Uudised ja teated

Head 2018. aastat!


Põhja-Sakala valda jagus rohkelt tunnustust

Kõpu mõisas jagati 29. detsembri õhtul Kultuurkapitali tunnustusi. Tunnustust jagus ka Põhja-Sakala valla inimestele ja siin toimetajatele.
Aastapreemia pälvis Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkond. Aastapreemia pälvisid ka Peep Maasik ja SIlver Kaljula - suvelavastuse "Lembitu - kuningas ilma kuningriigita" loomise eest.
Kultuurkapitali tunnustused pälvisid Ene Uuland ja Krista Prinzmann - pühendunud väikekooli koorijuht ja tantsujuht.
Noore ja andeka Viljandimaa sportlase stipendiumi pälvis sõudja Karmo Randmäe.
Rahvakultuuri preemiad pälvisid Valli Pang ja Anneli Kundla.
2017. aasta Viljandimaa Kultuuripärl Kristiina Alliksaargi on Olustvere juurtega.


Fotodel õnnitleb vallavanem Tõnu Aavasalu Ene Uulandit ja Krista Prinzmanni ning Silver Kaljulat ja Peep Maasikut.
FOTOD: Leili Kuusk


Olustvere kauplus laieneb

Olustvere A ja O kauplus on seoses remondi- ja laiendustöödega ajutiselt suletud 1. veebruarist kuni 7. märtsini 2018.

 


Kaunist jõuluaega!


Politsei- ja Piirivalveameti isikut tõendavate dokumentide Viljandi teenindusbüroo on tänasest uues asukohas

Alates 18.12.2017  on Politsei- ja Piirivalveameti isikut tõendavate dokumentide  Viljandi teenindusbüroo uues asukohas: Pargi 1 Viljandi.

 Pargi 1 juures oleva bussipeatuse nimi on Kirikumõis  (kui kasutada portaali peatus.ee). Kesklinnast saab Kirikumõisa peatusesse sõita peatustest Turg ja Raamatukogu.

Lisainfot vaata http://www.peatus.ee/#city;viljandi-linn

 

Luule Vitsur
Viljandi Maavalitsus
433 0514


Pakume tööd

Suure-Jaani Kool
pakub tööd
KLASSIÕPETAJALE

SÜRGAVERE TEGUTSEMISKOHAS
alates 8. jaanuarist 2018.

Kandidaadilt ootame:

 • vastavust pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele
 • soovitavalt vene keele lisaeriala omamist
 • loovust, ettevõtlikkust, valmisolekut igakülgseks meeskonnatööks
 • kasuks tuleb varasem kogemus õpetamisel liitklassis

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 29. detsembril 2017 aadressile direktor@sjk.edu.ee.

Lisainfo Epp Välba, telefon 437 2050


 

Põhja-Sakala Vallavolikogus uus liige

Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete hulgas toimus 12. detsembril järjekordne muudatus.
Maie Käba oli volikogu liige Suure-Jaani Vallavalitsuse liikmena kuni Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseni, samas on ta ka Suure-Jaani Vallavalitsuse töötaja. Peale Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu kinnitamist 30.11.2017 otsustas Maie Käba jääda ametiasutuse töötajaks ning tema volikogu liikme volitused lõppesid enne tähtaega.
Volikogu liikmeks asus Valimisliidu Koostöö nimekirja järgmine asendusliige  Tiit Kruusimäe.
 
FOTO: Erakogust

 


Pakume tööd

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

KULTUURISPETSIALIST
HARIDUSSPETSIALIST
IT-SPETSIALIST
EHITUSSPETSIALIST
JURIST
SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
KULTUURISPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Kultuurispetsialisti põhiülesanneteks on kultuuriasutuste tegevuse koordineerimine ja osalemine kultuuripoliitika väljatöötamise protsessis, kultuurivaldkonna tegevuse analüüsimine, osalemine valla ja maakondlike kultuuriürituste ja -projektide korraldamises ning uute kultuuriprojektide algatamisel, oma valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamine, mittetulundusühingute ja külaseltside nõustamine ning ühistegevuse koordineerimine.

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus või vähemalt keskeriharidus ja kultuurivaldkonnas töötamise kogemus.

Eesti keele valdamine kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.

Valmisolek töötada õhtusel ajal ja nädalavahetustel/pühade ajal.

Autojuhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Kasuks tuleb:

Ürituste korraldamise kogemus, täiendav võõrkeelte oskus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
HARIDUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Põhja-Sakala valla haridusalase töö koordineerimine ja selle kvaliteetse toimimise tagamine ning haridus-valdkonna arengusuundade kavandamine.

Peamised ülesanded:

Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvi-koolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorraldus-likes küsimustes, valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine, valla haridusasutuste omavahelise ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine, haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine, ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus.

Varasem töökogemus haridusvaldkonnas.

Haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

Juhiloa olemasolu.

 

Kasuks tuleb: Juhtimise kogemus, ürituste korraldamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
IT-SPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

IT-spetsialisti ametikoha põhieesmärk on Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja selle allasutuste infosüsteemi pideva tõrgeteta toimimise tagamine, infosüsteemide ja -tehnoloogia arenduste juurutamine ja igakülgse abi osutamine vallavalitsuse IT kasutajatele.

Peamised ülesanded:

IT- spetsialist tagab infosüsteemide (s.h telefoniside jm andmeside) ja infotöötlusvahendite toimimise vallavalitsuses, teeninduspunktides ja hallatavates asutustes;

haldab ja arendab valla veebilehte;

tagab vallavalitsuse infobaaside varundamise, turvalisuse, terviklikkuse ja arhiveerimise; lahendab tekkivaid probleeme ja veasituatsioone, juhendab kasutajaid arvutitarkvara kasutamisel;

hindab andmeside ja infotehnoloogilisi lahendusi;

ennetab võimalikke tekkida võivaid probleeme, teeb ettepanekuid andmeside ja infotehnoloogiliste lahenduste soodsamaks, tänapäevasemaks muutmiseks ja/või turvanõuete kehtestamiseks;

informeerib kohe teisi omavalitsuse IT-spetsialiste ja/või vallavanemat tekkinud probleemidest; korraldab andmeside ja infotehnoloogilise teenindamise koosolekutel, volikogu komisjonide, volikogu ja vallavalitsuse istungitel, koolitustel vms sündmustel;

aitab kaas tööandja projektidele oma pädevuse piires;

teeb ettepanekuid teistele omavalitsuse IT-spetsialistidele ja/või vallavanemale oma töövaldkonna piires;

täidab koostöös teiste omavalitsuse IT-spetsialistidega ja/või vallavanema poolt antud ühekordseid ametialaseid ülesandeid;

täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest.

 

Nõudmised kandidaadile:

Vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus, omavalitsuse korraldust reguleerivate ja infotehnoloogiaalaste õigusaktide tundmine, erinevatest omavalitsuses kasutatavatest programmidest, andmekogudest jms teadmiste omamine, meeskonna- ja koostöövalmidus, arvuti kasutamise oskus tipptasemel.

 

Kasuks tuleb:

Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses, juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
EHITUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Põhja-Sakala vallas.

Peamised ülesanded:

Ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemise korraldamine ning vastavate lubade väljastamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamiste korraldamine; ehitusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine; projekteerimistingimuste taotluste menetluse korraldamine ja vastavate eelnõude väljatöötamine; valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel riigihanke hankedokumentatsiooni koostamine; kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine, valla arengukava ja üldplaneeringu väljatöötamisel osalemine; ehitisregistri pidamine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus, väga head teadmised ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskus neid rakendada oma töös, varasem töökogemus ehitusvaldkonnas, eesti keele valdamine kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendus-oskus, koostöövalmidus; vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) ja andme-kogude kasutamise oskus, projekteerimisalaste standardite ja juhend-materjalide tundmine, hoonete energiatõhususe teadmiste olemasolu.

 

Kasuks tuleb:

Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses, juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus, projekteerija kutsetunnistus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
JURISTI ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Juristi peamisteks tööülesanneteks on vallavalitsuse tegevuse õigusaktidele vastavuse tagamine ning ametiasutuse teenistujate ja hallatavate asutuste juriidiline nõustamine, valla esindamine kohtus ning kolmandate isikute ees temale antud volituste piires, vallavalitsuse nimel sõlmitavate lepingute õigusaktidele vastavuse kontrollimine ja vajadusel lepingute koostamine, vallavalitsuses töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamine vastavalt seadusele.

 

Nõudmised kandidaadile:

Õigusteaduse magistrikraad ja erialane töökogemus.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Korrektsus ja täpsus teenistusülesannete täitmisel.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

 

Kasuks tuleb:

Juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Sotsiaalosakonna juhataja põhiülesanneteks on vallavalitsuse pädevuses olevate sotsiaalhoolekandeliste küsimuste lahendamise korraldamine, valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine, oma teenistusvaldkonna üle järelevalve teostamine ning sotsiaalosakonna töö juhtimine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas.

Juhtimiskogemus.

Kõrge pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

Põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest.

Juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI  ametikoha täitmiseks

Sotsiaaltööspetsialisti põhiülesanneteks on isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks, abi vajaduse ja ulatuse väljaselgitamine ning toetuste arvestamine ja teenuste määramine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Sotsiaaltööalane kõrgharidus.

Väga head teadmised oma teenistusvaldkonda  reguleerivatest õigusaktidest.

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus.

Väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

B-kategooria juhiloa olemasolu.

Võime töötada iseseisvalt.

 

Kasuks tuleb:

Kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Kõpu, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

____________________________________________

 

Põhja-Sakala vald on pikkade kultuuritraditsioonidega kant ja siit on võrsunud mitmed eesti kultuuriloost tuntud loovisikud.

Ärksat vaimu on siin tänagi: käesoleval aastal ühinesid neli omavalitsust – Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani vald ning Võhma linn – üheks vallaks.

Põhja-Sakala vald on turvaline paik elamiseks, kuhu positiivse ellusuhtumisega teotahtelised inimesed on alati oodatud.

 


Pakume tööd

Suure-Jaani lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda:
1. Lasteaiaõpetajat 1,0 kohta/ rühm töötab 1+2 töötajate süsteemiga, rühmas 4–5 aastased lapsed
2. Muusikaõpetajat 0,5 kohta
3. Õpetaja abi 1,0 kohta


CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 21. detsembriks 2017 a aadressil la.sipsik@suure-jaani.ee või Suure-Jaani lasteaed Sipsik Lembitu pst 42 Suure-Jaani.
Info 437 1198; 5624 0243

 


Tervise- ja külastuskeskuse soojatrassi ehitaja selgus liisuheitmise teel

AS Suure-Jaani Haldus korraldas hankemenetluse „Suure-Jaani linna kaugküttevõrgu laiendamine", millega soovis leida projekteerija-ehitaja tervisekeskuse ühendamiseks linna  kaugküttevõrguga.

Soojatrassi ehitamiseks esitati kokku seitse hinnapakkumust. Madalaima hinnaga oli  kaks võrdset pakkumust. AS ESRO ja AS EG Ehitus pakkumused olid võrdse maksumusega 90 000 eurot. Seetõttu selgitati ehitaja liisuheitmise teel pakkujate esindajate juuresolekul.

Liisuheitmise tulemusena osutus edukaks pakkujaks AS EG Ehitus.

 


Muutub koolibussiliini nr 2 hommikune sõidugraafik

Alates 6. detsembrist muutub koolibussilliini nr 2 hommikune sõidugraafik

 

  KOOLIBUSSILIIN E-2  
METSKÜLA - KILDU - SUURE-JAANI
     
kellaaeg peatused kellaaeg
7:30 METSKÜLA  
7:34 IVASKI  
7:39 LEMMAKÕNNU  
7:45 PAELAMA TEERIST  
7:55 KILDU  
8:00 LIIDUVERE  
8:06 VÕLLI  
8:12 ARJADI  
8:16 ÄNGI  
8:20 SUURE-JAANI 15:15
  EPRA 15:19
  KILDU 15:25
  PAELAMA TEERIST 15:32
  KILDU 15:39
  LEMMAKÕNNU 15:44
  SAKSSILLA 15:49
  VASTEMÕISA 15:56
  VAALAMÄE 15:59
  KALJU 16:00
  JAANIOJA I 16:02
  KABILA 16:04
  SÜRGAVERE 16:08
  KERITA 16:12
  MUDISTE

16:15

 


Suure-Jaani muusikafestival alustab järgmiseks suveks passide müüki

4.–22. detsembril 2017 on võimalik Jõuluvana kingikotti osta 16.–23. juunil 2018 toimuva XXI Suure-Jaani Muusikafestivali soodushinnaga PASSe.

Pass 40 €, sooduspass kuni 18-aastastele ja pensionäridele 30 €,  perepass 85 €, toetajapass 150 €.
Passid müügil sularaha eest  Suure-Jaanis Kondase majas (kultuurimajas ja raamatukogus) ja Suure-Jaani vallavalitsuse kantseleis.
Passe on piiratud koguses!

Volikogu kinnitas Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu

Põhja-Sakala Vallavolikogu kinnitas oma 30. novembri istungil Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisus Tõnu Aavasalu, Mati Adamson, Kalevi Kaur, Viivika Lepp, Kärt Linder, Renee Remmel ja Tarmo Riisk.

Kinnitati ka Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud:
haridus- ja kultuurikomisjon:  esimees Jüri Hansen, aseesimees Hermann Kalmus ja liikmed Kätlin Kink, Anneli Kundla, Madis Randaru, Tambet Sova, Kuuno Tiitus;
eelarve- ja majanduskomisjon: esimees Lembit Kruuse, aseesimees Kersten Kattai ja liikmed Kuldar Kipper, Aare Kolk, Taivo Lehesmets, Jüri Sulg, Ago Vingissar;
piirkondliku   arengu   komisjon: esimees Aino Viinapuu, aseesimees Sergei Vassiljev ja liikmed Evelyn Härm, Kaja Leppik, Eda Pulla, Kalev Sengbusch, Reiko Sülla;
sotsiaalkomisjon: esimees Anneli Siimussaar, aseesimees Eve Soopa ja liikmed Tiit Kruusimäe, Elle Leis, Aire Levand, Romeo Mukk, Malle Vaher.

 

 


Põhja-Sakala vald sai vallavanema

Põhja-Sakala Vallavolikogu II istungil valiti 17 häälega vallavanemaks Tõnu Aavasalu. Kolm sedelit olid täitmata.

Moodustati Põhja-Sakala Vallavolikogu alatised komisjonid ning valiti nende esimehed ja aseesimehed.

Haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti Jüri Hansen 20 häälega, aseesimeheks Hermann Kalmus 0 häälega*; 

eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Lembit Kruuse 15 häälega, aseesimeheks Kersten Kattai 5 häälega;

piirkondliku arengu komisjoni esimeheks valiti Aino Viinapuu 17 häälega, aseesimeheks Sergei Vassiljev 2 häälega; 

sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Anneli Siimussaar 17 häälega ning aseesimeheks Eve Soopa 3 häälega. 

 

* Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise kord KOKS-is:

***(1^1 ) Komisjoni esimees ja aseesimees või aseesimehed valitakse üheaegselt salajasel hääletusel. Volikogu liikmel on üks hääl.

***(1^2 ) Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Komisjoni aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Kui komisjonile valitakse mitu aseesimeest, saavad aseesimeesteks nii mitu häältearvult enim hääli kogunud kandidaadile järgnenud kandidaati, kui mitu aseesimeest valiti. 

 

 

 


Muudatused bussiliikluses

 

 

 

 

   

Suure-Jaani peatusest väljuvad bussid

Kehtib alates 30. novembrist 2017

         
                     
                     
                               VÄNDRA SUUNAS          
                     
                     
Väljub Liini Liini nimetus ja vedaja Tähtsam Saabub Sihtkoht Saabub Märkused  
Suure-Jaani p. nr.       vahep. vahep.   sihtkohta    
6:55 16 Suure-Jaani - Kaansoo - Suure-Jaani     Kaansoo 7:15 Koolip.  
                     
14:20 16  Suure-Jaani - Kaansoo - Suure-Jaani      Kaansoo 14:40 Koolip.  
                     
14:20 16  Suure-Jaani-Pikkmetsa - Suure-Jaani      Pikkmetsa 14:37    
          Liin on käigus suvisel koolivaheajal K ja R          
16.20 352 Pärnu - Suure-Jaani - Põltsamaa - Vändra 17:00 Pärnu 18:05 Iga päev  
    Jõgeva Teenindab AS Hansa Bussiliinid         Kaugliin  
17:20 347 Pärnu - Vändra - S-Jaani - Viljandi -  Vändra 17:53 Pärnu 18:50 Iga päev  
    Tartu  Teenindab AS Hansa Bussiliinid         Kaugliin  
                     
                     
                     
      VÕHMA SUUNAS            
                     
                     
Väljub Liini Liini nimetus ja vedaja Tähtsam Saabub Sihtkoht Saabub Märkused  
Suure-Jaani p. nr.       vahep. vahep.   sihtkohta    
6:15 37 Suure-Jaani - Põltsamaa Võhma 6:45 Põltsamaa 7:15 Tööp.  
                     
7:25 58 Suure-Jaani - Võhma - Viljandi Võhma 7:55 Viljandi 8:45 Tööp.  
                     
8:50 52 Suure-Jaani - Võhma - Põltsamaa Võhma 9:10 Põltsamaa 9:40 Tööp.  
                     
8:25 52 Suure-Jaani - Võhma - Põltsamaa Võhma 9:00 Põltsamaa 9:45 L, P.  
                     
9:10 352 Pärnu - Suure-Jaani - Põltsamaa - Võhma 9:30 Jõgeva 10:40 Iga päev  
    Jõgeva Teenindab AS Hansa Bussiliinid         Kaugliin  
13:15 22 Suure-Jaani - Olustvere - Suure-Jaani     Olustvere 13:24 L.  
                     
14:20 52 Suure-Jaani - Võhma - Põltsamaa Võhma 14:40 Põltsamaa 15:25 T.K.R.  
                     
17:00 37 Suure-Jaani - Põltsamaa Võhma 17:20 Põltsamaa 18:05 Tööp.  
                     
21:35 22 Suure-Jaani - Olustvere - Suure-Jaani     Olustvere 21:50 R.  
              RTJ      
                     
                     
                     
                     
Maakonnaliine nr 16, 22, 37, 52 ja 58 teenindab AS ATKO Bussiliinid          
INFO: Viljandi bussijaama telefon 433 3680 E - R kell 07:00 - 19:00, L 07:00 - 17:00, P 08:00 - 18:00    
                     

Tähelepanu - huviringide buss!

Huviringide buss esmaspäevast neljapäevani:
19.00 Suure-Jaani kool - Olustvere - Tääksi - Sürgavere - Vaalamäe - Vastemõisa.
Hetkel sõidab seda liini 8-kohaline buss. Kui tuleb Tääksi suunal buss täis, siis Vastemõisa suunale väljub buss 19.30 Suure-Jaani kooli juurest.

Suure-Jaanis oli võistlejaid Soomest, Venemaalt, Lätist ja Eestist

 Laupäeval, 28 oktoobril toimus Suure-Jaanis Eesti cyclokrossi karikasarja 5. etapp, mis oli ka ühtlasi Suure-Jaani valla lahtiseks meistrivõistluseks cyclocrossis.
Võistlusrada oli valitud ja koostatud meie oma valla rattasportlaste Josten Vaidemi ja Mihkel Ronimoisi poolt. Rada lookles järve ümbruses ja see sisaldas mitmeid kunstlikke ning looduslikke takistusi, kus ratturid pidid näitama oma tehnilist võimekust ning vastupidavust tempomuutustele. Kohal oli rohkem kui 140 osalejat neljast erinevast riigist – Soomest, Venemaalt, Lätist ja Eestist.

Meeste arvestuses võitis võidusõidu soomlane Antti Kuitto, Joonas Maanurme ja Timo Sohkaneni ees. Naiste arvestuses oli parim Mari-Liis Mõttus Mae  ja Tea Langi ees.

Meie valla parima koha saavutas naiste vabaklassis startinud Karin Mikk (II koht). Kirke Reier saavutas oma vanuseklassis 4. koha, Kusti Reier 12. koha. Meie esisõitja Josten Vaidem pidi aga kogema ebaõnne – tehnilise rikke tõttu kahel korral ratast vahetades jõudis Olustveres elav Eesti koondislane finišisse alles 13-ndana.

Mis on cyclocross? See on jalgratturite grupisõit maastikul. Reeglite järgi peab võistlusrada sisaldama erinevate pinnaskattega teid, peab olema looduslikke takistusi ning mõned kunstlikud takistused. Raja pikkus peab olema 2,5–3,5 km ja see peab olema kogu ulatuses minimaalselt 3 m laiune. Suure-Jaanis on selle spordiala võistluse läbiviimiseks head tingimused ja toetav kogukond – see viimane on vast kõige olulisem, sest ainult koostöö tulemusena oli sellise suure võistluse läbiviimine võimalik.

Suure panuse võistluse edukaks läbiviimiseks andsid kohalikud ettevõtted Combill ja Ajanägu. Valmis sai Reaalprojekti projekteeritud viadukt, mida seni pole veel ühelgi teisel etapil kasutatud. Kohalikud mehed Kalev Sengbusch ja Taavi Kõvatomas aitasid viadukti detaile transportida ja neid võistluspaigas kokku panna.

Võitluse läbiviimist toetasid Suure-Jaani Vallavalitsus ja Suure-Jaani kultuurimaja.  Auhindadega aitasid kohalik ettevõte Genoke, mesinik Madis ning hulgikaubandusettevõte Dunker. Toitlustust korraldas Kildu Ratsakeskus-külalistemaja.

 

Vaata Lauri Peili fotosid

Vaata Kristjan Kivistiku fotosid

 

 


Põhja-Sakala Vallavolikogu valis esimeheks Arnold Pastaku

26. oktoobril toimus Põhja-Sakala Vallavolikogu esimene istung. Vallavolikogu esimeheks valiti Arnold Pastak ja aseesimeheks Avo Põder - mõlemad 20 poolthäälega.  Nii Arnold Pastak kui Avo Põder kuuluvad valimisliitu Koostöö.
Lisaks võeti vastu Kõo Vallavalitsuse, Kõpu Vallavalitsuse, Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Võhma Linnavalitsuse lahkumispalved. Pärast lahkumispalve esitamist täidavad Kõo Vallavalitsus, Kõpu Vallavalitsus, Suure-Jaani Vallavalitsus ja Võhma Linnavalitsus oma ülesandeid ja nende volitused kehtivad kuni uue Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni.

Enne esimest volikogu istungit allkirjastasid valimisliidu Koostöö, valimisliidu Kogukonna Hääl ja Eesti Reformierakonna volikokku pääsenud liikmed Hea tahte kokkuleppe Põhja-Sakala valla juhtimiseks ja arendamiseks.  Kinnitati, et edasises tegevuse aluseks on ühinemisleping, lepiti kokku volikogu ja alatiste komisjonide kohtade jaotus jm.

 

FOTO
Istuvad (vasakult): Hermann Kalmus, Aino Viinapuu, Eve Soopa, Maie Käba, Anneli Siimussaar, Kersten Kattai.
Seisavad: Tõnu Kiviloo, Sergei Vassiljev, Tambet Sova, Mati Adamson, Avo Põder, Jüri Sulg, Tõnu Aavasalu, Lembit Kruuse, Arnold Pastak, Jüri Hansen, Ago Vingissar,Tarmo Riisk, Kuldar Kipper, Andrus Keerd, Siim Avi.

 


Põhja-Sakala vald on sündinud - 21. oktoobril 2017

Põhja-Sakala valla valimiskomisjon avalikustas 20. oktoobril vallavolikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimise otsused. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad avalikustamisele järgneval päeval.

Seega on Suure-Jaani valla, Kõpu valla, Kõo valla ja Võhma linna asemel alates 21. oktoobrist 2017 Põhja-Sakala vald.  Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8300 inimese ja valla territoorium on 1153 km2.

Võib-öelda, et Põhja-Sakala vald ulatub Pärnust Põltsamaani - vallal on ühine piir Põltsamaa vallaga, Viljandi vallaga, Mulgi vallaga, Saarde vallaga, Pärnu linnaga, Tori vallaga, Põhja-Pärnumaa vallaga, Türi vallaga, Järva vallaga. Vaata kaarti

 


Praegused valla/linnajuhid said valijatelt mandaadi

Põhja-Sakala Vallavolikogu valimistulemused on selgunud. Valimisliit Koostöö sai 13 mandaati 21st. Saadi 58,4% häältest ehk 2174 häält. Volikogu liikmed hetkeseisuga on: Tõnu Aavasalu, Tarmo Riisk, Arnold Pastak, Lembit Kruuse, Anneli Siimussaar, Ago Vingissaar, Avo Põder, Kuldar Kipper, Hermann Kalmus, Kersten Kattai, Siim Avi, Maie Käba ja Andrus Keerd.
Valimisliit Kogukonna Hääl sai 5 (Mati Adamson, Aino Viinapuu, Eve Soopa, Sergei Vassiljev ja Tambet Sova) ja Eesti Reformierakond 3 mandaati (Jüri Hansen, Jüri Sulg ja Tõnu Kiviloo).

Ainukese  isikumandaadi sai kõige rohkem hääli  - 233 - saanud Tõnu Aavasalu. Järgnesid Mati Adamson (162 häält), Jüri Hansen (138 häält), Tarmo Riisk (135 häält), Arnold Pastak (132 häält) ja Lembit Kruuse (119 häält).

Valimisaktiivsus Põhja-Sakala vallas oli 53,85%. Kokku andis oma hääle 3736 inimest.
Kõige aktiivsemad olid Kõpu valijad - 57,12%, järgnes Kõo 54,91%, Võhmas oli protsent 54,43.
Alla poole valimisõiguslikke kodanikke andis oma hääle Sürgaveres - 48,95% ja Vastemõisas - 49.33%.

Vaata valimstulemusi SIIT

 

 


Põhja-Sakala vallas oodatakse valima veel 5000 valimisõiguslikku kodanikku

Valimiskomisjonid ootavad pühapäeval, 15. oktoobril Põhja-Sakala vallas hääletama kokku umbes viite tuhandet inimest. Kes ei ole veel hääletanud – andke oma hääl!

10,25% valimisõiguslikest Põhja-Sakala valla kodanikest osales eelhääletusel jaoskondades ja 17,20% andis oma hääle elektrooniliselt. Põhja-Sakala vallas on kokku 6938 valimisõiguslikku kodanikku. 

 

hääle-õiguslikke

eel-hääletajaid

s.h väljaspool elukohta hääletanuid

elektrooniliselt hääletanuid

hääletamata

arv

%

Kõo

825

103

4

133

593

71,88

Kõpu

541

62

1

98

382

70,61

Suure-Jaani

4422

375

21

815

3253

73,56

  Vastemõisa

817

60

0

134

623

76,25

  Sürgavere

474

37

0

82

355

74,89

  Suure-Jaani

1825

165

21

320

1361

74,58

  Olustvere

770

61

0

155

554

71,95

  Tääksi

536

52

0

124

360

67,16

Võhma

1150

237

40

147

806

70,09

KOKKU Põhja-Sakala vald

6938

777

66

1193

5034

72,56

 


Soome Vabariik 100

Suure-Jaani vald tähistab Soome Vabariigi 100. sünnipäeva sõpruslinna Ulvila noorte kontserdiga. 19. oktoobril kell 18 on Suure-Jaani kooli aula laval üle 80 soome noore muusiku.

Sissepääs vaba - kõik on oodatud. Pakutakse sünnipäevakringlit ja kohvi.

 


Suure-Jaani kool ootab koolide vilistlasi, endiseid õpetajaid ja töötajaid

7. oktoobril tähistatakse Suure-Jaanis hariduselu 330. aastapäeva.

Eesti Höövelliist OÜ on Viljandimaa parim suurettevõte

Viljandi Lennukitehases toimunud pidulikul galal anti üle Viljandimaa ettevõtlusauhinnad 2017.
Viljandimaa parima suurettevõtte tiitli pälvis Suure-Jaani vallas tegutsev osaühing Eesti Höövelliist.

Auhindade  väljaandmise on ellu kutsunud SA Viljandimaa Arenduskeskus, Viljandi Maavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit. Auhindu jagatakse viies kategoorias. Parima suurettevõtte auhinna pälvib rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majandustegevusega ja ekspordivõimega lisaväärtust loov ja enam kui 50 töötajaga ettevõte.

Eesti Höövelliist OÜ oli nominent ka kategoorias Parim Viljandimaa maaelu edendaja, kus auhinna pälvis Pajumäe talu.

 

Vaata ka osaühingu Eesti Höövelliist juhataja Andrus Rooksi  pärast auhinna kättesaamist peetud tänukõnet.

 

 


Suure-Jaani valla hariduspreemiad 2017

Suure-Jaani kooli aulas toimus täna vallavanema õpetajate päeva vastuvõtt, kus anti üle ka valla hariduspreemiad 2017.

Hariduse aastapreemia 2017 said XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään" osalenud Suure-Jaani valla koolide laulu- ja tantsukollektiivide juhendajaid Ene Uuland, Anton Medvedev, Riina Mankin, Agnes Kurg, Tauno Tilk ja  Krista Prinzmann.

2017. aasta üldhariduse õpetaja on Olustvere põhikooli loodusainete õpetaja Annika Kala.

2017. aasta alushariduse õpetaja  on Vastemõisa lasteaia Päevalill Sinilille rühma õpetaja Tea Roosimägi.

2017. aasta huviharidustöötaja on Suure-Jaani Muusikastuudio õpetaja Ele Millistfer.

2017. aasta haridusjuht on Olustvere Põhikooli direktor Liivi LIndemann.

Aastate õpetaja on Tiiu Kitsemets.


Valla ettevõtlusauhinnad jagatud

Suure-Jaanis toimunud ettevõtluskonverentsil anti üle ka valla ettevõtlusauhinnad. Piirkonna edendaja tiitli pälvisid sel aastal Käty Tikand OÜ ja GENOKE Trading OÜ.

Enampakkumisel Suure-Jaani vallas asuvad kinnisasjad

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.10.2017. Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee."

Suure-Jaani vallast on enampakkumisel:

 • Epra küla Kõrtsi kinnisasi (75801:001:0562; 3,51 ha; (M)) alghind 9 480.-, tagatisraha 940.-;
 • Lõhavere küla Laanepõllu kinnisasi (75801:001:0561; 2,57 ha; (M)) alghind 6 170.-, tagatisraha 610.-;
 • Navesti küla Aiapõllu kinnisasi (75801:001:0567; 4,17 ha; (M)) alghind 11 260.-, tagatisraha 1 120.-;
 • Vastemõisa küla Tiigi kinnisasi (75801:001:0566; 1,06 ha; (M)) alghind 3 500.-, tagatisraha 350.-;
 • Vihi küla Teepõllu kinnisasi (75801:001:0564; 1,29 ha; (M)) alghind 3 480.-, tagatisraha 340.-;

 

 


Eterniidi ja suurjäätmete tasuta vastuvõtt Suure-Jaani jäätmejaamas on lõppenud

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projekt, mille raames võeti Suure-Jaani valla eraisikutelt eterniiti ja suurjäätmeid vastu tasuta, on lõppenud.
 
Alates 01. oktoobrist 2017 on teenus tasuline. 

Korteriühistu tutvustab huvilistele renoveeritud maja

Korteriühistu Keskuse tn 7

tutvustab terviklikult renoveeritud kortermaja
Olustveres Keskuse tn 7
14. oktoobril kell 12 ja kell 14.

Etteregistreerimine telefonil 522 3028 või e-posti aadressil vanapostimaja@hot.ee


Mart Saar 135

Muusikapäeval, 1. oktoobril tähistati Hüpassaares Mart Saare 135. sünniaastapäeva.
Mart Saare koorilaule esitasid kammerkoor Head Ööd Vend (dirigent Pärt Uusberg), Tartu Ülikooli kammerkoor ((Triin Koch) ja naiskoor Carmina (Margit Võsa). Vahetekste esitas Riina Roose.

Majamuuseumis esinesid Mati Turi (tenor), Martti Raide (klaver), Rasmus Andreas Raide (klaver) ja Carita Irjas (klaver).
Mati Turi ja Martti Raide esitlesid oma uut Mart Saare soololauludega CD-d Ussisõnad.

Muuseumi haldaja - Viljandi muuseum - tänas aktsiaseltsi Pärlin: Mart Saare majamuuseumis lõppesid just remonditööd ja külastajaid ootasid vastvalminud ruumid. Muuseumi kasutuses on nüüd maja kogu esimene korrus ja osa teisest korrusestki.

 

 


Suure-Jaani ettevõtluskonverents

Ettevõtluskonverents
4. oktoober 2017
Suure-Jaani kooli aulas

Noortele
9.30–9.35 Avamine
9.35–10.05 Unistustest eesmärkide täitumiseni – Riin Bonder
10.05–10.25 Algklasside õpilaste esitlused
10.25–11.25 Meenekonkursi tööde esitlemine
11.25–12.30 Eneseusk – Ott Kiivikas

Konverents
12.30–13.00 Saabumiskohv
13.00–13.15 Konverentsi avamine, meenekonkursi võitja väljakuulutamine
13.15–13.45 Ülevaade ettevõtlusest vallas – Suure-Jaani vallavanem Tõnu Aavasalu
13.45–14.30 Ettevõtja 21. sajandi muutuste keerises. Regionaalne innovatsioonisüsteem ehk Kaarel AVITA! – PhD  Garri Raagmaa
14.30–15.00 Ettevõtjana maailma vallutamas –  AS Cleveron juhatuse liige Arno Kütt            
15.00–15.15 Kohvipaus
15.15–15.35 Kutseõppe erinevad võimalused Olustvere  Teenindus- ja Maamajanduskoolis – Olustvere TMK direktor Arnold Pastak
15.35–16.10 Viljandimaa Arenduskeskuse võimalused – VAK-i juhataja Kaarel Lehtsalu
16.10–16.30 Suure-Jaani ettevõtlusala võimalused – Suure-Jaani vallavalitsuse arendusnõunik Kalevi Kaur
16.30–16.45 Suure-Jaani valla ettevõtjate tunnustamine – Suure-Jaani Vallavolikogu esimees Arnold Pastak ja vallavanem Tõnu Aavasalu            
16.45–17.00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine

Päeva juhivad Lembit Kruuse ja Kalevi Kaur


Tervise- ja külastuskeskusele pandi nurgakivi

27. septembril pandid Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse hoonele nurgakivi.

Keskuse ehitustööd said alguse käesoleva aasta juunis. Tänaseks on jõutud nii kaugele, et esimesed müürid on kerkima hakanud. Palju torusid, trasse ja teepinnast  on paigaldatud. Juba on mõtetes  võimalik ette kujutada tulevase  hoone suurust ja paiknemist.

Koht, kuhu kerkib uus keskus, on ajalooline: siin on läbi aastakümnete kõlanud puhkpilli- ja bändimuusika, koorilaul, vaadatud suur hulk  filme ja teatrietendusi, tegeldud kultuuriga kõige avaramas tähenduses.

Tervise- ja külastuskeskusega saab Suure-Jaani linna süda uue hingamise - kunagise vana kultuurimaja asemele kerkib uus ja kaasaegne, mitmefunktsiooniline hoone. Alles on jäetud üks Suure-Jaani sümbolitest- ajalooline tuletõrjetorn.

Kerkiv tervise- ja külastuskeskus loob võimalused seista hea piirkonna inimeste tervise ja turvalisuse eest. Uues hoones leiavad koha perearstid ja -õed, hambaarst, apteek,  kiirabi, politsei, füsioteraapia ning koduõde. Uues keskuses saab õppida ujuma, nautida saunamõnusid ning treenida füüsilist vormi jõusaalis. Oodatud on kõik- alates väikestest beebidest kuni eakate inimesteni välja.

Ajaloo tarvis paigutati seina sisse silinder, mis kajastab tänase päeva tegemisi ja toimetamisi (ajaleht Leole, Ühinemisleht, ajaleht Sakala, Albert Pettineni noodid, Kõo Vallavolikogu tänukiri, Kiirabi töötajate nimekiri koos fotoga, politsei infokiri ja praegu kehtivad rahamündid).


Keskus saab nurgakivi

Kolmapäeval, 27. septembril kell 15 on kõik oodatud Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse pidulikule nurgakivi panekule.

Madisepäeval mälestatakse Lõhavere linnamäel Lembitut

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda annab teada, et  neljapäeval 21. septembril toimub Lembitu mälestamiseks kombetalituse ja kõnekoosoleku Lõhavere linnamäel, Lembitu linnuses.

Sel päeval möödub 800 aastat Madisepäeva lahingust, milleks Sakala vanem Lembitu suutis kokku koguda pea kogu Eesti mandriosa malevad. See oluline hetk muistses vabadusvõitluses lubab Lembitut pidada ka kogu Maavalla vanemaks. Lembitu ise langes ses lahingus.
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda korraldab koostöös Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi, Kaitseliidu, Suure-Jaani valla ja gümnaasiumiga Lembitu mälestamiseks kombetalituse ja kõnekoosoleku Lõhavere linnamäel, Lembitu linnuses.

Kangelase meenutamine algab kogunemisega kell 12.30, mälestustuli süüdatakse kell 13.00. Mälestussõnavõttudega esinevad Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm, Kaitseliidu Vanemate kogu liige Aivar Riisalu ja Suure-Jaani vallavolikogu esimees Arnold Pastak.
Kõnekoosoleku alustab Ain Mäesalu Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudist ettekandega „Mida me teame Lembitust?" ja lõpetab Suure-Jaani gümnaasiumi õpilane, kes annab Lembitule tulevikku ulatuva mõõtme. Ain Mäesalu korraldab ka ekskursiooni linnamäel.


Lembitu 800. surma-aastapäev ei ole ainult kangelase langemise aastapäev. See on eestlaste ühise vastupanu aastapäev. Pärast seda kaotatud lahingut kulus meie maa alistamiseni veel kümme aastat.
Juhan Luiga on kirjutanud: „Lembit langes; kaotus oli suur. Aga Lembitu maleva ei olnud mitte löödud: 6000 mehest langes ainult 1000 … . Kolme päeva pärast pakub Lembitu vend Unnepeve rahu, palub uuendada rahu, mis tehtud kahe aasta eest. Sakslased võtavad pakkumise nähtaval healmeelel vastu. Lepitakse õige kiirelt kokku: kapitulatsioonist ei ole juttugi.
Eestlaste maleva läheb ka sellelt võitlusväljalt auga." Meie maa vallutamiseks kulus sissetungijatel palju rohkem aega kui lõunapoolsete naabrite alistamiseks. See teadmine lisas meie esivanematele kindlust ja jõudu iseseisvuse väljakuulutamisel 100 aastat tagasi.


Lisaks toimub õhtul kell 17 kohaliku kogukonna algatusel Lembitu meenutamine Vanamõisa Tammemäe hiies. Rahvapärimuses on Tammemäge peetud ka Lembitu kalmuks.

Andres Heinapuu
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja kirjutaja
aheinapuu@gmail.com,
Info:
https://www.facebook.com/events/1865942480387931/
Meenutamine Tammemäel: Olga Sööt 5885 3117

 

 

 


Suure-Jaani valla ettevõtluskonverents

Ettevõtluskonverents
4. oktoober 2017
Suure-Jaani kooli aulas

Noortele
9.30–9.35 Avamine
9.35–10.05 Unistustest eesmärkide täitumiseni – Riin Bonder
10.05–10.25 Algklasside õpilaste esitlused
10.25–11.25 Meenekonkursi tööde esitlemine
11.25–12.30 Eneseusk – Ott Kiivikas

12.30–13.00 Saabumiskohv
13.00–13.15 Konverentsi avamine, meenekonkursi võitja väljakuulutamine
13.15–13.45 Ülevaade ettevõtlusest vallas – Suure-Jaani vallavanem Tõnu Aavasalu
13.45–14.30 Turundamine uues olukorras,  Põhja-Sakala vald? – PhD  Garri Raagmaa
14.30–15.00 Ettevõtjana maailma vallutamas –  AS Cleveron juhatuse liige Arno Kütt            
15.00–15.15 Kohvipaus
15.15–15.35 Kutseõppe erinevad võimalused Olustvere  Teenindus- ja Maamajanduskoolis – Olustvere TMK direktor Arnold Pastak
15.35–16.10 Viljandimaa Arenduskeskuse võimalused – VAK-i juhataja Kaarel Lehtsalu
16.10–16.30 Suure-Jaani ettevõtlusala võimalused – Suure-Jaani vallavalitsuse arendusnõunik Kalevi Kaur
16.30–16.45 Suure-Jaani valla ettevõtjate tunnustamine – Suure-Jaani Vallavolikogu esimees Arnold Pastak ja vallavanem Tõnu Aavasalu            
16.45–17.00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine

Päeva juhivad Lembit Kruuse ja Kalevi Kaur


KOP infopäev tuleb Sürgaverega tutvuma

Viljandimaa Arenduskeskus annab teada:

On tulemas KOP infopäev + kodanikuühenduste koostöö mõttekojad
20. september kell 13.30 – 18.00
SÜRGAVERES, algusega Sürgavere koolimaja

Sellel aastal teeme seda teistmoodi.

Muudatused:

 • Kohtume Sürgaveres ja vaatame üle Aasta Külaks valitud kogukonna
 • KOP info saame kätte liikudes õues ühest punktist teisse. Vahemaad ei ole pikad aga väike jalutuskäik tuleb teha.
 • Igas punktis on erinevad küsimused KOP teemadel. Hiljem arutame need koos läbi. Parimatele ikka auhinnad !!
 • Peame aru ka teistel MTÜdele olulistel teemadel  – koolitusvajadused, erinevad kohtumised/koostöö võimalused, tunnustus-tänupäeva korraldamine 25 novembril

Kuidas kohale saab:

Sürgaverre saab sõita roniga 13.20 - 13.29
Tagasi bussiga 17.23 – 17.45
NB! Ka ühiskondlikus transpordis toimavad erinevad arutelud.
Registreerimisvormis saate teada anda, kas vajate abi kohale tulemisel.

Pane tähele
Selga mõnusad vastavalt ilmale riided !

Registreerimine siin

Lisainfo
Jaanika Toome
Viljandimaa Arenduskeskus
Kodanikeühenduste konsultant
5788 0245
433 0446
jaanika.toome@viljandimaa.ee

 


Põhja-Sakala vald tuleb Suure-Jaani sügislaadale

Pühapäeval, 17. septembril toimuval Suure-Jaani sügislaadal on lisaks traditsioonilisele  laadakaubale ja -programmile võimalik osa saada ka tulevase ühisvalla - Põhja-Sakala valla - tegemistest. Koos laada avamisega kell 10 algab kultuuriprogramm, mis kestab kuni kella 15ni ja kus lavale astuvad Suure-Jaani valla isetegevuslaste kõrval Kõpu lauljad, Kõo tantsijad ja pillimehed ning Võhma lauljad. Lisaks on lubanud laadal kohal olla ka Kõpu pitsameistrid ja Võhma osavnäpud.

Laadal on huvilistel võimalik tutvust teha ka 15. oktoobril toimuvatel valimistel Põhja-Sakala vallavolikogusse kandideerijatega. Laada peakorraldaja Rein Luubi sõnul on oma telgi lubanud püsti panna ja oma programme tutvustada nii valimisliidud - Koostöö ja Kogukonna Hääl - kui Reformierakond.

 

Suure-Jaani sügislaat toimub traditsiooniliselt igal aastal septembri kolmandal pühapäeval Suure-Jaanis Ilmatari platsil.  Laata korraldab Suure-Jaani vallavalitsus.
Päevajuht on Venno Loosaar, grillikoolitus Enn Tobrelutsult, kell 15 kontsert "Mulle meeldib maa" - Marko Matvere ja Peep Raun. Kirbuturg, batuudid, karusellid, loomad-linnud, töötoad jm. Laadapilet 2 eurot - piletiostjate vahel loositakse välja auhinnad. Peaauhinnaks AQVA Hotel&SPA pakett "Unustamatud elamused" kaheks ööks kahele.

Oktoobris ühinevad Suure-Jaani vald, Kõo vald, Kõpu vald ja Võhma linn üheks omavalitsuseks, mis hakkab kandma nime Põhja-Sakala vald. Ühinevas piirkonnas elab pisut üle 8300 inimese ja tulevase valla territoorium on 1153 km2.

 

Loe lisa http://www.suurlaat.eu/

 


Toimus liisuheitmine

Täna, 8. septembril kell 15 toimus Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis liisuheitmine erakondadele ja valimisliitudele numbrite andmise järjekorra selgitamiseks.

Põhja-Sakala vallavolikogu kandidaatide nimedega ja registreerimisnumbritega saab tutvuda siin:

kandidaatide_koondnimekiri_KOV_405_Pohja-Sakala_vald.pdf

Komisjoni esimehe Veronika RIngo sõnul on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul kandideerimisest loobuda.

 


Haridusküsimustega tegeleb Liivi Lindemann

Alates esimesest septembrist kuni k.a lõpuni tegeleb haridusküsimustega Suure-Jaani vallavalitsuses Liivi Lindemann.
Vastuvõtt vallamajas II korrusel kabinetis 210 teisipäeviti kell 9-12 ja 13-16. Kontakttelefonid 435 5433 ja 512 1637; e-post liivi@suure-jaani.ee

Liivi Lindemann on Olustvere Põhikooli direktor ja Suure-Jaani Vallavalitsuse liige.

 

 


Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmeks kandideerib 99 inimest

Täna, 5. septembril oli viimane päev esitada kandidaate kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks. Põhja-Sakala valla valimiskomisjon töötas kella 18ni.

Põhja-Sakala vallavolikogu valimisteks esitati komisjoni esimehe Veronika Ringo sõnul kandideerimisdokumendid 99 kandidaadi kohta (esitamise järjekorras):
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond - 2 kandidaati;
Valimisliit Koostöö - 47 kandidaati;
Eesti Reformierakond - 17 kandidaati;
Valimisliit Kogukonna Hääl - 32 kandidaati;
Eesti Keskerakond - 1 kandidaat.
Registreeritud Valimisliit Kõost Kõpuni kandidaate ei esitanud.
Andmed on esialgsed, kandidaatide arvudes võib tulla muudatusi (kandidaat saab kolme päeva jooksul pärast registreerimist esitada kandideerimisest loobumise avalduse jms).

Veronika Ringo lisab, et kandidaatidest 69 elukohaks on Suure-Jaani vald, 11-l Kõpu vald, 11-l Võhma linn ja 8-l Kõo vald.

Põhja-Sakala valla valimiskomisjon korraldab liisuheitmise erakondadele ja valimisliitudele numbrite andmise järjekorra selgitamiseks reedel, 8. septembril kell 15 Lembitu pst 42 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis.

 

Valimistega seotud infot leiab aadressilt: https://www.valimised.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimised-2017


Suure-Jaani valla koolides alustas õppeaastat 436 õpilast

Suure-Jaani valla koolides alustas õppeaastat kokku 436 õpilast, neist Suure-Jaani Koolis 289, Olustvere Põhikoolis 83 ja Suure-Jaani Gümnaasiumis 64.

Esimeses klassis alustas kooliteed kokku 52 last. Olustvere Põhikoolis 5 last, Suure-Jaani Kooli kahes klassis kokku 28 last, Tääksi õppekohas 6 last, Sürgavere õppekohas 4 last ja Vastemõisa õppekohas 9 last.

 

Soovime kõigile edukat ja teadmisterohkem kooliaastat!

 

FOTO: Evelyn Härm
1. klassi õpilased Suure-Jaansi avaaktusel.


1. september Suure-Jaani valla koolides

Suure-Jaani valla koolides toimuvad 1. septembril kooliaasta avaaktused:
Suure-Jaani gümnaasiumis kell 10
Suure-Jaani koolis kell 10
Suure-Jaani kooli Sürgavere õppekohas kell 10 Suure-Jaani koolis
Suure-Jaani kooli Tääksi õppekohas kell 9
Suure-Jaani kooli Vastemõisa õppekohas kell 12
Olustvere põhikoolis kell 9.30 Olustvere lossis

1. septembril väljuvad õpilasliinid 2L, 3L ja 4L Suure-Jaanist kell 12.30

Ilusat algavat õppeaastat!

 

 


Tunnustus Suure-Jaani valla sõprusomavalitsusest Soomes, Jokioise vallast

Are Aua, Arnold Pastak, Maie Käba ja Tõnu Aavasalu pälvisid sõprussuhetesse panustamise eest Jokioise vallavalitsuse diplomi ja vapivimpli.
Tunnustus anti Suure-Jaani valla esindajatele üle läinud nädalavahetusel, kui Suure-Jaani vallavalitsuse ja allasutuste delegatsioon külastas sõprusomavalitsusi Ulvilat ja Jokioist.
Koostöölepingu Jokioise vallaga sõlmis Olustvere vald aastal 1996.

Oodatakse hariduspreemiate kandidaate

Selleks, et tähtsustada õpetaja rolli ja tunnustada valla haridusasutusi, antakse välja Suure-Jaani valla hariduspreemiaid.

Kandidaate oodatakse viies kategoorias:
Hariduse aastapreemia
Aasta alus- ja üldharidusõpetaja
Aasta haridusjuht
Aasta huviharidustöötaja
Aastate õpetaja

Komisjon ootab põhjendatud ettepanekuid Suure-Jaani vallavalitsusele hiljemalt 15. septembriks. Ettepanekud saata e-posti aadressile suure-jaani@suure-jaani.ee või postiga aadressile: Suure-Jaani vallavalitsus  Lembitu pst 42 Suure-Jaani 71502 Viljandimaa.


Oodatakse ettepanekuid ettevõtete tunnustamiseks

Suure-Jaani Vallavalitsus ootab ettepanekuid vallas tegutsevate ettevõtete tunnustamiseks vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Suure-Jaani valla ettevõtete tunnustamise statuudile, mis on vastu võetud 30.08.2012.

Ootame ettepanekuid kolmes kategoorias:
Töötajasõbralik ettevõte
Parim uustulnuk
Piirkonna edendaja

Kandidaate saavad esitada kandideerivad äriühingud, eraisikud, vallavalitsus, mittetulundusühingud, sihtasutused ja äriühingud.

Ootame ettepanekuid hiljemalt 29. septembriks 2017. aastaks valla  e-posti aadressile suure-jaani@suure-jaani.ee  või postiga aadressile: Suure-Jaani vallavalitsus  Lembitu pst 42 Suure-Jaani 71502 Viljandimaa, märgusõna „Ettevõtete tunnustamine".

 


Kõidamal avati mänguväljak

Lasteaia  juhataja Valve Sengbushi eestvedamisel  sai  Kõidama lasteaed uue mänguatraktsiooni.
Tublid lapsevanemad, kohalikud ettevõtjad ja endised kasvandikud panid rahad kokku ning ühiselt valmis lastele väga vajalik mänguväljak. Omavalitsus toetas ettevõtmist puudujääva summaga.
Köidama lasteaed on palju kiitust pälvinud just lapsesõbralikkuse eest. Mänguväljaku avamisel kiitis tegijaid ka vallavanem Tõnu Aavasalu.

 


Eesti Vabariigile kingituseks suvelavastus Lembitust

EV 100 kingituseks etendatakse 17.-20. augustil Lõhavere linnamäel Urmas Lennuki poolt kirjutatud suvelavastust "Lembitu - kuningas ilma kuningriigita".

Urmas Lennuki kirjutatud "Lembitu - kuningas ilma kuningriigita" on ajaloolis-eepiline suur suvelavastus 800 aastat tagasi toimunud Madisepäeva lahingust. See ajalooline lavastus räägib eestlaste kokku kutsumisest, mida võime nimetada eestluse üheks pidepunktiks. Kas ka kaotus võib olla võit? Kuigi Madisepäeva lahing lõppes kaotusega, andis see eestlastele vaimu vastu pidada, et hoida oma rahvust. Ükskord me võidame niikuinii, aga kas meie oskame võitu hoida? Lihtsam on ju vastu seista mineviku ohtudele kui ära tunda tänapäeva salakavalust? 

Lavastaja PEEP MAASIK (TÜVKA 12. lend)
Lavavõitlus JAANIKA TAMMARU (Must Kast)
Muusikaline kujundus KAAREL KUUSK
Kunstnik MARKO AATONEN JA PEEP MAASIK
Kostüümikunstnik LEA TOLBERG
Grimmikunstnik MARGIT LEPLA
Videokunstnik CARMEN SELJAMAA (TÜVKA)
Valguskunstnik MARI-RIIN VILLEMSOO (TÜVKA)
Rekvisiitor EERO EHALA
Muusikud MERIKE PABERITS JA KARL M. KOHV
Helitehnik STEN ARVI
Tehnik KRISTO KUUSIK (TÜVKA)
Droonioperaator KEVIN KOHJUS
Idee TAMBET SOVA

Osades
OTT KARTAU (Von Krahl)
KAROL KUNTSEL (Vanemuine)
VALLO KIRS (Ugala)
SILVER KALJULA (Must Kast)
KARL LAUMETS (Vanemuine)
JÜRGEN GANSEN (Kuressaare Linnateater)
TANEL TING
KRISTJAN LÜÜS (Must Kast)
JAUNE KIMMEL (Rakvere Teater)
ARTUR LINNUS
RAGNE VEENSALU (Von Krahl)
GRETE JÜRGENSON (Rakvere teater)
RAUNO KAIBIAINEN (Improteater Impeerium)
MÄRTEN MATSU (Rakvere Teater)
ULRIKA TOLBERG
ELAR VAHTER (TÜVKA 12. lend)
ANDRI ARULA

VIBULASED: Emma Köster, Reesi Orupõld, Simo Marvin Viir, Aaron Kütt, Maiko Niinepuu, Kregor Kuulmata, Andero Kiisler, Oliver Viir, relvameister Alar Kraavik, Rünno ja Tiina Viir.

KÜLAELANIKUD, RÜÜTLID, RISTIRÜÜTLID: Madis Maisalu, Madis Šumanov, Priit Sohkin, Andre Luurmann, Kevin Pisartšik, Kert Väljaots, Ingo Reiljan, Ragnar Reiljan, Jan-Erik Sarv, Aivar Otsman, Kadri Otsman, Johanna Otsman, Leelo Kukk, Maali Kukk, Agatha Murro, Katariina Raudsepp, Kaisa Linn, Elena Koit, Isabel Laiapea, Marion Kukk, Ronja Marie Tepp, Sigre Kodasma, Stelle Enn

 


 


Laine apteek augusti lõpus suletud

Laine apteek proviisor-juhataja Laine Lindla puhkuse tõttu 23.-31. augustil 2017 suletud.

 


Kiire internet jõudis Tääksi piirkonna külade majapidamisteni

2017. aasta veebruaris algasid ettevalmistused  kiire interneti Tääksi piirkonna juurdepääsuvõrgu ehitamiseks. Projektis osalemiseks avaldas soovi 86 majapidamist. Kokku ehitas MTR Halduse OÜ välja 51 km  kaablivõrku kogumaksumusega 226 754 eurot.

Suure-Jaani vallas on parem ligipääs kiirele internetiühendusele saanud teoks tänu kohalike valitsejate mitmetele headele otsustele ja tulemuslikule koostööle Telia Eesti AS-ga.

Rääka küla korraldas 2013. aasta alguses külainimeste initsiatiivil liitumise 2,5 kilomeetri kaugusele rajatud lairiba baasvõrguga, mille tulemusel said viis majapidamist optilise kaabli kaudu kiire interneti, kaabeltelevisiooni ja telefoni. Igal majapidamisel tuli investeerida üle 1000 euro.

Järgmisel aastal liikus initsiatiiv omavalitsuse tasandile. 2014. aastal said kiire internetiühenduse Kootsi, Vihi ja Põhjaka küla 29 majapidamist ja 2016. aastal Epra, Kildu, Ilbaku, Ivaski, Lemmakõnnu, Kobruvere, Metsküla ja Vastemõisa küla  136 majapidamist.  Tänaseks on kaablivõrke ehitatud kokku 132 kilomeetrit kogumaksumusega 660 300 eurot. Kiiret internetti saab kasutada 270 Suure-Jaani valla peret, kellest igaüks panustas lisaks 375 eurot.


Suur tänu tublidele tormikahju likvideerijatele!

12. augusti hilistel tundidel oli  Suure-Jaani vallas Kootsi külas tõsine olukord, kui tugev tuulehoog lükkas Vändra – Mudiste maanteele mitukümmend suurt puud. Liiklus piirkonnas oli suletud ja väga paljud liiklejad ootasid autodes edasisõiduvõimalust.

Tuhat tänu tublidele kohalikele meestele, kes  kiiresti reageerisid ja  appi tulid. Vaatamata vihmale, tormile ja pimedusele asusid  nad langenud puid tükeldama ja teelt ära vedama. Tänu tublidele abilistele  suudeti liiklus paari tunniga taastada.

Eriline tänu kuulub Tanel Sepale, Kristjan ja Jüri Piirile, Erki Adamsonile, Andres Alertile, Erkki Niilesele ning Suure-Jaani ja Vändra päästekomandodele.

Tõnu Aavasalu
vallavanem