Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku.

 

Vee-ettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist. Vee-ettevõtja määrab kohaliku omavalitsuse volikogu.

 

Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine toimub ühiskanalisatsiooni vee-ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu alusel. Leping koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alusel.

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub vee-ettevõtja ja kliendi vahelise liitumislepingu alusel. Liitumisleping sõlmitakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirja alusel

Kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtjal on õigus võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu. Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast, mille kooskõlastab kohalik omavalitsus.

 

Suure-Jaani valla vee-ettevõtjaks on AS Suure-Jaani Haldus

Kontakt: Lai 18, Lõhavere küla, Suure-Jaani vald, 71502 Viljandimaa, telefon 437 2054, e-post: haldus [at] suure-jaani.ee

Teenuste hinnad