Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 21.12.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu neljas istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017 kell 15 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine, eelnõu nr 7

2. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine, muudetud eelnõu nr 27

3. Kõpu Vallavolikogu 10.10.2017 otsuse nr 18 „Munitsipaalvara soetamine" muutmine, eelnõu nr 29

4. Sotsiaalvaldkonna eelnõude kehtestamine:

4.1 Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks, eelnõu nr 30

4.2 Põhja-Sakala valla sotsiaaltoetuste kord ja 2018. a toetuste suurus, eelnõud nr 49 ja 50

5. Maamaksumäära kehtestamine, eelnõu nr 31

6. Volitusnormide andmine:

6.1 ehitus- ja planeerimisvaldkonnas, eelnõu nr 32

6.2 lastekaitse ja sotsiaalhoolekande valdkonnas, eelnõud nr 33 ja 37

6.3 haridusvaldkonnas, eelnõud nr 34 ja 35

6.4 hajaasustuse programmi läbiviimiseks, eelnõu nr 36

6.5 maaküsimustes, eelnõud nr 38 – 40

6.6 vee erikasutusloa andmiseks, eelnõu nr 41

6.7 aegunud volitusnormide kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 42

7. Põhja-Sakala valla ajalehe nimi, eelnõu nr 43

8. Põhja- Sakala valla lipp ja vapp, eelnõu nr 44

9. Lastevanemate poolt kaetava osa määr, eelnõu nr 45

10. Vallale maa soetamine, eelnõu nr 46

11. Vallavara müük enampakkumisel, eelnõu nr 47

12. Palgalise vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine, eelnõu nr 48

Eelnõude link


Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 30.11.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu kolmas istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa k  Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu vastuvõtmine, eelnõu  nr 22 

2. Määruse „Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" kehtestamine, eelnõu nr  8

3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 3 p 1.3 muutmine, eelnõu  nr 12

4. Laenu  võtmine, eelnõu nr 26

5. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve I lugemine, eelnõu nr 27

6. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine, eelnõu nr  13

7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete arvu määramine ja koosseisu kinnitamine, eelnõu nr 14 

8. Volituste tähtajalisel lõppemisel vallavanemate ja linnapea ametist vabastamine ning hüvitise maksmine, eelnõu nr 15   

9. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine ja uue ametiasutuse moodustamine, eelnõu nr 16 

10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimääruse kehtestamine, eelnõu nr 17 

11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri

kehtestamine, eelnõu nr 18 

12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend, eelnõu  nr 19 

13. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, eelnõu nr 20 

14. Valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindajate nimetamine, eelnõu nr 21 

15. Vallale maa omandamine, eelnõu nr 23 

16. Tööstusala planeeringu etappide määramine, eelnõu nr 24 

17. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse esindajate määramine, eelnõu nr 25 

18. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine, eelnõu nr 27

Eelnõude link


Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 16.11.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu teine istung toimub neljapäeval, 16. novembril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Hüvitise maksmine volituste tähtajalisel lõppemisel, eelnõu nr 3

2. Põhja-Sakala vallavanema valimine, eelnõu nr 4

3. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine, eelnõu nr 5

4. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine, eelnõu nr  6

5. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine, eelnõu nr 7

6. Määruse „Tasu, hüvituse ja tasu määramine" I lugemine, eelnõu nr  8

7. Suure-Jaani Tööstusala katastriüksuse liikluspinnale koha-aadressi määramine, eelnõu nr 9

8. Suure-Jaani Tööstusala planeeringu etappide määramine, eelnõu nr 10

9. Vaidele vastamine, eelnõu nr 11

Eelnõude link

 


Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 26.10.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu esimene istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42 Suure-Jaanis.

Päevakorras on:

 1. Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe valimine, läbi viib ja otsuse teeb valla valimiskomisjon

2. Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehe valimine, eelnõu nr 1

3. Kõo Vallavalitsuse, Kõpu Vallavalitsuse, Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Võhma Linnavalitsuse lahkumispalvete ärakuulamine, eelnõu nr 2


Suure-Jaani Vallavolikogu istung 29.09.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub reedel, 29. septembril 2017 kell 15 Pärna puhkekülas Taeveres.

Päevakorras on:

1. Vahe kinnistu müük otsustuskorras, eelnõu nr 52

2. 2017. a lisaeelarve, muudetud eelnõu nr 45

3. Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord, eelnõu nr 48

4. Heakorraeeskirja muutmine, eelnõu nr 46

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Oru kinnistu kasuks, eelnõud nr 50

6. Tääksi külaplatsi müük, eelnõud nr 41

7. Nõusoleku andmine Kõo vallale toetuse taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks, eelnõu nr 47

8. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule, eelnõu nr 49

9. Vallale maa ostmine, eelnõu nr 51

Eelnõude link


Vallavolikogu istung 24.08.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. augustil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse, eelnõu nr 37

2. Vallale maa ostmine, eelnõud nr 38 – 40

3. MTÜ Tääksi spordiklubi avaldus Tääksi külaplatsi ostmiseks, eelnõu nr 41

4. Tääksi Nõlvaku detailplaneeringu algatamine, eelnõu nr 42

5. Korrastamistööde vastuvõtukomisjoni liikme määramine, eelnõu nr 43

6. Kõpu valla taotlus pikaajalise kohustuse võtmiseks, eelnõu nr 44

7. 2017. a lisaeelarve, eelnõu nr 45

8. Info

8.1 Raul Espenbergi ettepaneku arutelu - volikogu töö videosalvestamine

8.2 Ülevaade kultuuri- ja rahvamajade tegevusest

8.3 Uue valla dokumentide tutvustamine

8.4 Ülevaade maareformist 2017

Eelnõude link


Vallavolikogu istung 15.06.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Kootsi - Karjasoo külade arengukava 2017-2022 tutvustus

2. Ülevaade noorsoo- ja sporditööst

3. Ülevaade ühinemisprotsessist

4. Valla valimiskomisjoni moodustamine, eelnõu nr 32

5. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine, eelnõu nr 33

6. Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete arvu määramine, eelnõu nr 34

7. Osalemine MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus asutamisel, eelnõu nr 36

8. Liiduvere korteri müümine otsustuskorras üürnikule, eelnõu nr 35

9. Raul Espenbergi avalduse arutelu

10. Info:

10.1 reservfondi eraldised

10.2 muu info

Eelnõude link


Vallavolikogu istung 18.05.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade valla lasteaedade tegevusest

2. Ülevaade AS-i Suure-Jaani Haldus tegemistest

3. Ülevaade valla kinnisvarast ja haldamisest tulevikus

4. Loa andmine laenu võtmiseks, eelnõu 29

5. 2016. majandusaasta aruande kinnitamine, eelnõu 30

6. Nõusoleku andmine Võhma Linnavalitsusele laenu võtmiseks, eelnõu 31

7. Info

Eelnõude link


Vallavolikogu istung 27.04.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. aprillil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade valla hariduskorraldusest ja rahulolu-uuringu tulemustest; koolide direktorid ning haridus- ja kultuurinõunik

2. Suure-Jaani valla 2017. aasta teehoiukava, eelnõu nr 26

3. Suure-Jaani Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni tegevuse lõpetamine, eelnõu nr 28

4. Info:

4.1 MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus loomine

4.2 Suure-Jaani Tervise- ja Külastuskeskuse hanke tulemused

4.3 muu info

Eelnõude link


Suure-Jaani Vallavolikogu istung 30.03.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. märtsil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse tegevusest, Marika Tirmaste

2. Määruste kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 14

3. Ülevaade sotsiaalvaldkonna olukorrast vallas, Aave Toomsalu

4. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine, eelnõu nr 16

5. Vihi külas Vahe majavalduse hoonete peremehetuks tunnistamine, eelnõu nr 18

6. Metsküla külas Saksatoa kinnistu ostueesõiguse kasutamata jätmine, eelnõu nr 19

7. Seisukoht Poku kinnistu omandamiseks, eelnõu nr 20

8. Hoonestusõiguse seadmine, eelnõud nr 21-1 ja 21-2

9. Töötasu, hüvituse ja tasu määruse muutmine, eelnõu nr 15

10. Garantii andmine, eelnõud nr 23 ja 24

11. Ettevõtlus- ja arengukomisjonile esimehe valimine, eelnõu nr 22 

12. Info:

12.1 ülevaade Tööstuspargi arendamisest

12.2 reservfondist raha eraldamine

12.3 muu info

Eelnõude link


Suure-Jaani Vallavolikogu istung 23.02.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. veebruaril 2017 kell 14 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani valla 2017. a eelarve eelnõu II lugemine, eelnõu nr 198 ja muudatusettepanekud

2. Suure-Jaani valla 2017. a eelarve kehtestamine

3. 26.01.2017 otsuse nr 128 „Detailplaneeringu algatamine" muutmine, eelnõu nr 8 

4. Lastevanemate poolt kaetava osa määra määruse muutmine, eelnõu nr 12

5. Suure-Jaani kalmistute eeskiri, eelnõu nr 11

6. Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu nr 9

7. Putkumäe ½ mõttelise osa müük otsustuskorras, eelnõu nr 10

8. Ettepanekud volikogu 2017. a tööplaani koostamiseks

9. Info

9.1 MTÜ Tääksi Spordiakadeemia avaldused hoonestusõiguse seadmiseks ja detailplaneeringu algatamiseks

9.2 Muu info

Eelnõude link:


Vallavolikogu istung 26.01.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade MTÜ Tääksi spordiakadeemia poolt kavandatavatest tegevustest, kutsutud on juhatuse liige Indrek Jegorov

2. Vallavolikogu aseesimehe valimine, eelnõu 1

3. Volikogu esindajate nimetamine:

3.1  Viljandimaa Omavalitsuste Liitu, eelnõu 2

3.2 Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale, eelnõu 3

4. Suure-Jaani valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu 191

5. Lasteasutuse ja kooli pidaja pädevuste delegeerimine, eelnõu 194 

6. Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu algatamine, eelnõu 5

7. Müügipileti hind ja vorm, eelnõu 6

8. Nõusoleku andmine varaliste kohustuste võtmiseks, eelnõu 7

9. Ettepanekud volikogu 2017. a tööplaani koostamiseks

10. Info:

10.1 reservfondi eraldised

10.2 muu info

Link eelnõudele


Vallavolikogu istung 22.12.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22.detsembril 2016 kell 13 Suure-Jaanis Kondas maja saalis Ilmatari tn 9.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Vallavolikogu esimehe valimine, eelnõu nr 203

2. Suure-Jaani valla 2017. aasta eelarve eelnõu I lugemine, eelnõu nr 198

3. MTÜ'st Eesti Mõisakoolide Ühendus välja astumine, eelnõu nr 200

4. Riigi tegevusvarudest eraldatud konservide jaotamise kord, eelnõu nr 199

5. Suure-Jaani valla arengukava 2012-2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu nr 191

Alates kell 14.00 koos Kõpu ja Kõo Vallavolikogudega ja Võhma Linnavolikoguga:

6. Ühineva valla nime otsustamine, eelnõu nr 202
7. Ühinemislepingu muudatusettepanekute heakskiitmine, ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine, eelnõu nr 187
8. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse esitamine, eelnõu nr 201

Eelnõude link


Vallavolikogu istung 24.11.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. novembril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Huvikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine, eelnõu 192

2.  Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine, eelnõu 193

3. Lasteasutuse ja kooli pidaja pädevuste delegeerimine, eelnõu 194

4. Valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu 191

5. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine, eelnõu nr 195

6. Ühinemisega seotud otsuste eelnõude tutvustamine:

6.1 ühinemislepingu muudatusettepanekud;

6. 2volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine, eelnõu nr 196

7. Info:

7.1 reservfondi eraldised

7.2 muu info

Eelnõude link

 


Vallavolikogu istung 27.10.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. oktoobril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu nr 180

2. Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2025 kehtestamine, eelnõu nr 176

3. Peremehetu vara menetluse algatamine, eelnõu nr 189

4. Suure-Jaani valla 2016. aasta lisaeelarve kehtestamine, eelnõu nr 183

5. Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020 kehtestamine, eelnõu nr 184 ja muudatusettepanekud

6. Suure-Jaani valla arengukava muudatusettepanekud ja teehoiukava, eelnõu nr 191

7. Suure-Jaani valla põhimääruse ja vallavalitsuse töökorra muudatuste kehtestamine, eelnõu nr 182 ja lisa

8. Nõusoleku andmine, eelnõu nr 190

9. Ühinemislepingu arutelu, eelnõu nr 187

Eelnõud on valla kodulehel: http://atp.amphora.ee/suurejaanivv/index.aspx?o=808&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act


Vallavolikogu istung 29.09.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. septembril 2016 kell 16 Suure-Jaani Koolis Tallinna tn 24.

Päevakorras on:

1) valla põhimääruse muudatuste I lugemine, sh vallavalitsuse töökorra muudatuste I lugemine, eelnõu nr 182 ja selle lisa

2) valla 2016. aasta lisaeelarve I lugemine, eelnõu nr 183

3) valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020 I lugemine, eelnõu nr 184

4) Suure-Jaani Kooli põhimääruse muudatuste I lugemine, eelnõu nr 180

5) avaliku ürituse korraldamise loa plangi muutmine, eelnõu nr 185

6) maa ostmine, eelnõu nr 186

8) detailplaneeringu vastuvõtmine, eelnõu nr 188

9) volikogu tööplaan, eelnõu nr 174

 

kell 17.00 koos Kõo, Kõpu ja Võhma volikogudega

7) ühinemislepingu eelnõu tutvustus, eelnõu nr 187

 

Eelnõud asuvad kodulehel aadressil:

http://atp.amphora.ee/suurejaanivv/index.aspx?o=808&o2=-1&u=2&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act

Vallavolikogu erakorraline istung 15.09.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 15. septembril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine, eelnõu nr 181

2. Haldusreformi käigust

3. Info


Vallavolikogu istung 25.08.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. augustil 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade maakonna kergliiklusteede arengukavast, Viljandi MV planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas; koostatava maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad maavalitsuse kodulehel: http://viljandi.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

2. Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2025 I lugemine; eelnõu nr 176; arengukava koostaja Ülo Kask; eelnõu link:  http://www.suure-jaani.ee/arengukavad

3. Ülevaade AS'i Suure-Jaani Haldus tegevusest, juhataja Lembit Kruuse

4. Valla arengukava 2012 – 2020 muutmise algatamine; eelnõu nr 177; Tõnu Aavasalu; kehtiv arengukava: http://www.suure-jaani.ee/arengukavad

5. Kildu staadioni katastriüksuse jagamise ja otsustuskorras võõrandamise I lugemine; eelnõu nr 178; Heli Kralle   

6. Info:

6.1 valla põhimääruse eelnõu edasisest menetlusest;

6.2 haldusreformi komisjoni otsusest mitte menetleda eelnõud nr 179;

6.3 reservfondi eraldistest;

6.4 muu info.

Eelnõud asuvad valla kodulehel: http://server.amphora.ee/atp/suurejaanivv/index.aspx?org=808&unit=-1


Vallavolikogu erakorraline istung 07.07.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 7. juulil 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1) Haldusreform


Vallavolikogu istung 21.06.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. juunil 2016 kell 15 Suure-Jaani Kooli konverentsisaalis Tallinna tn 24 II korrusel.

Päevakorra projekt:

1. Vihi, Rääka, Jälevere külade arengukava kooskõlastamine; eelnõu nr 167; kutsutud on külaseltsi esindaja

2. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus tegevusest, kutsutud on juhataja Marika Tirmaste ja nõukogu esimees Margus Lemming

3. Meinhard Kirmi aukodanikuks esitamine, eelnõu nr 164, Tambet Sova

4. Suure-Jaani valla teedel tolmutõrje läbiviimise korra kehtestamine; eelnõu nr 156, Are Aua

5. Suure-Jaani valla arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise korra kehtestamine; eelnõu nr 149, Veronika Ringo

6. Valla põhimääruse I lugemine; eelnõu nr 157, Veronika Ringo

7. Peremehetuks tunnistamine; eelnõu nr 166,Veronika Ringo

8. Sürgavere spordihoone põhimääruse kehtestamine; eelnõu nr 170, Mati Adamson

9. Maade munitsipaalomandisse taotlemine; eelnõud nr 168 ja 169, Heli Kralle

10. Ostueesõiguse kasutamata jätmine; eelnõu nr 173, Heli Kralle

11. Info:

11.1 osaühingu asutamise tutvustus; eelnõu nr 171, Tõnu Aavasalu

11.2 haldusreformi käigust, Tõnu Aavasalu

11.3 volikogu tööplaani kavand, Tambet Sova

11.4 muu info