Vallavolikogu istung 15.06.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Kootsi - Karjasoo külade arengukava 2017-2022 tutvustus

2. Ülevaade noorsoo- ja sporditööst

3. Ülevaade ühinemisprotsessist

4. Valla valimiskomisjoni moodustamine, eelnõu nr 32

5. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine, eelnõu nr 33

6. Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete arvu määramine, eelnõu nr 34

7. Osalemine MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus asutamisel, eelnõu nr 36

8. Liiduvere korteri müümine otsustuskorras üürnikule, eelnõu nr 35

9. Raul Espenbergi avalduse arutelu

10. Info:

10.1 reservfondi eraldised

10.2 muu info

Eelnõude link


Vallavolikogu istung 18.05.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade valla lasteaedade tegevusest

2. Ülevaade AS-i Suure-Jaani Haldus tegemistest

3. Ülevaade valla kinnisvarast ja haldamisest tulevikus

4. Loa andmine laenu võtmiseks, eelnõu 29

5. 2016. majandusaasta aruande kinnitamine, eelnõu 30

6. Nõusoleku andmine Võhma Linnavalitsusele laenu võtmiseks, eelnõu 31

7. Info

Eelnõude link


Vallavolikogu istung 27.04.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. aprillil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade valla hariduskorraldusest ja rahulolu-uuringu tulemustest; koolide direktorid ning haridus- ja kultuurinõunik

2. Suure-Jaani valla 2017. aasta teehoiukava, eelnõu nr 26

3. Suure-Jaani Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni tegevuse lõpetamine, eelnõu nr 28

4. Info:

4.1 MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus loomine

4.2 Suure-Jaani Tervise- ja Külastuskeskuse hanke tulemused

4.3 muu info

Eelnõude link


Suure-Jaani Vallavolikogu istung 30.03.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. märtsil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse tegevusest, Marika Tirmaste

2. Määruste kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 14

3. Ülevaade sotsiaalvaldkonna olukorrast vallas, Aave Toomsalu

4. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine, eelnõu nr 16

5. Vihi külas Vahe majavalduse hoonete peremehetuks tunnistamine, eelnõu nr 18

6. Metsküla külas Saksatoa kinnistu ostueesõiguse kasutamata jätmine, eelnõu nr 19

7. Seisukoht Poku kinnistu omandamiseks, eelnõu nr 20

8. Hoonestusõiguse seadmine, eelnõud nr 21-1 ja 21-2

9. Töötasu, hüvituse ja tasu määruse muutmine, eelnõu nr 15

10. Garantii andmine, eelnõud nr 23 ja 24

11. Ettevõtlus- ja arengukomisjonile esimehe valimine, eelnõu nr 22 

12. Info:

12.1 ülevaade Tööstuspargi arendamisest

12.2 reservfondist raha eraldamine

12.3 muu info

Eelnõude link


Suure-Jaani Vallavolikogu istung 23.02.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. veebruaril 2017 kell 14 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani valla 2017. a eelarve eelnõu II lugemine, eelnõu nr 198 ja muudatusettepanekud

2. Suure-Jaani valla 2017. a eelarve kehtestamine

3. 26.01.2017 otsuse nr 128 „Detailplaneeringu algatamine" muutmine, eelnõu nr 8 

4. Lastevanemate poolt kaetava osa määra määruse muutmine, eelnõu nr 12

5. Suure-Jaani kalmistute eeskiri, eelnõu nr 11

6. Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu nr 9

7. Putkumäe ½ mõttelise osa müük otsustuskorras, eelnõu nr 10

8. Ettepanekud volikogu 2017. a tööplaani koostamiseks

9. Info

9.1 MTÜ Tääksi Spordiakadeemia avaldused hoonestusõiguse seadmiseks ja detailplaneeringu algatamiseks

9.2 Muu info

Eelnõude link:


Vallavolikogu istung 26.01.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade MTÜ Tääksi spordiakadeemia poolt kavandatavatest tegevustest, kutsutud on juhatuse liige Indrek Jegorov

2. Vallavolikogu aseesimehe valimine, eelnõu 1

3. Volikogu esindajate nimetamine:

3.1  Viljandimaa Omavalitsuste Liitu, eelnõu 2

3.2 Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale, eelnõu 3

4. Suure-Jaani valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu 191

5. Lasteasutuse ja kooli pidaja pädevuste delegeerimine, eelnõu 194 

6. Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu algatamine, eelnõu 5

7. Müügipileti hind ja vorm, eelnõu 6

8. Nõusoleku andmine varaliste kohustuste võtmiseks, eelnõu 7

9. Ettepanekud volikogu 2017. a tööplaani koostamiseks

10. Info:

10.1 reservfondi eraldised

10.2 muu info

Link eelnõudele


Vallavolikogu istung 22.12.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22.detsembril 2016 kell 13 Suure-Jaanis Kondas maja saalis Ilmatari tn 9.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Vallavolikogu esimehe valimine, eelnõu nr 203

2. Suure-Jaani valla 2017. aasta eelarve eelnõu I lugemine, eelnõu nr 198

3. MTÜ'st Eesti Mõisakoolide Ühendus välja astumine, eelnõu nr 200

4. Riigi tegevusvarudest eraldatud konservide jaotamise kord, eelnõu nr 199

5. Suure-Jaani valla arengukava 2012-2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu nr 191

Alates kell 14.00 koos Kõpu ja Kõo Vallavolikogudega ja Võhma Linnavolikoguga:

6. Ühineva valla nime otsustamine, eelnõu nr 202
7. Ühinemislepingu muudatusettepanekute heakskiitmine, ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine, eelnõu nr 187
8. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse esitamine, eelnõu nr 201

Eelnõude link


Vallavolikogu istung 24.11.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. novembril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Huvikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine, eelnõu 192

2.  Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine, eelnõu 193

3. Lasteasutuse ja kooli pidaja pädevuste delegeerimine, eelnõu 194

4. Valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu 191

5. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine, eelnõu nr 195

6. Ühinemisega seotud otsuste eelnõude tutvustamine:

6.1 ühinemislepingu muudatusettepanekud;

6. 2volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine, eelnõu nr 196

7. Info:

7.1 reservfondi eraldised

7.2 muu info

Eelnõude link

 


Vallavolikogu istung 27.10.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. oktoobril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu nr 180

2. Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2025 kehtestamine, eelnõu nr 176

3. Peremehetu vara menetluse algatamine, eelnõu nr 189

4. Suure-Jaani valla 2016. aasta lisaeelarve kehtestamine, eelnõu nr 183

5. Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020 kehtestamine, eelnõu nr 184 ja muudatusettepanekud

6. Suure-Jaani valla arengukava muudatusettepanekud ja teehoiukava, eelnõu nr 191

7. Suure-Jaani valla põhimääruse ja vallavalitsuse töökorra muudatuste kehtestamine, eelnõu nr 182 ja lisa

8. Nõusoleku andmine, eelnõu nr 190

9. Ühinemislepingu arutelu, eelnõu nr 187

Eelnõud on valla kodulehel: http://atp.amphora.ee/suurejaanivv/index.aspx?o=808&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act


Vallavolikogu istung 29.09.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. septembril 2016 kell 16 Suure-Jaani Koolis Tallinna tn 24.

Päevakorras on:

1) valla põhimääruse muudatuste I lugemine, sh vallavalitsuse töökorra muudatuste I lugemine, eelnõu nr 182 ja selle lisa

2) valla 2016. aasta lisaeelarve I lugemine, eelnõu nr 183

3) valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020 I lugemine, eelnõu nr 184

4) Suure-Jaani Kooli põhimääruse muudatuste I lugemine, eelnõu nr 180

5) avaliku ürituse korraldamise loa plangi muutmine, eelnõu nr 185

6) maa ostmine, eelnõu nr 186

8) detailplaneeringu vastuvõtmine, eelnõu nr 188

9) volikogu tööplaan, eelnõu nr 174

 

kell 17.00 koos Kõo, Kõpu ja Võhma volikogudega

7) ühinemislepingu eelnõu tutvustus, eelnõu nr 187

 

Eelnõud asuvad kodulehel aadressil:

http://atp.amphora.ee/suurejaanivv/index.aspx?o=808&o2=-1&u=2&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act

Vallavolikogu erakorraline istung 15.09.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 15. septembril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine, eelnõu nr 181

2. Haldusreformi käigust

3. Info


Vallavolikogu istung 25.08.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. augustil 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade maakonna kergliiklusteede arengukavast, Viljandi MV planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas; koostatava maakonnaplaneeringu materjalid on kättesaadavad maavalitsuse kodulehel: http://viljandi.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

2. Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2025 I lugemine; eelnõu nr 176; arengukava koostaja Ülo Kask; eelnõu link:  http://www.suure-jaani.ee/arengukavad

3. Ülevaade AS'i Suure-Jaani Haldus tegevusest, juhataja Lembit Kruuse

4. Valla arengukava 2012 – 2020 muutmise algatamine; eelnõu nr 177; Tõnu Aavasalu; kehtiv arengukava: http://www.suure-jaani.ee/arengukavad

5. Kildu staadioni katastriüksuse jagamise ja otsustuskorras võõrandamise I lugemine; eelnõu nr 178; Heli Kralle   

6. Info:

6.1 valla põhimääruse eelnõu edasisest menetlusest;

6.2 haldusreformi komisjoni otsusest mitte menetleda eelnõud nr 179;

6.3 reservfondi eraldistest;

6.4 muu info.

Eelnõud asuvad valla kodulehel: http://server.amphora.ee/atp/suurejaanivv/index.aspx?org=808&unit=-1


Vallavolikogu erakorraline istung 07.07.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 7. juulil 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1) Haldusreform


Vallavolikogu istung 21.06.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. juunil 2016 kell 15 Suure-Jaani Kooli konverentsisaalis Tallinna tn 24 II korrusel.

Päevakorra projekt:

1. Vihi, Rääka, Jälevere külade arengukava kooskõlastamine; eelnõu nr 167; kutsutud on külaseltsi esindaja

2. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus tegevusest, kutsutud on juhataja Marika Tirmaste ja nõukogu esimees Margus Lemming

3. Meinhard Kirmi aukodanikuks esitamine, eelnõu nr 164, Tambet Sova

4. Suure-Jaani valla teedel tolmutõrje läbiviimise korra kehtestamine; eelnõu nr 156, Are Aua

5. Suure-Jaani valla arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise korra kehtestamine; eelnõu nr 149, Veronika Ringo

6. Valla põhimääruse I lugemine; eelnõu nr 157, Veronika Ringo

7. Peremehetuks tunnistamine; eelnõu nr 166,Veronika Ringo

8. Sürgavere spordihoone põhimääruse kehtestamine; eelnõu nr 170, Mati Adamson

9. Maade munitsipaalomandisse taotlemine; eelnõud nr 168 ja 169, Heli Kralle

10. Ostueesõiguse kasutamata jätmine; eelnõu nr 173, Heli Kralle

11. Info:

11.1 osaühingu asutamise tutvustus; eelnõu nr 171, Tõnu Aavasalu

11.2 haldusreformi käigust, Tõnu Aavasalu

11.3 volikogu tööplaani kavand, Tambet Sova

11.4 muu info


Vallavolikogu istung 26.05.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. mail 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1) Olustvere Põhikooli arengukava, eelnõu nr 129, lisad 1 ja 2,

2) Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise ning muutmise kord; eelnõu nr 150;

3) Suure-Jaani valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord; eelnõu nr 156;

4) Maa taotlemine munitsipaalomandisse; eelnõu nr 159,

5) Olustvere al liikluspindadele koha-aadressi määramine ja pikendamine; eelnõu nr 160; 6) Tääksi k Reinu kinnistule hoonestusõiguse seadmine, eelnõu nr 161

7) Suure-Jaani-Olustvere kergliiklustee aluste maatükkide ostmine - eelnõu nr 162;

8) Valla majandusaasta aruande kinnitamine, eelnõu nr 163,

9) Valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise kord; eelnõu nr 158;

10) Suure-Jaani valla arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord; eelnõu nr 149,

11) Kohustuste delegeerimise määruse II lugemine, eelnõu nr 152,

12) Valla põhimäärus; eelnõu nr 157;

13) Revisjonikomisjoni esimehe valimine, eelnõu nr 144,

14) Info:

14.1 Vastemõisa rahvamaja hoone haldamine

14.2 kohtuasja käigust

14.3 reservfondi eraldised;

14.4 ühinemisläbirääkimiste käigust

14.5 muu info


Vallavolikogu istung 28.04.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. aprillil 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava, eelnõu 148

2. Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu kinnitamise ja personali töötasustamise aluste kinnitamise ning muutmise kord, eelnõu 150

3. MTÜ Tääksi Haridusselts taotlused ruumide rentimiseks ja raha eraldamiseks

4. Pärnu tn 2 ja 4 ning J. Köleri tn 1 detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu 147

5. 2016. a teehoiukava, eelnõu 151

6. Kohustuste delegeerimine, eelnõu 152

7. Suure-Jaani Vallavolikogu revisjonikomisjoni kooseisu muutmine, eelnõu 144

8.  EMOL'i esindaja muutmine, eelnõu 146

9. Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks ja

Viljandi vallavolikogu ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks; eelnõud 145 ja 154

10. Arengukavade menetlemise kord, eelnõu 149

11. Kasutusvalduse lepingu lõpetamine, eelnõu nr 155

12.  Info

Eelnõud asuvad lingil:


Vallavolikogu istung 24.03.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. märtsil 2016 kell 14 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Olustvere Põhikooli arengukava 2016 – 2020 kehtestamine, eelnõu nr 129, Ardo Agasild

2. Epra k Aruvälja müümine otsustuskorras, eelnõu nr 134, Heli Kralle

3. Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava 2016 – 2018 kehtestamine, eelnõu nr 130, Ardo Agasild

4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (arvutite hange), eelnõu nr 131, Ardo Agasild

5. Kildu kooli katastriüksuse jagamine kaheks eraldi katastriüksuseks, eelnõu nr 132, Heli Kralle

6. Kildu kooli katastriüksuse müümine avalikul suulisel enampakkumisel, eelnõu nr 133, Heli Kralle

7. Sotsiaalvaldkonna määruste muutmine ja kehtestamine, Aave Toomsalu:

7.1 Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel; eelnõu nr 135 -

7.2 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra muutmine; eelnõu nr 136 -

7.3 Koduteenuste osutamise eeskirja muutmine, eelnõu nr 137;

7.4 Suure-Jaani valla sotsiaaltoetuste korra muutmine, eelnõu nr 138;

7.5 Isikliku abistaja teenuse osutamise korra muutmine, eelnõu nr 139;

7.6 Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra muutmine, eelnõu nr 140;

7.7 Puudega lapsele hoolduse seadmine ja hooldaja määramise korra muutmine, eelnõu nr 141;

7.8 Hooldajatoetuse määra määruse muutmine, eelnõu nr 142;

7.9 Kohustuste delegeerimine, eelnõu nr 143

8. Info:

8.1 reservfondi eraldistest;

8.2 haldusreformist;

8.3 tervise- ja külastuskeskusest;

8.4 muu info

Eelnõud asuvad aadressil.


Vallavolikogu istung 25.02.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Kooli arengukava aastateks 2016 – 2019 kehtestamine, eelnõu nr 124   

2. Tööjõukulude toetuse kasutamine, eelnõu nr 125

 3. Suure-Jaani Karja 1 kinnistu müümine avalikul suulisel enampakkumisel, eelnõu nr 126, 

4. Suure-Jaani valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine, eelnõu nr 127

5.  Suure-Jaani Pärnu 4 kinnistu ostmine, eelnõu nr 128

6. Suure-Jaani valla 2016. a eelarve II lugemine ja kehtestamine, eelnõu nr 115 ja muudatusettepanekud

7. Komisjoni esimeeste aruanded eelmise aasta tegevuste kohta ja 2016. aasta tööplaanid koos ajakavaga

8. Info

Vallavolikogu istung 28.01.2016

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub 28. jaanuaril 2016 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Määruse „Suure-Jaani valla koolieelsete lasteasutuste arengukavade kehtestamine aastateks 2016-2018" kehtestamine, eelnõu nr 116

2. Määruse „Olustvere lasteaia Piilu arengukava kehtestamine aastateks 2016-2018" kehtestamine, eelnõu nr 117

3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks: hallatavate asutuste arvutite ühishange, eelnõu nr 118; tarbeauto kasutusrent, eelnõu nr 119

4. Peremehetu vara menetluse algatamine, Kärevere k, Putkumäe; eelnõu nr 120

5. Nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks: Tervise- ja külastuskeskuse projekteerimine; eelnõu nr 121; Vastemõisa Rahvamaja rekonstrueerimine; eelnõu nr 122

6. Komisjoni moodustamine; eelnõu nr 123  

7. Info


Vallavolikogu istung 17.12.2015

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub 17. detsembril 2015 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1.    Tutvumine haridusnõunik Ardo Agasild'iga

2.    Määruse „Suure-Jaani valla koolieelsete lasteasutuste arengukavade kehtestamine aastateks 2016-2018" I lugemine, eelnõu nr 116

2.1    Kõidama lasteaia Traksik arengukava;

2.2    Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava.

3.    Suure-Jaani valla 2016. aasta eelarve eelnõu I lugemine, eelnõu nr 115

4.    Info:

4.1              reservfondi eraldistest

4.2              muu info