Üldplaneering

12.03.14

Suure-Jaani valla üldplaneering

Kaart 1 Kitsenduste koondkaart, kaart 2 - Teed. Sotsiaalne infrastruktuur, kaart 3 - Põhikasutusotstarvete üldkaart, kaart, 3.1 - Navesti, kaart 3.2 - Olustvere ja Reegoldi, kaart 3.3 - Suure-Jaani linn ja Kõidama, kaart 3.4 - Sürgavere ja Munsi, kaart 3.5 - Vastemõisa ja Kobruvere, kaart 3.6 - Ülde ja Tääksi, kaart 4 - Põhjavee kaitstus, kaart 5 - Roheline võrgustik, kaart 6.1 - Munitsipaalmaad: Suure-Jaani, Päraküla, Kõidama, kaart 6.2 - Munitsipaalmaad: Olustvere, Reegoldi, kaart 6.3 - Munitsipaalmaad: Sürgavre, Munsi, kaart 6.4 - Munitsipaalmaad: Kildu, Kobruvere, kaart 6.5 - Kurnuvere, Tääksi, Ülde, kaart 6.6 - Munitsipaalmaad: Jälevere,  kaart 7 - Väärtuslikud põllumaad, kaart 8 - Rahvastik, kaart 9 - Jahipiirkonnad

 

OTSUSED

Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 27. november 2008 nr 136

Suure-Jaani Vallavolikogu otsus 24.04.2008 nr 215 Üldplaneeringu vastuvõtmine

Suure-Jaani Vallavolikogu otsus 27.02.2007 nr 133 Valla üldplaneeringu algatamine (s.h Lisa 1 Lähteseisukohad valla üldplaneeringu koostamisel, Lisa 2 Suure-Jaani üldplaneeringu koostamise programm). Koopia Sakalast 27.04.2007 (avalikkustamise teade).

 

ETTEPANEKUD

 

Ettepanek

Vastus
Andreas_Reinberg_E.pdf Andreas_Reinberg_V.pdf
Are_Aua_E.pdf Are_Aua_V.pdf
Avo_Jarve_E.pdf Avo_Jarve_V.pdf
Ene_Maaten_E.pdf Ene_Maaten_V.pdf
Leelo_Saar_E.pdf Leelo_Saar_V.pdf
Mall_Mitt_V.pdf Malle_Mitt_E.pdf
Meelis_Kahrik_Rein_Kohv_E.pdf Meelis_Kahrik_ja_Rein_Kohv.pdf
Olavi_Udam_E.pdf Olavi_Udam_V.pdf
Robert_Ilves_E.pdf Robert_Ilves_V.pdf

 

PROTOKOLLID

Suure-Jaani valla üldplaneeringu eelnõu kohta Viljandi Maavalitsusele tehtud järelpärimise arutelu koosoleku protokoll

Suure-Jaani valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ja Suure-Jaani valla üldplaneeringu avaliku arutelu protokoll (Kuulutus)

Väljavõte Suure-Jaani Vallavolikogu protokollist 24.04.2008 nr 33

Suure-Jaani valla üldplaneeringu eelnõule esitatud ettepanekute arutelu koosoleku protokoll nr 2

Suure-Jaani valla üldplaneeringu eelnõule esitatud ettepanekute arutelu koosoleku protokoll nr 1

Väljavõte Suure-Jaani Vallavolikogu protokollist - Valla üldplaneeringu tutvustamine 

Suure-Jaani valla üldplaneeringu juhtrühma koosoleku protokoll nr 5

Suure-Jaani valla üldplaneeringu majanduse, keskkonnakaitse ja tehnilise infrastruktuuri töörühma koosoleku protokolli nr 3

Suure-Jaani valla üldplaneeringu juhtrühma koosoleku protokoll nr 4

Suure-Jaani valla üldplaneeringu majanduse, keskkonnakaitse ja tehnilise infrastruktuuri töörühma koosoleku protokoll nr 2

Suure-Jaani valla üldplaneeringu hariduse ja kultuuri töörühma koosoleku protokoll nr 3

Suure-Jaani valla üldplaneeringu juhtrühma koosoleku protokoll nr 3

Suure-Jaani valla arengukonverentsi protokoll nr 1 Regisreerimisleht.

Suure-Jaani valla üldplaneeringu hariduse ja kultuuri töörühma koosoleku protokoll nr 2

Suure-Jaani valla üldplaneeringu juhtrühma koosoleku protokoll nr 2

Suure-Jaani valla üldplaneeringu sotsiaalvaldkonna töörühma koosoleku protokoll nr 1

Suure-Jaani valla üldplaneeringu hariduse ja kultuuri töörühma koosoleku protokoll nr 1

Suure-Jaani valla üldplaneeringu majanduse, keskkonnakaitse ja tehnilise infrastruktuuri töörühma koosoleku protokoll nr 1

Suure-Jaani valla üldplaneeringu juhtrühma koosoleku protokoll nr 1

Toimetaja: MARKO REIMANN