõpu vallale ning Võhma linnale. Eesmärgiga moodustada 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ajal üks omavalitsusüksus.

Rahandusministeeriumi ametlik haldusreformi veebileht

 

Suure-Jaani, Kõpu ja Kõo valla ning Võhma linna ühinemisläbirääkimiste

 

Juhtrühm
Tõnu Aavasalu -  Suure-Jaani vallavanem
Andres Vinni  - Suure-Jaani volikogu esimees
Veronika Ringo -  Suure-Jaani vallasekretär
Avo Põder - Kõo volikogu esimees
Tarmo Riisk - Kõo vallavanem
Aino Rebane - Kõo vallasekretär
Siim Avi - Kõpu vallavanem
Kaja Lind - Kõpu volikogu esimees
Anneli Siimussaar - Võhma linnapea
Leida Kuld - Võhma volikogu esimees
Ago Vingissaar - Võhma volikogu liige

 

Juhtrühma tööd korraldab Kalevi Kaur

 

majanduse töörühm
Töörühma juht  Avo Põder          avo@vohma.ee
Suure-Jaani vald
Tõnu Aavasalu                              tonu.aavasalu@suure-jaani.ee
Arnold Pastak                               arnold@olustvere.ee
Lembit Kruuse                               lembit@suure-jaani.ee
Are Aua                                        are.aua@suure-jaani.ee
Tiiu Umal                                       tiiu.umal@suure-jaani.ee
Kõpu vald
Taivo Lehesmets                           taivo.lehesmets@gmail.com
Marje Green                                 marje@kopu.ee
Tõnu Vreimann                             tonu@emagentuur.ee
Asendusliige Rein Raabe             rein@karedor.com
Võhma linn
Kuldar Kipper                              kuldar.kipper@vohmaelko.ee
Jaan Voll                                      jaan.voll@gmail.com
Kõo vald
Avo Põder                                   avo@vohma.ee
Kuldar Kipper                              kuldar@poltsamaa.ee

 

hariduse töörühm
Töörühma juht  Ardo Agasild    ardo.agasild@suure-jaani.ee
Suure-Jaani vald
Evald Sepp                                evald.sepp@gmail.com
Madis Randaru                          vendmadis@gmail.com
Tiiu Savelli                                 la.sipsik@suure-jaani.ee
Kristi Sääsk
Kõpu vald
Linda Soots                              lindasoots@gmail.com
Kadri Linder                             kadrilinder@gmail.com
Tiia Toom                                 tiia@cleveron.eu
Asendusliige Riina Soolo         riina.soolo@mail.ee
Võhma linn
Anneli Siimussaar                    anneli@vohma.ee
Kristel Vahtra                          kristel@kool.vohma.ee  
 Eha Trei                                 eha.trei@mail.ee
Kõo vald
Heilika Ressar                         lasteaed@koo.ee
Aino Rebane                          aino@koo.ee

sotsiaali töörühm
Töörühma juht  Eveli Lilleoja   eveli@vohma.ee
Suure-Jaani vald
Aave Toomsalu                         aave.toomsalu@suure-jaani.ee
Maie Käba                                maie.kaba@suure-jaani.ee
Ülle Udras                                ylle.udras@suure-jaani.ee
Tambet Sova                            tambet.sova@gmail.com
Maarika Tirmaste                     ravikeskus@suure-jaani.ee
Kõpu vald
Malle Vaher                              malle@kopu.ee
Kaja Lind                                 lindkaja@gmail.com
Siim Avi                                    siim.avi@kopu.ee
Asendusliige Timo Vreimann    timo.vreimann@ut.ee
Võhma linn
Leida  Kuld                              kuldleida@hot.ee
Lea Ibrus                                 lea@vohma.ee
Kõo vald
Tarmo Riisk                             tarmo@koo.ee
Piret Jukk                                piret@koo.ee


kultuuri töörühm
Töörühma juht  Jüri Hansen  direktor@lahmuse.edu.ee
Anneli Kundla                          anneli.kundla@suure-jaani.ee
Leili Kuusk                               leili.kuusk@suure-jaani.ee
Mati Adamson                         mati.adamson@suure-jaani.ee
Heli Kralle                                heli.kralle@suure-jaani.ee
Marlen Silm                             marlen.silm@suure-jaani.ee
Kaja Leppik
Kõpu vald
Viive Lehtla                             viivelehtla@hot.ee
Hedi Vilumaa                           hedi.vilumaa@gmx.de
Kätlin Kink                               katlinkink@gmail.com
Asendusliige Dagmar Hoder   dagmar@tipulooduskool.ee
Võhma linn
Anneli Siimussaar                   anneli@vohma.ee
Evelyn Härm                           vak@vohma.ee  
Tiit Kruusimäe                        tiit40@hotmail.com
Kõo vald
Hermann Kalmus                    hermann.kalmus@gmail.com
Katre Saar                              kultuur@koo.ee