Sotsiaaltoetused valla eelarvest

15.08.17

Sissetulekust sõltumatud toetused

 

Sissetulekust sõltuvalt võib taotleda ka

 

Sünnitoetus

 (1) Lapse sünnitoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 425 eurot.
[RT IV, 12.03.2015, 17 - jõust. 15.03.2015]

 (2) Toetust makstakse lapse sünni registreerinud perekonnale, kui laps kantakse Suure-Jaani valla elanike registrisse ja lapsevanem on kantud Suure-Jaani valla elanike registrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

 (3) Kuuekuulist elanike registrisse kandmise kohustust ei rakendata, kui lapsevanem on soetanud Suure-Jaani valda kinnisvara ja kantud valla elanike registrisse.

 (4) Sünnitoetust makstakse iga lapse sünni puhul, välja arvatud juhul, kui laps sündis surnult.

 (5) Lapsendajale makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist ning varem ei ole lapsele valla eelarvest sünnitoetust makstud.

 (6) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas, esimene osa suurusega 200 eurot sünni registreerimisel ja teine osa lapse üheaastaseks saamisel, kui laps ja lapsevanem on jätkuvalt Suure-Jaani valla elanike registris.
[RT IV, 12.03.2015, 17 - jõust. 15.03.2015]

 (7) Sünnitoetuse maksmise aluseks on lapsevanema avaldus.

 (8) Sünnitoetust makstakse üldjuhul lapsevanema pangakontole. Erandjuhul võidakse riskiperedele Valitsuse või Sotsiaalkomisjoni ettepanekul anda sünnitoetust materiaalsel kujul.

 

 

 

Matusetoetus

(1)Matusetoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 100 eurot.

Suure-Jaani Vallavolikogu 29.11.2012 määrus nr 92

(2) Matusetoetust makstakse Suure-Jaani valla elanike registrisse kantud isiku surma korral tema surma registreerinud isikule.

(3) Matusetoetuse maksmise aluseks on toetust taotleva isiku avaldus.
(4) Matusetoetus kantakse toetust taotlenud isiku pangakontole või makstakse sularahas.
 

Koolitoetus

Gümnaasiumi lõpetamisel medaliga makstakse toetust:

1) kuldmedaliga lõpetamisel 320 eurot;

2) hõbemedaliga lõpetamisel 255 eurot.

Suure-Jaani Vallavolikogu 30.12.2010 määrus 36

 

Ranitsatoetus  (Esita elektrooniline avaldus)

(1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse lapsevanemale, eeskostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest ja laps on rahvastikuregistri andmetel Suure-Jaani valla elanikud ning nad elavad ühel aadressil.

(2) Toetuse taotlemise avaldus tuleb esitada valla sotsiaalosakonnale hiljemalt 30.septembril. Toetus makstakse õigustatud isikule välja hiljemalt 15. oktoobril.

(3) Toetuse suurus määratakse eelarveaastaks eelarve kehtestamisega."

Suure-Jaani Vallavolikogu 29.11.2012 määrus nr 92

 

Jõulupakid

(1) Valla elanike registrisse kantud ja faktiliselt valla territooriumil elavatele lastele antakse jõulupakid (kommipakid) alates esimesest eluaastast kuni üheksanda klassini (kaasa arvatud).

(2) Paki hinna ja nende kätteandmise korra otsustab Valitsus.

 

Sissetulekust sõltuvad toetused

Koolieelikute alushariduse omandamise toetus

Vähekindlustatud perede laste lasteaiakulude osaliseks katteks makstakse Sotsiaalkomisjoni poolt otsustatud suuruses ja aja eest: 

1) õppekulude toetust;

2) toidukulude toetust.

 

Kutsekooli õppima asunu toetus

1) Peale põhikooli kutsekooli õppima asunud vähekindlustatud perede lastele makstakse üüritoetust ühiselamu üürikulutuste osaliseks katmiseksesitatud avalduse alusel Sotsiaalkomisjoni poolt otsustatud suuruses ja aja eest.

2) Kutseõppeasutuses õppivatele vähekindlustatud perede lastele makstakse toidukulude toetusttoitlustamise kulude osaliseks katmiseksesitatud avalduse alusel Sotsiaalkomisjoni poolt otsustatud suuruses ja aja eest.

 

 

Toetus ravimite ja prillide ostmiseks

1. Toetust retseptiravimite ostmiseks võib taotleda isik, kes põeb pikaajalist või kroonilist haigust ja ei saa ravimite ostmiseks riiklikku soodustust või kelle ravikulusid ei hüvitata muudel alustel.

2. Toetust prillide ostmiseks makstakse kuni 19-aastasele lapsele prillide ostmisel. Lapsevanemale või lapse hooldajale hüvitatakse ostutšeki alusel kuni 100% prilliklaaside maksumusest.

3. Erandjuhul makstakse prillide ostmiseks toetust teistele riskigruppi kuuluvatele isikutele ostutšekkide alusel.

 

Toetus riikliku dokumendi vormistamiseks

 

Riikliku dokumendi (pass või isikutunnistus, elamisluba jt) vormistamiseks makstakse toetust vähekindlustatud inimesele ja vältimatut sotsiaalabi vajavale inimesele kuni 100% dokumendi väljastamiseks maksmisele kuuluvast riigilõivu määrast.

 

Ühekordne toetus

 

(1) Ühekordset toetust on õigus taotleda isikul, kes on ajutiselt sattunud raskesse majanduslikku olukorda, sh:
1. õnnetusjuhtumiga (loodusõnnetus, tulekahju jm) kaasnenud ootamatute kulutuste katteks;
2. tehniliste abivahendite muretsemiseks (proteesid, ortopeedilised jt abivahendid);
3. ravikindlustusega hõlmamata isikute uuringute, raviasutuses viibimisel voodipäevade ja ravimitele tehtud kulutuste osaliseks tasumiseks;

4.laste huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks katmiseks.

(2) Toetuse suuruse otsustab Sotsiaalkomisjon eelarves ettenähtud vahendite piires, võttes arvesse isiku poolt tehtud kulutusi ja perekonna sissetulekut.

 

Toetus kütte ostmiseks

(1) Toetust kütte ostmiseks on õigus taotleda isikul või perel:

  • kelle majanduslik olukord ei võimalda oma sissetulekutest kütet osta; 
  • kes ise või kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei oma maatulundusmaad.

(2)  Sotsiaalkomisjonil on õigus võimaldada toetust või aidata eriolukorras hankida kütet neile teadaoleva informatsiooni alusel.

 

Ülalpidamiskulude katmine hooldusasutuses viibivatele isikutele

(1) Vanuri või puudega isiku võib suunata osaliselt valla poolt finantseeritavale statsionaarsele hooldusele, kui isik ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

(2) Statsionaarsel hooldusel viibiv isik tasub ülalpidamiskuludeks:

1)  100% riiklikest (so. puudega isiku toetus) või muudest toetustest;

2)  pensioni osa, mis ületab 15 eurot.

15 eurot jäetakse hooldatava taskurahaks. Puudujääva summa tasub Valitsus, kui hooldataval puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui ülalpidaja elab alla toimetulekupiiri, on töötu või mittetöötav puudega inimene."

(3) Seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isiku(te) olemasolu korral määratakse ülalpidamiskohustusega isiku(te) osaluse suurus hoolduskulude katmisel, arvestades isiku(te) majanduslikku toimetulekut ja varanduslikku seisu.

(4) Juhul, kui hooldatav suunatakse osaliselt valla poolt finantseeritavale statsionaarsele hooldusele ning hooldataval ei ole ülalpidamiskohustusega isikut ega kedagi teist, kes osaleb hooldatava ülalpidamiskulude katmisel ja hooldataval on kinnisvara või elamu ja hooned vallasvarana, võib vald sõlmida isikuga lepingu olemasoleva vara arvelt ülalpidamiskulude katmiseks.  Vald võtab sellisel juhul endale kohustuse kanda ülalpidamiskulud kuni hooldatava elu lõpuni.

(5) Toimetulekutoetuse vahendite piisavuse korral võib määrata statsionaarsel hooldusel olevale isikule täiendavat sotsiaaltoetust summas, mis katab statsionaarse hooldusasutuse ja isiku ning tema seadusjärgse ülalpidaja poolt tasutud summade vahe. Toetus eraldatakse sularahata arvlemise teel teenuse osutajale.

 

Hooldajatoetus

Täisealise isiku hooldajatoetust ja puudega lapse hooldajatoetust makstakse Vallavolikogu poolt sätestatud tingimustel ja korras.

Suure-Jaani Vallavolikogu 27.01.2011 määrus nr 38, Suure-Jaani Vallavolikogu 27.01.2011 määrus nr 39