Romusõidukid

Romusõiduk ja paljud kasutatud autoosad on ohtlikud jäätmed, milles sisalduvad ained avaldavad kahjulikku mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Romusõidukit tohib  lammutada ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja. Romusõiduki lammutamine ise või üleandmine lammutamiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete jäätmeluba, ei ole lubatud .

Romusõidukid  tuleb viia autolammutustöökotta (romulasse). Tänasel päeval on romusõidukil positiivne väärtus, mis tähendab, et sõiduki viimisel käitlejale makstakse omanikule reaalset raha. Romusõiduki vastuvõtmisel on tootja kohustatud tasuta vastu võtma ka kuni 4 sõiduki küljes olevat rehvi ning sõidukiga kaasas oleva tagavararehvi ning korraldama nende taaskasutuse.

 

Romusõiduki käitluskoht (näiteks kogumiskoht, lammutuskoda) peab esitama Maanteeameti liiklusregistrile lammutustõendi elektrooniliselt sisestades selle vahetult andmebaasi. Romusõiduki üleandnud isikule väljastatakse lammutustõend paberil ainult viimase nõudmisel. Sõiduk kustutatakse liiklusregistrist ainult lammutustõendi alusel.

Keskkonnaameti e-teenuste portaalist leiab kõige täpsema info, kas konkreetsel ettevõttel on olemas jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsents romusõidukite kogumiseks ja lammutamiseks.

 

Lisainfo sõidukite maaletoojatelt või Autolammutuste Liidu kodulehelt