Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo eesmärgiks on liita kogu elanikkond jäätmeveoga ning seeläbi ennetada keskkonna prügistamist.

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt. Majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle vald on riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Ainuõiguse andmisel on otsustavaks hankel konkureerivate jäätmeveoettevõtete poolt elanikele pakutud madalaim teenusehind.

 

Perioodil 01.04.2016-31.03.2019 on jäätmeveo teenuse osutajaks Suure-Jaani vallas Eesti Keskkonnateenused AS.

Klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti: 1919
e-post: info@keskkonnateenused.ee 
Koduleht: http://www.keskkonnateenused.ee/

Igal kliendil on võimalus oma veopäevi vaadata/ kontrollida AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel, sisestades avanevasse aknasse oma lepingu numbri.

Samalt kodulehelt on kliendil võimalus vaadata infot teenindamata objektide kohta.

 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed (sortimisjäägid)

Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk jms.

 

Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud vanapaber ja papp, pakendijäätmed, suurjäätmed  ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

 

Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi jäätmete üleandmise kohustusest riigihanke korras valitud vedajale.

Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve. Tühisõidu arvete vältimiseks tuleb tagada eeltäidetud lepingus märgitud veokuupäeval jäätmemahutile ligipääs.

 

Soovituslik konteinerite suurus ja tühjendamise sagedus on sätestatud Jäätmehoolduseeskirja lisas 3

 

AS Eesti Keskkonnateenused teenuste hinnakiri  

 

Erandjuhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei kasuta korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuvat kinnistut ja seetõttu ei teki kinnistul jäätmeid, on  jäätmevaldajal õigus taotleda vabastus korraldatud jäätmeveost.

Põhjendatud taotlus tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks esitatakse Suure-Jaani vallavalitsusele. Taotluse esitamiseks sisenege Suure-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Mitteliitunuks lugemine kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

Teemakohast infot saab Suure-Jaani vallavolikogu 25.02.2011 määrus nr 45 "Suure-Jaani valla jäätmehoolduseeskiri".