Jäätmete kogumissüsteemid

Jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine ja sortimine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil. Kogumissüsteemide toimimise aluseks on inimeste teadlik osavõtt sorteerimisest. Jäätmete sortimine on kohustuslik kõigile.

Korraldatud jäätmevedu on süsteemne lahendus segaolmejäätmete kogumiseks ja veoks.

Suure-Jaani jäätmejaam on  detailplaneeringu ja projekti alusel rajatud ning tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete kogumismahutid.
 
Olustvere keskkonnajaam on kogumispunkt kuhu on paigutatud konteinerid kodumajapidamistes sorditud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks.