Uudised ja teated

Vallavolikogu istung 24.08.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. augustil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse, eelnõu nr 37

2. Vallale maa ostmine, eelnõud nr 38 – 40

3. MTÜ Tääksi spordiklubi avaldus Tääksi külaplatsi ostmiseks, eelnõu nr 41

4. Tääksi Nõlvaku detailplaneeringu algatamine, eelnõu nr 42

5. Korrastamistööde vastuvõtukomisjoni liikme määramine, eelnõu nr 43

6. Kõpu valla taotlus pikaajalise kohustuse võtmiseks, eelnõu nr 44

7. 2017. a lisaeelarve, eelnõu nr 45

8. Info

8.1 Raul Espenbergi ettepaneku arutelu - volikogu töö videosalvestamine

8.2 Ülevaade kultuuri- ja rahvamajade tegevusest

8.3 Uue valla dokumentide tutvustamine

8.4 Ülevaade maareformist 2017

Eelnõude link


Vallavalitsuse istung 17.08.2017

Vallavalitsuse istung on 17. augustil kell 14.00
Päevakorras on:
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

2. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine:

3. Jäätmeveo tingimuste muutmine

4. Ehitusloa väljastamine

5. Koolitranspordi kulude hüvitamine

6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

7. Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu lähtetingimuste muutmine


Vallavalitsuse elektrooniline istung 16.08.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 16. augustil kell 13.15 – 15.15
Päevakorras on:
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine: MTÜ TEMUFI taotlus korraldada 17. augustil  – 20. augustil Lõhavere linnamäel avalik üritus „Lembitu – kuningas ilma kuningriigita".


Vallavalitsuse istung 11.08.2017

Vallavalitsuse istung on 11. augustil 2017 kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Volikogu eelnõud

2. Õpilastranspordi hanke tulemuste kinnitamine

3. Raieloa andmine Sangari 6 puude raiumiseks


Vallavalitsuse istung 08.08.2017

Vallavalitsuse istung on 8. augustil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Hajaasustuse programmist toetuste eraldamine

2. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

3. Jäätmeveo tingimuste muutmine

4. Taotlus kaasfinantseerimise kohta

5. Tääksi Nõlvaku detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine

6. Rein Lõhmussaare pärimismenetluse algatamine

7. Volikogu eelnõud

8. Tolli metsa jagamine

9. Informatsioon sihtotstarbeliselt laekunud summade kohta


Vallavalitsuse istung 01.08.2017

Vallavalitsuse istung on 1. augustil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Taotlus lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõstmiseks

2. Ehitusluba

3. Rahataotlused

4. Avaldus  ilutulestiku korraldamiseks

5. Jäätmeveo tingimuste muutmine

6. Koduteenuste osutamine

7. Avaldus Tääksi lasteaia õueala puuduva varjualuse ning lukustatava panipaiga kohta

8. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

9. Arvamuse esitamine Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse koht

10. Projekteerimistingimuste väljastamine

11. Hoolduskulude osaline tasumine

12. Tänukirja andmine

13. Vaba riba erastamine

14. Hajaasustuse programmist toetuste eraldamine

15. Kinnistu nime muutmine

16. Kasutusluba

17. Luba suvelaagri korraldamiseks 


Vallavalitsuse istung 04.07.2017

Vallavalitsuse istung on 4. juulil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine

2. Hoolduse lõpetamine hooldatava surma tõttu

3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

4. Ehitusload

5. Maa ostueesõigusega erastamine

6. Rahataotlused

7. Puudega isiku parkimiskaart

8. Kooskõlastuse andmine laskevõistlustele 27. juulil Vanaõues Eesti Omavalitsusjuhtide suvise meistrivõistluse raames

9. Avaliku ürituse load


Vallavalitsuse istung 27.06.2017.

Vallavalitsuse istung on 27. juunil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Kinnistute jagamine

2. Puudega lapse ravikulude katmine

3. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

4. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

5. Projekteerimistingimuste väljastamine

6. Avaldus eestkostetava vara üürile võtmiseks

7. Jäätmeveo tingimuste muutmineVallavalitsuse istung on 27. juunil kell 8.45.

 


Vallavalitsus 22. juunil avatud kella 12ni

Vastavalt töölepingu seaduse §-le 53 on neljapäeval, 22. juunil 2017 Suure-Jaani Vallavalitsuses tööaeg kella 12.00-ni.

 

 


Vallavalitsuse istung 20.06.2017

Vallavalitsuse istung on 20. juunil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Tänukirja andmine

2. Vaba riba erastamine

3. Ühekordsed toetused

4. Suure-Jaani valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammäär

5. Sotsiaaltoetused

6. Ehitusloa väljastamine

7. Avaliku ürituse korraldamise lubamine:

8. Avaldus korteri üürimiseks

9. Eestkoste seadmine

10. Liiduvere korteri müügihinna määramine

11. Korralduse muutmine


Vallavalitsuse istung 14.06.2017

Vallavalitsuse istung on 14. juunil kell 8.45.

Päevakorras on:
1. Ühekordse toetuse taotlus:

2. Ivan Dubinski pärimismenetluse algatamine

3. J. Köleri 1 elanike kahjude hüvitamine

4. Projekteerimistingimused

5. Valimisjaoskondade moodustamine

6. Hajaasustuse programmi taotluste  hindamiskomisjoni uue liikme määramine

7. Hinnapäringu „Suure-Jaani valla kruusateede renoveerimine" tulemuste kinnitamine

8. Suure-Jaani huvikooli õppetasude ja õpetajate töötasu tõstmise taotlus

9. Olustvere koolitransport

10. Vaba riba erastamine

11. Sõpruse tn 25 jagamine

12. MTÜ Johann Köleri Muuseumi Ühing kaasfinantseeringu taotlus

13. Parkimiskaart

14. Avaliku ürituse luba

15. Hoolduse lõpetamine hooldatava surma tõttu


Vallavolikogu istung 15.06.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Kootsi - Karjasoo külade arengukava 2017-2022 tutvustus

2. Ülevaade noorsoo- ja sporditööst

3. Ülevaade ühinemisprotsessist

4. Valla valimiskomisjoni moodustamine, eelnõu nr 32

5. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine, eelnõu nr 33

6. Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete arvu määramine, eelnõu nr 34

7. Osalemine MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus asutamisel, eelnõu nr 36

8. Liiduvere korteri müümine otsustuskorras üürnikule, eelnõu nr 35

9. Raul Espenbergi avalduse arutelu

10. Info:

10.1 reservfondi eraldised

10.2 muu info

Eelnõude link


Vallavalitsuse istung 06.06.2017

Vallavalitsuse istung on 6. juunil kell 13.15.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse load

2. Tänukirja andmine

3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

4. Jäätmeveo tingimuste muutmine

5. Ühekordse toetuse taotlused

6. Kasutusluba

7. Ehitusluba

8. Lihtmenetlusega hanke "Suure-Jaani Kondase maja ehitustööd" kõikide pakkumuste tagasilükkamine ja hankemenetluse lõpetamine

9. Omafinantseeringu välja maksmine

10. Soome kodaniku suveks Tääksi lasteaeda võtmine

11. Suure-Jaani Kooli laulu- ja tantsupeo kulud


Vallavalitsuse istung 30.05.2017

Vallavalitsuse istung on 30. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Ostueesõigusega maa erastamine

2. Riigi omandisse jätmine: Suure-Jaani linnas 11 vaba maad ja krunti.

3. Projektlaagri nõusolekud

4. Olustvere Lasteaia taotlus viia laste arv aiarühmades vastavusse seadusega

5. Lapsehoiuteenuse lepingu sõlmimine MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga

6. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

7.  Taotlus lõpetada õppeaasta varem

8. Ühekordse toetuse taotlus

9. Volikogu eelnõud

10. Volituse andmine

11. Ehitusluba Pärnu 4 kuuri ja ait-kuuride lammutamiseks

12. Suure-Jaani Kooli korduv lisaraha taotlus laulu- ja tantsupeo transpordiks

13. Sotsiaaltoetused

14. Korteriavaldus


Vallavalitsuse istung 23.05.2017

Vallavalitsuse istung on 23. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Hallatavate asutuste kodulehed

2. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

3. Kinnistu jagamine ja uute aadresside määramine

4. 04.04.2017 korralduse nr 130 muutmine

5. Maikuu toimetulekutoetus

6. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine Võhmassaare külas Elektrilevi OÜ kasuks

7. Suure-Jaani Kooli taotlus lõpetada Vastemõisa õppekohas õppeaasta kaks päeva varem

8. Ehitusluba

9. Lisaraha taotlus: Suure-Jaani Kool 851€ laulu- ja tantsupeo transpordiks

10. Ühekordse toetuse taotlused

11. Aja Nägu OÜ veeprobleem Olustveres


Vallavalitsuse elektrooniline istung 19.05.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 16. mail kuni kell 14.00.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine


Vallavalitsuse istung 16.05.2017

Vallavalitsuse istung on 16. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

2. Kasutusloa andmine

3. Ühekordse toetuse taotlus

4. Olmejäätmeveo tingimuste muutmine

5. Avaldus lõpetada üürileping

6. Korteri üürimise avaldus

7. Asutuste kodulehed

8. Tänukirja andmine

9. Raha eraldamine

10. Suvelaagrite osalustasude kehtestamine                                                

11. Ülevaade vallale kuuluvatest hoonetest

12. Projekteerimistingimused

13. Hoolduskulude osaline tasumine


Vallavolikogu istung 18.05.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade valla lasteaedade tegevusest

2. Ülevaade AS-i Suure-Jaani Haldus tegemistest

3. Ülevaade valla kinnisvarast ja haldamisest tulevikus

4. Loa andmine laenu võtmiseks, eelnõu 29

5. 2016. majandusaasta aruande kinnitamine, eelnõu 30

6. Nõusoleku andmine Võhma Linnavalitsusele laenu võtmiseks, eelnõu 31

7. Info

Eelnõude link


Vallavalitsuse istung 04.05.2017

Vallavalitsuse istung on 4. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Raamatu "Helisev vaikus. Suure-Jaani muusikafestival aastast 1998" müügihinna kehtestamine

2. Sotsiaaltoetused

3. Maa ostueesõigusega erastamine

4. Ühekordse toetuse avaldused

5. Ruusi tee 4 jagamine

6. Volikogule saadetavad eelnõud


Tähelepanu, 2016. ja 2017. aastal sündinud laste vanemad!

Palume 2016. ja 2017. aastal sündinud Suure-Jaani valla laste vanematel tulla vallamajja raamatu "Pisike puu" järele või helistada telefonil 435 5444  või kirjutada e-posti aadressile info@suure-jaani.ee, et kokku leppida, kuidas saame raamatu teieni toimetada.

Alates 1. juulist 2017 rakenduvad uued jäätmeveo teenushinnad

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Kolga-Jaani, Kõo, Suure-Jaani, Tarvastu valdade ja Võhma linna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le Eesti Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikus 01.04.2016–30.04.2019.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid. Nimetatud põhjusel AS Eesti Keskkonnateenused esitas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-le 31.01.2017 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 otsusega nr 2/17-1.

Uued jäätmeveo teenushinnad jäätmeveo piirkonnas nr 5 rakenduvad alates 01.07.2017.

Konteineri maht   (m3)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

Jäätmekott kuni 0,10

1,37

1,64

kuni 0,08

1,09

1,31

kuni 0,14

1,92

2,30

kuni 0,24

2,51

3,01

kuni 0,37

3,28

3,94

kuni 0,66

4,25

5,10

kuni 0,80

5,15

6,18

Kuni 1,10

6,20

7,44

kuni 1,50

8,45

10,14

kuni 2,50

12,08

14,50

kuni 4,50

21,74

26,09

 

Jäätmemahutite rendi- ja lisateenuste hinnad ei muutu.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust klienditeenindusega e-posti teel viljandi@keskkonnateenused.ee   või telefonil 435 5025.

AS Eesti Keskkonnateenused

 


Vallavalitsuse istung 25.04.2017

Vallavalitsuse istung on 25. aprillil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Eestkoste pikendamise avalduste esitamine

2. Võlli - Kibaru tee T2 vormistamine
3. Piirikivi kinnistu jagamine
4. Maaamõõtja valimine

5. Kildu staadioni katastriüksuse võõrandamine otsustuskorras

6. Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine

7. Projekterimistingimused Sõpruse tn 25 elamu ehitusprojekti koostamiseks

8. Ehitusloa väljastamine Põhjaka külas Nõmme kinnistul asuva laut-küüni lammutamiseks.  


Vallavolikogu istung 27.04.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. aprillil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade valla hariduskorraldusest ja rahulolu-uuringu tulemustest; koolide direktorid ning haridus- ja kultuurinõunik

2. Suure-Jaani valla 2017. aasta teehoiukava, eelnõu nr 26

3. Suure-Jaani Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni tegevuse lõpetamine, eelnõu nr 28

4. Info:

4.1 MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus loomine

4.2 Suure-Jaani Tervise- ja Külastuskeskuse hanke tulemused

4.3 muu info

Eelnõude link


Vallavalitsuse istung 18.04.2017

Vallavalitsuse istung on 18. aprillil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa rahvamaja esine kõnnitee ja jooksurada

2. Kildu staadioni katastriüksuse võõrandamine otsutuskorras

3. Projekteerimistingimuste määramine: Reegoldi, Kärevere ja Sürgavere külades ning Olustvere alevikus kavandatav kombineeritud teeblokeeringu ehitusprojekt

4. Elamu püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel

5. Rahataotlused

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Suure-Jaani valla kasuks

7. Volikogu eelnõu: osalemine MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse loomisel

8. Tääksi spordiakadeemia MTÜ korduvtaotlus Tääksi koolimaja I korruse rendile võtmiseks

9. Parima pakkuja valimine: Suure-Jaani valla teede hööveldamine

10. Maa riigi omandisse jätmine, Vastemõisa metskond 121
11. Hinnapakkumine Tääksi külaplatsi ja Papioru tn 8 jagamiseks

12. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta.


Vallavalitsuse istung 11.04.2017

Vallavalitsuse istung on 11. aprillil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Kultuuri/rahvamajade ringide teema jätk

2. Ühekordse toetuse avalduse arutelu jätk: MTÜ Viljandi Fotoring 100.- kolme fotonäituse korraldamiseks Suure-Jaani Kultuurimajas

3. Vallavalitsuse 07.03.2017.a. korralduse nr 85 muutmine

4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

5. Ehitusluba

6. Eelnõud volikogu komisjonidele

7. Jäätmeveo tingimuste muutmine


Pakume tööd

Suure-Jaani Kooli kuulutab välja konkursi järgmistele vabadele ametikohtadele alates septembrist 2017:

  • Kehalise kasvatuse õpetaja
  • Inglise keele õpetaja (osalise koormusega) Vastemõisa ja Suure-Jaani õppekohtades
  • Vene keele õpetaja (osalise koormusega) Vastemõisa ja Sürgavere õppekohtades
  • Õpiabiõpetaja Suure-Jaani õppekohas
  • Huvijuht (lapsehoolduspuhkuse asendaja)
  • Lasteaiaõpetaja Sürgavere õppekohas
  • Raamatukoguhoidja (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, ettevõtlikkust, valmisolekut igakülgseks meeskonnatööks.

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 12. mail 2017 direktor@sjk.edu.ee 
Lisainfo Epp Välba 437 2050

 


Vallavalitsuse istung 07.04.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 07.04.2017 kell 8.35 – 10.00

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Vallavalitsuse 31.01.2017 korralduse nr 41 muutmine


Vallavalitsuse istung 04.04.2017

Vallavalitsuse istung on 4. aprillil 2017 kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Kultuuri/rahvamajade ringide teema

2. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks

3. Määruste kehtetuks tunnistamine

4. Raske puudega lapsele transpordi- ja ravikulude hüvitamine riigi rahast

5. Avaliku ürituse luba

6. Vana-Tahu taluseadusega  talu maa ostueesõigusega erastamine

7. Rahataotlused

8. Kasutusluba

9. Hajaasustuse programmi garantiikiri 2017.a. programmis osalemise kohta

10. Hoolduskulude puuduoleva osa tasumine


Suure-Jaani Vallavolikogu istung 30.03.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. märtsil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse tegevusest, Marika Tirmaste

2. Määruste kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 14

3. Ülevaade sotsiaalvaldkonna olukorrast vallas, Aave Toomsalu

4. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine, eelnõu nr 16

5. Vihi külas Vahe majavalduse hoonete peremehetuks tunnistamine, eelnõu nr 18

6. Metsküla külas Saksatoa kinnistu ostueesõiguse kasutamata jätmine, eelnõu nr 19

7. Seisukoht Poku kinnistu omandamiseks, eelnõu nr 20

8. Hoonestusõiguse seadmine, eelnõud nr 21-1 ja 21-2

9. Töötasu, hüvituse ja tasu määruse muutmine, eelnõu nr 15

10. Garantii andmine, eelnõud nr 23 ja 24

11. Ettevõtlus- ja arengukomisjonile esimehe valimine, eelnõu nr 22 

12. Info:

12.1 ülevaade Tööstuspargi arendamisest

12.2 reservfondist raha eraldamine

12.3 muu info

Eelnõude link


Vallavalitsuse istung 28.03.2017

Vallavalitsuse istung on 28. märtsil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Teenindusmaad hoonestusõiguse seadmiseks

2. RMK maatükkide aadresside muutmine 

3. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine

4. Kinnistu jagamine

5. Kooli hoolekogu töökord

6. Avaldus teelõigu korrastamiseks  

7. Avaliku ürituse luba

8. Jäätmeveo tingimuste muutmine

9. Sürgavere Kultuurimaja ja selle põhimääruse teema

10. Kindlustuspakkumised

 


Vallavalitsuse istung 21.03.2017

Vallavalitsuse istung on 21. märtsil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. XX Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamise korralduse muutmine

2. Raha eraldamine

3. Komisjoni moodustamine

4. Kohtult nõusoleku küsimine

5. MTÜ Tääksi spordiklubi avaldus

6. MTÜ Rahvusvaheline Artur Kappi Ühing ettepanek nimetada Suure-Jaani Gümnaasium Artur Kapi nimeliseks

7. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

8. Tallinna Vaba Waldorfkooli taotlus raha eraldamiseks

9. Jäätmeveo tingimuste muutmine

10. SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse nõukogu liikme nimetamine

11. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine

12. Ehitusjärelevalvega tegeleva isiku määramine

13. Maa riigi omandisse jätmine

14. Suure-Jaani päästjate taotlus toetuse saamiseks

15. Sotsiaaltoetused

16. Toimetulekutoetused

17. Tänukirja andmine

18. Volikogu eelnõud


Vallavalitsuse istung on 14.03.2017

Vallavalitsuse istung on 14. märtsil elektroonselt kell 8.20 – 14.00.

Päevakorras on:

1. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine Oe (Parika) oja paisutamiseks, eelnõu nr 7

2. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine Vastemõisa oja paisutamiseks Paistu paisul, eelnõu nr 8

3. Tegevustoetuste 2017. aasta ülemmäära kehtestamine, eelnõu nr 9

4. Tegevustoetuste saajate ja toetussummade määramine 2017. aastal, eelnõu nr 10

5. Parima pakkuja valimine Suure-Jaani Vallavalitsuse konsolideeritud aastaaruande audiitori leidmiseks välja kuulutatud hinnapäringul, eelnõu nr 11


Vallavalitsuse istung 07.03.2017

Vallavalitsuse istung on 7. märtsil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Müügipiletite vormistaja määramine

2. Nõusoleku andmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmiseks Väätsa Prügila AS'le

3. Kasutusluba

4. Jäätmeveo tingimuste muutmine

5. XX Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamine

6. Puudega lapse transpordikulutuste katmine lapsehoiuteenuse vahenditest.

7. Ettepanek määrata isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise väljamaksmise kuupäev

8. Leida kinnistu jagamine

9.  Kõidama rohealade lähiaadresside muutmine

10. Kaasfinantseeringu eraldamine MTÜ'le Rahvusvaheline Artur Kapp´i Ühing

11. Kermo Randmäe ühekordse toetuse taotlus

12. Raske puudega lapsele hooldaja määramine


Vallavalitsuse istung on 28.02.2017

Vallavalitsuse istung on 28. veebruaril kell 9.00.

Päevakorras on:

1. Alaeelarved

2. MTÜ Kildu Külade Ühendus kaasfinantseeringu taotlus

3. Hankeplaani kinnitamine

4. Tervisekeskuse ekspertiisi ja OJV hanketulemuse kinnitamine ja eduka pakkuja väljakuulutamine

5. Ehitusload


Eelarve võeti vastu

Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestas Suure-Jaani valla 2017. aasta eelarve tulude-kulude üldsummas 6 891 489 eurot.

Vallavanem Tõnu Aavasalu sõnul toetab vastuvõetud eelarve noori peresid ja elukeskkonna arendamist.

"Suure-Jaani vallavolikogu oli eelarvet vastu võttes  üksmeelsem kui kunagi varem. Lisaks tavapärastele kulutustele peeti selle aasta eelarves tähtsaks noorte perede toetamist. Kui perest käib valla lasteaias rohkem kui üks laps, siis on pere tulevikus alates teisest lapsest kohatasu maksmisest vabastatud.

Jätkatakse hajaasustuses elavate inimeste toetamist veetrasside ja reoveepuhastite rajamisel, teede ehitamisel ning  kiire interneti viimist Tääksi-Aimla piirkonda.

Täiendav toetus anti koolidele tugispetsialisti tööle võtmiseks, kuna õpilaste hulk, kes sellist teenust vajavad, on iga aastaga suurenenud.

Vallalt palka saavate töötajate palgafond suureneb keskmiselt 5%, suurem tõus ootab miinimumpalgalisi ja raamatukogutöötajaid.

Selle aasta kõige suurem investeering on kavandatud tervise- ja külastuskeskuse ehitamiseks. Valmis on põhiprojekt ning järgneb projekti ekspertiis ja ehitushange. Kui pakkumised vastavad meie rahalistele võimalustele, peaks ehitustööd algama maikuus.

Kokkuvõtteks võib lubada, et selle aasta eelarve on tasakaalus ja peab tähtsaks inimest – et kõigil oleks meie vallas hea elada. Ei ole tähtis, kas elad maal või asulas, igal pool peavad olema head tingimused. Toetame lastega peresid ja ehitame valmis tervisekeskuse, mis aitaks meie inimestel püsida terve.

Tänan volikogu selle üksmeelsuse eest!"

 

 


Vallavalitsus ootab 1. aprilliks avaldusi tolmutõrjetööde teostamiseks

Suure-Jaani Vallavolikogu 21.06.2016 määrus nr 52 ,,Suure-Jaani valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord" reguleerib valla eelarvest tolmutõrje rahastamise tingimusi kruusakattega kohalikel teedel ja erateedel, mis on määratud avalikult kasutatavateks teedeks.

Tolmutõrjetöid teostatakse üks kord aastas – kuni 1. juunini 2017. Töid tehakse üksnes teematerjali optimaalse niiskustaseme tingimustes ühe nädala jooksul peale teede profileerimist. Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
 1) hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit;

 2) elamu asub teele lähemal kui 50 m.

Tolmutõrjetööde teenuse saamiseks tuleb kinnistu omanikul esitada 1. aprilliks vallavalitsusele kirjalik sooviavaldus ning seejärel tasuda vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel omaosalus 25% teostatud töö maksumusest. 

 


Suure-Jaani Vallavolikogu istung 23.02.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. veebruaril 2017 kell 14 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani valla 2017. a eelarve eelnõu II lugemine, eelnõu nr 198 ja muudatusettepanekud

2. Suure-Jaani valla 2017. a eelarve kehtestamine

3. 26.01.2017 otsuse nr 128 „Detailplaneeringu algatamine" muutmine, eelnõu nr 8 

4. Lastevanemate poolt kaetava osa määra määruse muutmine, eelnõu nr 12

5. Suure-Jaani kalmistute eeskiri, eelnõu nr 11

6. Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu nr 9

7. Putkumäe ½ mõttelise osa müük otsustuskorras, eelnõu nr 10

8. Ettepanekud volikogu 2017. a tööplaani koostamiseks

9. Info

9.1 MTÜ Tääksi Spordiakadeemia avaldused hoonestusõiguse seadmiseks ja detailplaneeringu algatamiseks

9.2 Muu info

Eelnõude link:


Vallavalitsuse istung 21.02.2017

Vallavalitsuse istung on 21. veebruaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatava asutuse teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise korra kehtestamine

2.  Avaliku ürituse korraldamise lubamine

3. Ettepanek valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamiseks

4. Navesti - Taevere tee vormistamine

5. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

6. Rahataotlused:

7. Sotsiaaltoetused

8. Toimetulekutoetused


Vallavalitsuse istung 14.02.2017

Vallavalitsuse istung on 14. veebruaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Maa riigi omandisse jätmine

2. Jäätmeveo tingimuste muutmine

3. Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatava asutuse teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise korra I lugemine

4. Teede vormistamine:

5. Suure-Jaani Kooli haldusjärelevalve akt

6. Volikogu eelnõud:

6.1. Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu nr 9;

6.3. Putkumäe ½ mõttelise osa müük otsustuskorras, eelnõu nr 10;

6.4. Suure-Jaani kalmistute eeskiri, eelnõu nr 11;

6.5. Lastevanemate poolt kaetava osa määra määruse muutmine, eelnõu nr 12;

7. Avaliku ürituse luba

8. Hooldaja ja hooldajatoetuse  määramine


Vallavalitsuse elektrooniline istung 08.02.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 08.02.2017 kell 14.00 – 16.15.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse luba


Vallavalitsuse istung 07.02.2017

Vallavalitsuse istung on 7. veebruaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Eelarve muudatusettepanekud

2. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

3. Toetuse avaldus naiste jalgpallinaiskonnale

4. Suure-Jaani Tervise- ja külastuskeskuse ehitusprojekti ekspertiisi ja ehitustööde  omanikujärelevalve hanke väljakuulutamine

5. Avaliku ürituse luba

6. Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikoolis tegutsevate ringide, stuudiote ja rühmade õppetasu kehtestamine

7. Ehitusluba

8. MTÜ Tääksi spordiakadeemia avaldus Tääksi kooli staadionile kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks 30 aastakse sisehalli ehitamiseks.

9. Elatise nõudmine

10. Jäätmeveo vabastus

11. Nõusoleku andmine laste puhke-spordilaagrite korraldamiseks ja läbiviimiseks

12. Vallavalitsuse tegevuskava

13. Volikogu eelnõud


Muudatused Suure-Jaani kalmistute haldamisel

Matmislube ja platsitunnistusi Suure-Jaani kalmistutele väljastab AS Suure-Jaani Haldus.

Aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus kontor asub Suure-Jaanis aadressil Lai tänav 18 ja on avatud tööpäevadel kell 9–12 ja 13–16. Palume kohtumine eelnevalt telefoni teel kokku leppida.

Info telefonil 507 2056 ja e-posti aadressil haldus@suure-jaani.ee

 

Kalmistute, maetute ja platside kohta on võimalik infot leida kalmistute kodulehel   www.kalmistud.ee


Vallavalitsuse istung 31.01.2017

Vallavalitsuse istung on 31. jaanuaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa rahvamaja taotlused

2. Suure-Jaani lasteaia Sipsik sisehindamise aruande kooskõlastamine
3. Tarbesõidukite hanke väljakuulutamine

4. Nimekomisjoni moodustamine

5. Maa erastamine korteriomandi seadmise teel

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja riigi omandisse jätmine

7. Nõusolek lastelaagri läbiviimiseks tsirkusestuudiole Folie

8. Liini nr 52 sõiduplaani muutmise kooskõlastamine

9. Raamatukogu direktori ülesannete täitmine kuni uue töötaja ametisse asumiseni


Vallavalitsuse istung 25.01.2017

Vallavalitsuse istung on 25. jaanuaril kell 11.00 Vastemõisa rahvamajas.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa rahvamaja taotlused:

1.1 struktuuri muutmiseks

1.2 lisaraha eraldamiseks

2.  Jäätmeveo tingimuste muutmine:

3. Ehitusluba fiiberoptilise kaabli kaitsetoru ehitamiseks.

4. 2017. a hankeplaan

5. Projekteerimistingimused Ülde k Kaeramäe kinnistule ratsamaneeži ehitusprojekti koostamiseks

6. Suure-Jaani valla 2016. a kultuuripreemiate kinnitamine

7. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

9. Suure-Jaani Lasteaia „Sipsik" sisehindamise aruande kinnitamine

10. Tänukirja andmine

11. Sotsiaaltoetused

12. Toimetulekutoetused

13. Eesti Höövelliist OÜ taotlus

14. Volikirja muutmine

15. Taotlus huvihariduse bussi käimapanekuks

16. Isikliku kasutusõiguse seadmine


Rohelise Jõemaa infopäev Suure-Jaanis

Suure-Jaani vallavalitsuse saalis toimub 6. veebruaril 2017 kell 17-19 Rohelise Jõemaa infopäev.

Teema: märtsis ja oktoobris 2017 toimuvate taotlusvoorude info ja taotlemise tingimuste tutvustus. Toetusmeetmed ja nõutavad dokumendid, nõuded taotlejale ja taotlusele.

Eesmärk: tagada taotlejale kohaliku valla tasandil taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus, võimaldada soovijaile individuaalne konsultatsioon.      

Konsultatsioonideks palume eelnevalt aeg broneerida Aino Viinapuu telefonil 528 1275. Konsultatsioonid toimuvad enne infopäeva vastavalt broneeritud kellaaegadele või  vastavalt kokkuleppele.

Infopäev ja konsultatsioonid on tasuta.

Alus: Maaeluministri 23.10.2015 määrus nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus".

Baasinfo kättesaadav www.joemaa.ee kodulehel rubriigis taotlejale, taotlusvoorud ja strateegia.                                                         

 

Infopäeva korraldamine toimub koostöös Suure-Jaani  Vallavalitsusega.

Kontakt: Aino Viinapuu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige, tel. 528 1275.


Vallavolikogu istung 26.01.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Ülevaade MTÜ Tääksi spordiakadeemia poolt kavandatavatest tegevustest, kutsutud on juhatuse liige Indrek Jegorov

2. Vallavolikogu aseesimehe valimine, eelnõu 1

3. Volikogu esindajate nimetamine:

3.1  Viljandimaa Omavalitsuste Liitu, eelnõu 2

3.2 Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale, eelnõu 3

4. Suure-Jaani valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni kehtestamine, eelnõu 191

5. Lasteasutuse ja kooli pidaja pädevuste delegeerimine, eelnõu 194 

6. Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu algatamine, eelnõu 5

7. Müügipileti hind ja vorm, eelnõu 6

8. Nõusoleku andmine varaliste kohustuste võtmiseks, eelnõu 7

9. Ettepanekud volikogu 2017. a tööplaani koostamiseks

10. Info:

10.1 reservfondi eraldised

10.2 muu info

Link eelnõudele


Pakume tööd

Suure-Jaani Vallavalitsus võtab tööle Suure-Jaani Raamatukogu direktori, kelle tööülesandeks on asutuse juhtimine ja selle struktuuriüksuste töö korraldamine.

Kandidaadil peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidust või mistahes kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste, projektikirjutamise ja -juhtimise kogemus.

Kasuks tuleb töökogemus, B-kategooria juhiloa olemasolu, algatusvõime, hea suhtlemise ja eneseväljenduse ning võõrkeelte oskus.

Kandideerimiseks esitada avaldus (sh palgasoov), CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. jaanuaril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandimaa või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Täiendav info tel 435 5444, e-post suure-jaani@suure-jaani.ee.

 


Vallavalitsuse istung 17.01.2017

Vallavalitsuse istung on 17. jaanuaril 2017 kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Aadressita kinnistu jagamine
2. Peetsi - Õnniste tee vormistamine
3. Killese – Venesilla - Aimla tee vormistamine

4. Kultuuripreemiate komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Erakoolide rahastamine
6. Nõusoleku andmine vee erikasutusek

7. Jäätmeveo tingimuste muutmine

8. Konkursi välja kuulutamine Suure-Jaani Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

9. Lisaraha taotlused

10. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

11. Sügava puudega isikule hooldaja määramine

12. Hoolduskulude puuduolev osa tasumine ja lepingu sõlmimine

13. Ehitusloa väljastamine

14. Kasutusloa andmine

15. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

16. Lootusetute nõuete bilansist väljakandmine

17. Nõusoleku andmine

18. Pärandvara pankroti välja kuulutamine

19. Ühekordsete toetuste taotlused

20. Avaliku ürituse luba

21. Eelnõud volikogule


Tähelepanu - oodatakse nime

Suure-Jaani Vallavalitsus kuulutas välja konkursi, et leida sobivat nime tulevasele tervise- ja külastuskeskusele, mis peaks uksed avama 2018. aastal ja  kus hakkavad tegutsema veekeskus, perearstikeskus, jõusaal, apteek, kohvik jm. Hoones saavad tööruumid ka kiirabi ja politsei.

Nimed on oodatud aadressile suure-jaani@suure-jaani.ee hiljemalt 31. jaanuari kella 12-ks. Nimele palutakse lisada ka selgitus, miks just see nimi teie arvates keskusele sobiks.

Kui pakutud nimi osutub valituks keskuse nimeks, ootab pakkujat kinkekaart tulevasse veekeskusesse.


Vallavalitsuse istung 29.12.2016

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 29. detsembril.

Päevakorras on:

1. Tulevasele tervise- ja külastuskeskusele nimekonkursi väljakuulutamine – eelnõu 68

2. Sotsiaaltoetused – eelnõud 69 ja 70

3. Toimetulekutoetused – eelnõu 71