Vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgajuhend

Suure-Jaani Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 27.06.2013 nr 102

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 63 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Suure-Jaani Vallavalitsuse kui asutuse ametnikele palga ja töötajatele töötasu määramise ja maksmise kord.

§ 2. Põhipalga määramise alused ja põhimõtted

(1) Põhipalk on ametniku fikseeritud palga osa, mis on määratud ametikoha ülesannete ning ametniku teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

(2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel vallavanema käskkirjaga.

§ 3. Palgagrupid ja põhipalgavahemik

(1) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad koristaja-operaator, hooldusõde;
2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad avalike suhete spetsialist, raamatupidaja, registripidaja, sekretär, sotsiaaltöö spetsialist;
3) teenistujate III palgagrupp, kuhu kuuluvad arhitekt, nõunik, osakonnajuhataja;
4) teenistujate IV palgagrupp, kuhu kuulub vallavanem.

(2) Igale palgagrupile vastab põhipalgavahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalgamäära miinimumi ja maksimumi:
1) teenistujate I palgagrupp 390 – 580 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp 685 – 1130 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp 940 – 1410 eurot;
4) teenistujate IV palgagrupp 1625 - 1950 eurot.

§ 4.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

(1) Muutuvpalga osad on:
1) lisatasu ajutiste või ühekordsete ametijuhendis sätestamata teenistusülesannete täitmise eest, mille maksmise kohustus ei tulene seadustest;
2) preemia.

(2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

(3) Lisatasu täiendavate teenistus- või tööülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

(4) Preemiat võib ametnikule või töötajale maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest lähtuvalt ametiasutuse eelarve võimalustest.

(5) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku ametniku vahetu juht. Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.

(6) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 5.  Seadusest tulenevate lisatasud määramise alused ja põhimõtted

 Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 6. Palga maksmise kord

(1) Ametnikule palka ja töötajale töötasu (edaspidi palk ja töötasu koos nimetatud palk) makstakse sarnastel alustel.

(2) Palga arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui ametnikule või töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

(3) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt järgmise kuu kolmandal kalendripäeval ülekandega ametniku või töötaja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto numbri muutmisest tuleb kirjalikult teavitada raamatupidajat.

4) Raamatupidaja väljastab ametnikule või töötajale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta hiljemalt kuu viiendal kalendripäeval.

§ 7. Rakendussätted

 Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 27.12.2005 määrus nr 11 „Suure-Jaani Vallavalitsuse teenistujate palgatingimused".

 

Arnold Pastak
vallavolikogu esimees