Soojamajandus

Kaugküttepiirkonnad Suure-Jaani vallas

Suure-Jaani valla haldusterritooriumil reguleerib soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi, määrab kaugküttepiirkondade piirid ning kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja korra Suure-Jaani Vallavolikogu 27.04.2006 määrus nr 32 ,,Kaugkütte piirkonna määramise, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste, soojuse piirhinna kehtestamise ning soojusettevõtja arendustegevuse kord". 

Suure-Jaani vallas on kolm kaugküttepiirkonda:

 

Soojusenergia hind kaugküttepiirkonnas

Vastavalt Kaugkütteseaduse § 9 lõikele 4 võivad soojusettevõtjad müüa soojust hinnaga, mis ei ületa Konkurentsiametiga kooskõlastatud piirhinda. Kooskõlastatud piirhinnad on avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel   ja kehtivad soojuse müügihinnad AS Suure-Jaani Haldus kodulehel

Kaugküttepiirkondades kehtivad soojuse müügihinnad eur/Mwh (hinnad sisaldavad käibemaksu):

  • Suure-Jaani 76,80
  • Sürgavere 79,80
  • Olustvere 67,00

 

Soojamajanduse arengukava

Kohaliku omavalitsuse soojusmajanduse arengukavaga on määratletud kaugküttepiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel, et tagada läbi planeeritud tegevuste  elanikkonnale soojusenergia varustuskindlus majanduslikult mõistliku ja vastuvõetava hinnaga.

,,Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2025" on kehtestatud Suure-Jaani Vallavolikogu 27.10.2016 määrusega nr 57