KredExi toetused

  • Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus

Toetusmeetme eesmärgiks on väikeelamute vedelkütust kasutavate katelseadmete asendamine taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega, vähendamaks muuhulgas väikeelamute energiatarbimist ning soodustamaks taastuvenergiaallikatest energiatootmist.

Toetus on mõeldud hoonetele, mis vastavad järgmistele tingimustele:

  • Väikeelamut kasutatakse alaliseks elamiseks.
  • Elamu kasutamise otstarve vastab järgmistele ehitisregistri kannetele: üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu.
  • Selle soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.

Meede avanes 2014. aasta 18. detsembril.

Toetuse taotlemine KredExis

 

  • Korterelamute rekonstrueerimise toetamine

Toetusmeetme eesmärk on olemasolevate korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine. Toetuse abil vähenevad kodumajapidamiste energiakulud ning pikeneb ka hoonete eluiga ning paraneb üldine elukeskkond. Sihtgrupiks on enne 1993. aastat ehitatud korterelamud, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse omandis, majas peab olema vähemalt kolm korterit.

Toetust rekonstrueerimistööde teostamiseks hakatakse andma kolmes osakaalus – 15%, 25% ja 40% tööde maksumusest, osakaal sõltub saavutavast energiasäästust ja tehtavatest töödest.

Meede avanes 2015. aasta 1. aprillil ja taotlusi võtab vastu KredEx.

Toetusmeetme- ja toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda: