Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 28.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 28. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Võhma Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

2. Ajalehe Leole hinnakirja kehtestamine

3. Sotsiaaltoetuste määramine:

3.1 Kõo valla eelarvest

3.2 Suure-Jaani valla eelarvest

3.3 Võhma linna eelarvest

4. Alaeelarvete muutmine:

4.1 Suure-Jaani Raamatukogu

5. Lapse sõidukulude hüvitamine

6. Jäätmeveo tingimuste muutmine

7. AS SEB Panga pangakonto numbri parandus


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 21.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 21. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve eelnõu

2. Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete muutmine

3. Võhma linna eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise taotlus

4. Arvamuse andmine AS Epler & Lorenz jäätmeloa ja taotluse menetlusse võtmise kohta

5. Combimill Sakala OÜ välisõhu saasteloa nr L.ÕV.VI-45915 muutmise taotlusmaterjalidele arvamuse andmine

6. Arvamuse andmine Eesti Höövelliist OÜ välisõhu saasteloa L.ÕV/320323  eelnõu ning saasteloa muutmise korralduse eelnõu kohta

7. Ehitusloa väljastamine:

7.1 Arussaare külas Töökoja kinnistul (kü 35701:003:0039) puurkaevu (ehitisregistri kood 220846705) rajamiseks.

7.2 Punakülas Kihusalo katastriüksusele (36001:004:0981) puurkaevu (ehitisregistri kood 220847160) rajamiseks.

8. Ehitusteatise andmine Nuutre külas Järve-Allika kinnistul (kü 75903:001:0560) elamu (ehitisregistri kood 112026256) ümberehitamiseks.

9. Kõpu lumetõrje hanke tulemuste kinnitamine

10. Võhma Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

11. Toimetulekutoetuse maksmine Kõpu valla eelarvest

12. Olustvere al Jaamaküla tee 3a kü sihtotstarbe muutmine


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 19.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 19. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Nõukogu liikmete nimetamine:

1.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

1.2 AS Suure-Jaani Haldus nõukogu liikmete nimetamine

2. Puudega lapse transpordikulutuste katmine riikliku lapsehoiuteenuse vahenditest

3. Suure-Jaani Kultuurimaja 2017. aasta  alaeelarve muutmine

4. Suure-Jaani valla korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine

5. Sotsiaaltoetuste maksmine

5.1 Kõo valla eelarvest

5.2 Suure-Jaani valla eelarvest

6. Katastriüksusele koha-aadressi määramine

7. Tääksi õpilaskodu rendilepingu muutmine

8. Tänukirjade andmine

9. Kõpu Külastuskeskuse hinnapakkumine

 


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 15.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 15. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni moodustamine

2. Nõukogudesse esindajate nimetamine

3. Võhma linna raamatupidamise auditeerimise hinnapakkumised

4. Hinnapakkumine Suure-Jaani vallamaja puhkeruumi ehitus-laiendustöödele

5. Kasutusloa väljastamine Koksvere külas Gaasijaama kinnistule (katastritunnus 35701:001:0111) püstitatud segamismahuti, garaaži, kääriti, silohoidla ja kääriti kasutusele võtmiseks


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 12.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 12. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamajas.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni moodustamine

2. Ülevaade valla esindajatest äriühingute ja sihtasutuste nõukogudes

3. Võhma linna raamatupidamise auditeerimine

4. Võhma linna eelarvest laste toidurahatoetuse maksmine

5. Võhma linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmine

6. Katastriüksuste jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

7. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine Ivaski k asuva Vastemõisa oja paisutamiseks Kivistiku paisul

8. Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

9. Ehitusluba Vihi k Vainu kinnistul (katastritunnus 75901:002:0105) abihoone laiendamiseks 

10. Projekteerimistingimuste määramine Koksvere k Viljakuivati kinnistul (katastritunnus 35701:001:0137) teravilja põrandalao hoone ja teravilja vastuvõtuhoone ehitusprojekti koostamiseks

11. Kasutusteatise väljastamine Koksvere k  Gaasijaama kinnistule (katastritunnus 35701:001:0111) püstitatud juhtimiskeskuse hoone kasutusele võtmiseks

12. Volikogu 21.12. istungi päevakord


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 05.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 5. detsembril kell 11. Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Lasteaiaõpetajate töötasu tõstmine 1. jaanuarist 2018

2. Suure-Jaani Gümnaasiumi ja Suure-Jaani Gümnaasiumi Huvikooli hoolekogu kooseisu kinnitamine

3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

4. Rahataotlused

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Ülevaade valla hallatavate asutuste töötajate puhkuste pikkusest

7. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

8. Teenistujate valiku ja värbamise komisjoni moodustamine

9. Võhma Kooli ehitusprojekti hanke meeskonna moodustamine

10. Esindaja nimetamine MTÜ'sse Viljandimaa Ühistranspordikeskus

11. Hinnapäringu ,,Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" parima pakkuja kinnitamine

12. Tänukirja andmine

13. Arvamuse andmine AS'i Suure-Jaani Haldus muudetud vee erikasutusloa eelnõu kohta

14. Ehitusloa väljastamine

15. Kasutusloa andmine


Vallavalitsuse istung 29.11.2017

Vallavalitsuse istung on 29.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Huvihariduse kulude tasumine

2. Rahataotlused

3. Korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse taotlus

4. Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

5. Hinnapakkumuste hindamise protokoll

6. Ettepanekud sportlastele preemiate maksmiseks


Vallavalitsuse elektrooniline istung 27.11.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 27.11.2017 kell 11.56 – 14.30.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku korra kehtestamine, eelnõu nr 96


Vallavalitsuse istung 22.11.2017

Vallavalitsuse istung on 22.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine sügava puudega isikule

2. Ülapidamiskulude katmisest

3. Hoolduskulude puuduoleva osa tasumine

4. Huvihariduse kuude tasumine

5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel

6. OÜ Eesti Höövelliist keskkonnakompleksloa taotlusele seisukoha andmine

7. Ühekordse toetuse taotlused:

8. Sotsiaaltoetused

9. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu võõrale maale püstitamise tagamiseks

11. Jäätmeveo tingimuste muutmine

12. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine

13. Ehitusloa väljastamine

14. Korteri üürile andmine

15. Volikirja täiendamine

16. Volikogu eelnõud


Vallavalitsuse istung 14.11.2017

Vallavalitsuse istung on 14.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse luba

2. Tänukirjad

3. Kultuurikapitali aastapreemiale kandidaatide esitamine

4. Kodanike hooldekodu teenusele paigutamine

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Taotlus Suure-Jaani Kultuurimaja 2017. aasta alaeelarve muutmiseks

7. Taotlused ühekordse toetuse saamiseks

8. Jäätmeveo tingimuste muutmine:

9. Valla suvelasteaia määramine


Vallavalitsuse istung 07.11.2017

Vallavalitsuse istung on 07.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Vastemõisa Lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu muutmine

2. Info hooldusteenuse lepingu lõpetamise kohta

3. Nõusoleku andmine Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumisse õppima asumiseks

4. Kasutusluba

5. Elektrilevi OÜ taotlus munitsipaalmaa isikliku kasutusõigusega koormamiseks

6. Ehitusluba valguskaabli ehitamiseks

7. Raske puudega lapse teenuste rahastamine

8. Eelnõud volikogu istungi päevakorda


Vallavalitsuse istung 02.11.2017

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung on 02.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:
1. Volituse andmine eestkostetava nimel toimingute tegemiseks
2. Koduteenuse osutamise lepingu lõpetamine
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse  maksmine
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine
5. Tegevustoetuse maksmine AS'ile Audentes
6. Noorte sporditegevuse toetamise jätkamine:
7. Reservfondist  haridustoetuse reservi jagamine
8. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta
9. Taotlus korraldatud jäätmeveo tähtajalise vabastuse/erisuse saamiseks
10. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel
11. Hoolekogu koosseisu kinnitamine
12. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine
13. Ehitusloa väljastamine
14.  Taotlus Lehola-Lembitu mängude auhinnarahade  väljamaksmiseks
15. Noorte huvitegevuse toetus
16. Kasutusluba
17. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine
18. Lasteaia Sipsik abipersonali avaldus töötasu tõstmiseks 1. jaanuarist 2018

 


Vallavalitsuse istung 20.10.2017

Vallavalitsuse istung on 20.10.2017 kell 8.10

Päevakorras on:

1. Kontrollnumbrite kinnitamine 2018. a eelaeve eelnõu koostamiseks


Vallavalitsuse istung 18.10.2017

Vallavalitsuse istung on 18.10.2017 kell 10.00

Päevakorras on:

1. Plangi kinnitamine puudega laste toetuse taotlemiseks

2. Ühekordsed toetused:

3. Raha eraldamise taotlused

4. Jäätmeveo tingimuste muutmine:

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Eestkoste seadmine

7. Sotsiaaltoetused

8. Olustvere Põhikooli hoolekogu koosseisu muutmine

9. Sürgavere PÜ arve tasumine

10. Parkimiskaart

11. Tööstusala maamõõtja kinnitamine

12. Puurkaevu ehitusluba

Vallavalitsuse istung 11.10.2017

Päevakorras on:

1. Plangi kinnitamine puudega laste toetuse taotlemiseks

2. Ühekordsed toetused

3. Raha eraldamise taotlused

4. Huvihariduse toetamise taotlused

5. Tänukirja andmine 

6. Jäätmeveo tingimuste muutmine

7. Ehitusloa väljastamine

8. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

9. Arvamuse andmine puurkaevude likvideerimise kohta

10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

11. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

12. Projekteerimistingimuste väljastamine

13. Kodaniku probleem lagunenud tee pärast

14. Garantiikirjad


Vallavalitsuse elektrooniline istung 04.10.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 04.10.2017 kell 9.33 – 14.00

Päevakorras on:

1. Katastriüksuste koha-aadressi muutmine:

1.1 Paelama k, Liidassaare – eelnõu nr 68

1.2 Riigimetsa Majandamise Keskuse  katastriüksused – eelnõu nr 69

2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse  maksmine – eelnõu nr 70

3. Valla hariduspreemiad – eelnõu nr 71

4. XXI Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamine – eelnõu nr 72

5. Ettevõtluspreemiad – eelnõu nr 73

6. Ehitusloa väljastamine Lõhavere k  Lõhavere allee 9 kinnistul asuva garaaž-töökoja  ja majandushoone lammutamiseks – eelnõu nr 74

7. Maa sihtotstarbe muutmine – eelnõu nr 75

8. Rakvere Waldorfkooli taotlus õpilaskoha tegevuskulude tasumiseks – eelnõu nr 76

9. Olustvere lasteaia Piilu hoolekogu koosseisu kinnitamine – eelnõu nr 77

10. Vastemõisa Lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu kinnitamine – eelnõu nr 78


Vallavalitsuse istung 26.09.2017

Vallavalitsuse istung on 26. septembril kell 8.45
Päevakorras on:
1. Kasutusluba

2. Toetuse taotlused

3. Taotlus isikliku kasutusõiguse seadmiseks projekteeritava elektripaigaldise alusele maale

4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

5. Erakoolide toetamine

6. Huviringide toetuse taotlused


Vallavalitsuse istung 19.09.2017

Vallavalitsuse istung on 19. septembril kell 8.45
Päevakorras on:
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

2. Suure-Jaani raamatukogu Sürgavere-  ja Vastemõisa strukuuriüksuse ning Suure-Jaani raamatukogu uued lahtiolekuajad

3. Tääksi staadioni detailplaneeringu lähteseisukoha kinnitamine ja planeeringu algatamine

4. Projekteerimistingimuste määramine

5. Korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmine

6. Suure-Jaani Vallavalitsuse 04.07.2017 korralduse nr 258 muutmine

7. Eesti eraüldhariduskoolide katusorganisatsioonide pöördumine seoses Erakooliseaduse

muudatuse ja eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetuse maksmisega

8. Taotlus Suure-Jaani valla omandis olevale maale isikliku kasutusõiguse seadmiseks

9. Hoolduskulude katmine

10. MTÜ PaRe Sport ühekordse toetuse taotlus

11. Suure-Jaani Lasteaia „Sipsik" hoolekogu kinnitamine

12. Taotlus tänukirja väljastamiseks

13. Olustvere Põhikooli taotlus  reservfondist raha eraldamiseks

14. Hoolduse lõpetamine hooldaja surma tõttu


Vallavalitsuse istung 12.09.2017

Vallavalitsuse istung toimub 12.09.2017 kell 8.45.

Päevakorras on:
1. Transpordikulude hüvitamine:

2. Avaliku üritusel luba

3. 2018. a eelarve  eelnõu koostamise ajakava kinnitamine

4. Konkursi „Kaunis Kodu" ülevaatuse tulemuste kinnitamine

5. Lasteaedade direktorite palgaarvestuse muutmine

6. Huvikooli õpetajate palga tõstmine

7. Munitsipaalomandisse taotletava Vahe katastriüksuse maa maksustamishinna ja teenidusmaa määramine

8. Taotlus Tääksi koolimajas ruumide ümberehitamiseks

9. Vastemõisa lasteaed Päevalill taotlus alaeelarve muutmiseks

10. Volikogu eelnõud

11. Kasutusload


Vallavalitsuse istung 05.09.2017

Vallavalitsuse istung on 5. septembril kell 8.45
Päevakorras on:
1. Hoolduskulude katmine

2. Kulude hüvitamise avalduse lahendamine  

3. Kasutusluba

4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

6. Puudega lapse kooli ja koolist koju transpordikulude hüvitamine

7. Laohoone püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel


Vallavalitsuse istung 29.08.2017

Vallavalitsuse istung on 29. augustil kell 8.45
Päevakorras on:
1. Eestkoste määramine

2. Sügava puudega isikule hooldaja määramine

3. Taotlus projekti kaasfinantseeringu väljamaksmiseks

4. Avaldus tee remondiks

5. Koolitranspordi kulude hüvitamine

6. Liikumispuudega isiku parkimiskaart


Vallavalitsuse istung 22.08.2017

Vallavalitsuse istung on 22. augustil kell 8.45
Päevakorras on:
1. Sotsiaaltoetused

2. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

3. Õppeaasta avaaktustel osalemine


Vallavalitsuse istung 17.08.2017

Vallavalitsuse istung on 17. augustil kell 14.00
Päevakorras on:
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

2. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine:

3. Jäätmeveo tingimuste muutmine

4. Ehitusloa väljastamine

5. Koolitranspordi kulude hüvitamine

6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

7. Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu lähtetingimuste muutmine


Vallavalitsuse elektrooniline istung 16.08.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 16. augustil kell 13.15 – 15.15
Päevakorras on:
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine: MTÜ TEMUFI taotlus korraldada 17. augustil  – 20. augustil Lõhavere linnamäel avalik üritus „Lembitu – kuningas ilma kuningriigita".


Vallavalitsuse istung 11.08.2017

Vallavalitsuse istung on 11. augustil 2017 kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Volikogu eelnõud

2. Õpilastranspordi hanke tulemuste kinnitamine

3. Raieloa andmine Sangari 6 puude raiumiseks


Vallavalitsuse istung 08.08.2017

Vallavalitsuse istung on 8. augustil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Hajaasustuse programmist toetuste eraldamine

2. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

3. Jäätmeveo tingimuste muutmine

4. Taotlus kaasfinantseerimise kohta

5. Tääksi Nõlvaku detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine

6. Rein Lõhmussaare pärimismenetluse algatamine

7. Volikogu eelnõud

8. Tolli metsa jagamine

9. Informatsioon sihtotstarbeliselt laekunud summade kohta


Vallavalitsuse istung 01.08.2017

Vallavalitsuse istung on 1. augustil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Taotlus lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõstmiseks

2. Ehitusluba

3. Rahataotlused

4. Avaldus  ilutulestiku korraldamiseks

5. Jäätmeveo tingimuste muutmine

6. Koduteenuste osutamine

7. Avaldus Tääksi lasteaia õueala puuduva varjualuse ning lukustatava panipaiga kohta

8. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

9. Arvamuse esitamine Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse koht

10. Projekteerimistingimuste väljastamine

11. Hoolduskulude osaline tasumine

12. Tänukirja andmine

13. Vaba riba erastamine

14. Hajaasustuse programmist toetuste eraldamine

15. Kinnistu nime muutmine

16. Kasutusluba

17. Luba suvelaagri korraldamiseks 


Vallavalitsuse istung 04.07.2017

Vallavalitsuse istung on 4. juulil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine

2. Hoolduse lõpetamine hooldatava surma tõttu

3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

4. Ehitusload

5. Maa ostueesõigusega erastamine

6. Rahataotlused

7. Puudega isiku parkimiskaart

8. Kooskõlastuse andmine laskevõistlustele 27. juulil Vanaõues Eesti Omavalitsusjuhtide suvise meistrivõistluse raames

9. Avaliku ürituse load


Vallavalitsuse istung 27.06.2017.

Vallavalitsuse istung on 27. juunil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Kinnistute jagamine

2. Puudega lapse ravikulude katmine

3. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

4. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

5. Projekteerimistingimuste väljastamine

6. Avaldus eestkostetava vara üürile võtmiseks

7. Jäätmeveo tingimuste muutmineVallavalitsuse istung on 27. juunil kell 8.45.

 


Vallavalitsuse istung 20.06.2017

Vallavalitsuse istung on 20. juunil kell 8.45.
Päevakorras on:
1. Tänukirja andmine

2. Vaba riba erastamine

3. Ühekordsed toetused

4. Suure-Jaani valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammäär

5. Sotsiaaltoetused

6. Ehitusloa väljastamine

7. Avaliku ürituse korraldamise lubamine:

8. Avaldus korteri üürimiseks

9. Eestkoste seadmine

10. Liiduvere korteri müügihinna määramine

11. Korralduse muutmine


Vallavalitsuse istung 14.06.2017

Vallavalitsuse istung on 14. juunil kell 8.45.

Päevakorras on:
1. Ühekordse toetuse taotlus:

2. Ivan Dubinski pärimismenetluse algatamine

3. J. Köleri 1 elanike kahjude hüvitamine

4. Projekteerimistingimused

5. Valimisjaoskondade moodustamine

6. Hajaasustuse programmi taotluste  hindamiskomisjoni uue liikme määramine

7. Hinnapäringu „Suure-Jaani valla kruusateede renoveerimine" tulemuste kinnitamine

8. Suure-Jaani huvikooli õppetasude ja õpetajate töötasu tõstmise taotlus

9. Olustvere koolitransport

10. Vaba riba erastamine

11. Sõpruse tn 25 jagamine

12. MTÜ Johann Köleri Muuseumi Ühing kaasfinantseeringu taotlus

13. Parkimiskaart

14. Avaliku ürituse luba

15. Hoolduse lõpetamine hooldatava surma tõttu


Vallavalitsuse istung 06.06.2017

Vallavalitsuse istung on 6. juunil kell 13.15.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse load

2. Tänukirja andmine

3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

4. Jäätmeveo tingimuste muutmine

5. Ühekordse toetuse taotlused

6. Kasutusluba

7. Ehitusluba

8. Lihtmenetlusega hanke "Suure-Jaani Kondase maja ehitustööd" kõikide pakkumuste tagasilükkamine ja hankemenetluse lõpetamine

9. Omafinantseeringu välja maksmine

10. Soome kodaniku suveks Tääksi lasteaeda võtmine

11. Suure-Jaani Kooli laulu- ja tantsupeo kulud


Vallavalitsuse istung 30.05.2017

Vallavalitsuse istung on 30. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Ostueesõigusega maa erastamine

2. Riigi omandisse jätmine: Suure-Jaani linnas 11 vaba maad ja krunti.

3. Projektlaagri nõusolekud

4. Olustvere Lasteaia taotlus viia laste arv aiarühmades vastavusse seadusega

5. Lapsehoiuteenuse lepingu sõlmimine MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga

6. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

7.  Taotlus lõpetada õppeaasta varem

8. Ühekordse toetuse taotlus

9. Volikogu eelnõud

10. Volituse andmine

11. Ehitusluba Pärnu 4 kuuri ja ait-kuuride lammutamiseks

12. Suure-Jaani Kooli korduv lisaraha taotlus laulu- ja tantsupeo transpordiks

13. Sotsiaaltoetused

14. Korteriavaldus


Vallavalitsuse istung 23.05.2017

Vallavalitsuse istung on 23. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Hallatavate asutuste kodulehed

2. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

3. Kinnistu jagamine ja uute aadresside määramine

4. 04.04.2017 korralduse nr 130 muutmine

5. Maikuu toimetulekutoetus

6. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine Võhmassaare külas Elektrilevi OÜ kasuks

7. Suure-Jaani Kooli taotlus lõpetada Vastemõisa õppekohas õppeaasta kaks päeva varem

8. Ehitusluba

9. Lisaraha taotlus: Suure-Jaani Kool 851€ laulu- ja tantsupeo transpordiks

10. Ühekordse toetuse taotlused

11. Aja Nägu OÜ veeprobleem Olustveres


Vallavalitsuse elektrooniline istung 19.05.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 16. mail kuni kell 14.00.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine


Vallavalitsuse istung 16.05.2017

Vallavalitsuse istung on 16. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

2. Kasutusloa andmine

3. Ühekordse toetuse taotlus

4. Olmejäätmeveo tingimuste muutmine

5. Avaldus lõpetada üürileping

6. Korteri üürimise avaldus

7. Asutuste kodulehed

8. Tänukirja andmine

9. Raha eraldamine

10. Suvelaagrite osalustasude kehtestamine                                                

11. Ülevaade vallale kuuluvatest hoonetest

12. Projekteerimistingimused

13. Hoolduskulude osaline tasumine


Vallavalitsuse istung 04.05.2017

Vallavalitsuse istung on 4. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Raamatu "Helisev vaikus. Suure-Jaani muusikafestival aastast 1998" müügihinna kehtestamine

2. Sotsiaaltoetused

3. Maa ostueesõigusega erastamine

4. Ühekordse toetuse avaldused

5. Ruusi tee 4 jagamine

6. Volikogule saadetavad eelnõud


Vallavalitsuse istung 25.04.2017

Vallavalitsuse istung on 25. aprillil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Eestkoste pikendamise avalduste esitamine

2. Võlli - Kibaru tee T2 vormistamine
3. Piirikivi kinnistu jagamine
4. Maaamõõtja valimine

5. Kildu staadioni katastriüksuse võõrandamine otsustuskorras

6. Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine

7. Projekterimistingimused Sõpruse tn 25 elamu ehitusprojekti koostamiseks

8. Ehitusloa väljastamine Põhjaka külas Nõmme kinnistul asuva laut-küüni lammutamiseks.  


Vallavalitsuse istung 18.04.2017

Vallavalitsuse istung on 18. aprillil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa rahvamaja esine kõnnitee ja jooksurada

2. Kildu staadioni katastriüksuse võõrandamine otsutuskorras

3. Projekteerimistingimuste määramine: Reegoldi, Kärevere ja Sürgavere külades ning Olustvere alevikus kavandatav kombineeritud teeblokeeringu ehitusprojekt

4. Elamu püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel

5. Rahataotlused

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Suure-Jaani valla kasuks

7. Volikogu eelnõu: osalemine MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse loomisel

8. Tääksi spordiakadeemia MTÜ korduvtaotlus Tääksi koolimaja I korruse rendile võtmiseks

9. Parima pakkuja valimine: Suure-Jaani valla teede hööveldamine

10. Maa riigi omandisse jätmine, Vastemõisa metskond 121
11. Hinnapakkumine Tääksi külaplatsi ja Papioru tn 8 jagamiseks

12. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta.


Vallavalitsuse istung 11.04.2017

Vallavalitsuse istung on 11. aprillil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Kultuuri/rahvamajade ringide teema jätk

2. Ühekordse toetuse avalduse arutelu jätk: MTÜ Viljandi Fotoring 100.- kolme fotonäituse korraldamiseks Suure-Jaani Kultuurimajas

3. Vallavalitsuse 07.03.2017.a. korralduse nr 85 muutmine

4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

5. Ehitusluba

6. Eelnõud volikogu komisjonidele

7. Jäätmeveo tingimuste muutmine


Vallavalitsuse istung 07.04.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 07.04.2017 kell 8.35 – 10.00

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Vallavalitsuse 31.01.2017 korralduse nr 41 muutmine


Vallavalitsuse istung 04.04.2017

Vallavalitsuse istung on 4. aprillil 2017 kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Kultuuri/rahvamajade ringide teema

2. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks

3. Määruste kehtetuks tunnistamine

4. Raske puudega lapsele transpordi- ja ravikulude hüvitamine riigi rahast

5. Avaliku ürituse luba

6. Vana-Tahu taluseadusega  talu maa ostueesõigusega erastamine

7. Rahataotlused

8. Kasutusluba

9. Hajaasustuse programmi garantiikiri 2017.a. programmis osalemise kohta

10. Hoolduskulude puuduoleva osa tasumine


Vallavalitsuse istung 28.03.2017

Vallavalitsuse istung on 28. märtsil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Teenindusmaad hoonestusõiguse seadmiseks

2. RMK maatükkide aadresside muutmine 

3. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine

4. Kinnistu jagamine

5. Kooli hoolekogu töökord

6. Avaldus teelõigu korrastamiseks  

7. Avaliku ürituse luba

8. Jäätmeveo tingimuste muutmine

9. Sürgavere Kultuurimaja ja selle põhimääruse teema

10. Kindlustuspakkumised

 


Vallavalitsuse istung 21.03.2017

Vallavalitsuse istung on 21. märtsil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. XX Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamise korralduse muutmine

2. Raha eraldamine

3. Komisjoni moodustamine

4. Kohtult nõusoleku küsimine

5. MTÜ Tääksi spordiklubi avaldus

6. MTÜ Rahvusvaheline Artur Kappi Ühing ettepanek nimetada Suure-Jaani Gümnaasium Artur Kapi nimeliseks

7. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

8. Tallinna Vaba Waldorfkooli taotlus raha eraldamiseks

9. Jäätmeveo tingimuste muutmine

10. SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse nõukogu liikme nimetamine

11. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine

12. Ehitusjärelevalvega tegeleva isiku määramine

13. Maa riigi omandisse jätmine

14. Suure-Jaani päästjate taotlus toetuse saamiseks

15. Sotsiaaltoetused

16. Toimetulekutoetused

17. Tänukirja andmine

18. Volikogu eelnõud


Vallavalitsuse istung on 14.03.2017

Vallavalitsuse istung on 14. märtsil elektroonselt kell 8.20 – 14.00.

Päevakorras on:

1. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine Oe (Parika) oja paisutamiseks, eelnõu nr 7

2. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine Vastemõisa oja paisutamiseks Paistu paisul, eelnõu nr 8

3. Tegevustoetuste 2017. aasta ülemmäära kehtestamine, eelnõu nr 9

4. Tegevustoetuste saajate ja toetussummade määramine 2017. aastal, eelnõu nr 10

5. Parima pakkuja valimine Suure-Jaani Vallavalitsuse konsolideeritud aastaaruande audiitori leidmiseks välja kuulutatud hinnapäringul, eelnõu nr 11


Vallavalitsuse istung 07.03.2017

Vallavalitsuse istung on 7. märtsil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Müügipiletite vormistaja määramine

2. Nõusoleku andmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmiseks Väätsa Prügila AS'le

3. Kasutusluba

4. Jäätmeveo tingimuste muutmine

5. XX Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamine

6. Puudega lapse transpordikulutuste katmine lapsehoiuteenuse vahenditest.

7. Ettepanek määrata isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise väljamaksmise kuupäev

8. Leida kinnistu jagamine

9.  Kõidama rohealade lähiaadresside muutmine

10. Kaasfinantseeringu eraldamine MTÜ'le Rahvusvaheline Artur Kapp´i Ühing

11. Kermo Randmäe ühekordse toetuse taotlus

12. Raske puudega lapsele hooldaja määramine


Vallavalitsuse istung on 28.02.2017

Vallavalitsuse istung on 28. veebruaril kell 9.00.

Päevakorras on:

1. Alaeelarved

2. MTÜ Kildu Külade Ühendus kaasfinantseeringu taotlus

3. Hankeplaani kinnitamine

4. Tervisekeskuse ekspertiisi ja OJV hanketulemuse kinnitamine ja eduka pakkuja väljakuulutamine

5. Ehitusload


Vallavalitsuse istung 21.02.2017

Vallavalitsuse istung on 21. veebruaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatava asutuse teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise korra kehtestamine

2.  Avaliku ürituse korraldamise lubamine

3. Ettepanek valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamiseks

4. Navesti - Taevere tee vormistamine

5. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

6. Rahataotlused:

7. Sotsiaaltoetused

8. Toimetulekutoetused


Vallavalitsuse istung 14.02.2017

Vallavalitsuse istung on 14. veebruaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Maa riigi omandisse jätmine

2. Jäätmeveo tingimuste muutmine

3. Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatava asutuse teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise korra I lugemine

4. Teede vormistamine:

5. Suure-Jaani Kooli haldusjärelevalve akt

6. Volikogu eelnõud:

6.1. Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine, eelnõu nr 9;

6.3. Putkumäe ½ mõttelise osa müük otsustuskorras, eelnõu nr 10;

6.4. Suure-Jaani kalmistute eeskiri, eelnõu nr 11;

6.5. Lastevanemate poolt kaetava osa määra määruse muutmine, eelnõu nr 12;

7. Avaliku ürituse luba

8. Hooldaja ja hooldajatoetuse  määramine


Vallavalitsuse elektrooniline istung 08.02.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 08.02.2017 kell 14.00 – 16.15.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse luba


Vallavalitsuse istung 07.02.2017

Vallavalitsuse istung on 7. veebruaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Eelarve muudatusettepanekud

2. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

3. Toetuse avaldus naiste jalgpallinaiskonnale

4. Suure-Jaani Tervise- ja külastuskeskuse ehitusprojekti ekspertiisi ja ehitustööde  omanikujärelevalve hanke väljakuulutamine

5. Avaliku ürituse luba

6. Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikoolis tegutsevate ringide, stuudiote ja rühmade õppetasu kehtestamine

7. Ehitusluba

8. MTÜ Tääksi spordiakadeemia avaldus Tääksi kooli staadionile kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks 30 aastakse sisehalli ehitamiseks.

9. Elatise nõudmine

10. Jäätmeveo vabastus

11. Nõusoleku andmine laste puhke-spordilaagrite korraldamiseks ja läbiviimiseks

12. Vallavalitsuse tegevuskava

13. Volikogu eelnõud


Vallavalitsuse istung 31.01.2017

Vallavalitsuse istung on 31. jaanuaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa rahvamaja taotlused

2. Suure-Jaani lasteaia Sipsik sisehindamise aruande kooskõlastamine
3. Tarbesõidukite hanke väljakuulutamine

4. Nimekomisjoni moodustamine

5. Maa erastamine korteriomandi seadmise teel

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja riigi omandisse jätmine

7. Nõusolek lastelaagri läbiviimiseks tsirkusestuudiole Folie

8. Liini nr 52 sõiduplaani muutmise kooskõlastamine

9. Raamatukogu direktori ülesannete täitmine kuni uue töötaja ametisse asumiseni


Vallavalitsuse istung 25.01.2017

Vallavalitsuse istung on 25. jaanuaril kell 11.00 Vastemõisa rahvamajas.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa rahvamaja taotlused:

1.1 struktuuri muutmiseks

1.2 lisaraha eraldamiseks

2.  Jäätmeveo tingimuste muutmine:

3. Ehitusluba fiiberoptilise kaabli kaitsetoru ehitamiseks.

4. 2017. a hankeplaan

5. Projekteerimistingimused Ülde k Kaeramäe kinnistule ratsamaneeži ehitusprojekti koostamiseks

6. Suure-Jaani valla 2016. a kultuuripreemiate kinnitamine

7. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

9. Suure-Jaani Lasteaia „Sipsik" sisehindamise aruande kinnitamine

10. Tänukirja andmine

11. Sotsiaaltoetused

12. Toimetulekutoetused

13. Eesti Höövelliist OÜ taotlus

14. Volikirja muutmine

15. Taotlus huvihariduse bussi käimapanekuks

16. Isikliku kasutusõiguse seadmine


Vallavalitsuse istung 17.01.2017

Vallavalitsuse istung on 17. jaanuaril 2017 kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Aadressita kinnistu jagamine
2. Peetsi - Õnniste tee vormistamine
3. Killese – Venesilla - Aimla tee vormistamine

4. Kultuuripreemiate komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Erakoolide rahastamine
6. Nõusoleku andmine vee erikasutusek

7. Jäätmeveo tingimuste muutmine

8. Konkursi välja kuulutamine Suure-Jaani Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

9. Lisaraha taotlused

10. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

11. Sügava puudega isikule hooldaja määramine

12. Hoolduskulude puuduolev osa tasumine ja lepingu sõlmimine

13. Ehitusloa väljastamine

14. Kasutusloa andmine

15. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

16. Lootusetute nõuete bilansist väljakandmine

17. Nõusoleku andmine

18. Pärandvara pankroti välja kuulutamine

19. Ühekordsete toetuste taotlused

20. Avaliku ürituse luba

21. Eelnõud volikogule


Vallavalitsuse istung 29.12.2016

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 29. detsembril.

Päevakorras on:

1. Tulevasele tervise- ja külastuskeskusele nimekonkursi väljakuulutamine – eelnõu 68

2. Sotsiaaltoetused – eelnõud 69 ja 70

3. Toimetulekutoetused – eelnõu 71


Vallavalitsuse istung 13.12.2016

Vallavalitsuse istung on 13. detsembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Õppekoha  tegevuskulu arvestuslik maksumus

2. Suure-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

3. Hoolduskulude osaline katmine

4. Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanekud:

4.1 pretensiooni/pöördumise esitamine õiguskantslerile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile;

4.2 vallavalitsuse esindajate poolt koolihoonete haldamise küsimuste selgitamine järgmisel komisjoni koosolekul

5. Hinnapakkumus energiaauditi koostamiseks Suure-Jaani Kultuurimajale

6. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta.

7. Ehitusluba

8. Sotsiaaltoetused

9. Avalduse esitamine Politsei- ja piirivalveametile

10. Alaeelarve muutmine:

11. Taotlus Lehola-Lembitu mängude auhinnarahade väljamaksmiseks

12. Projekteerimistingimused

13. Jäätmeveo  tingimuste mutmine

14. Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kooskõlastamine

15. MTÜ Iluuisutamisklubi Tartu/Tartu Uisukool taotlus toetada Viljandi Jäähallis läbiviidavaid iluuisutamise treeninguid

16. Lasteaedade täiendav pöördumine pedagoogilise personali puhkuse pikendamiseks

17. Lepingu lõpetamine

18. Volikogu eelnõud 


Vallavalitsuse istung 29.11.2016

Vallavalitsuse istung on teisipäeval, 29. novembril kell 8.30.

Päevakorras on:

1. Valla 2017. a eelarve eelnõu

2. Rahataotlused

3. Ettepanek premeerida Silja Mikku

4. Projekteerimistingimused

5. Ehitisteatis

6. Kasutusteatis

7. Ehitusluba


Vallavalitsuse istung 22.11.2016

Vallavalitsuse istung on teisipäeval, 22. novembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Hooldaja ja hooldajatoetuse  määramine sügava puudega isikule

2. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

3. Ostueesõigusega maa erastamine:
4. Koha-aadressi muutmine
5. Pikemate teede vormistamine
6. Toetuse tagasimakse graafikute kinnitamine

7. Projekteerimistingimuste väljastamine

8. Vee hinna kooskõlastamine

9. Pedagoogide haridusreservi jaotamine

10. Eraüldhariduskoolide rahastamine

11. Ühekordse toetuse taotlus

12. Lasteaiadirektorite pöördumine

13. Avaldus lapse sõidukulude hüvitamiseks

14. Korralduse nr 557 kehtetuks tunnistamine


Vallavalitsuse istung 10.11.2016

Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 10. novembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Sotsiaaltoetused

2. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

3. Rahataotlused:

4. Alaeelarve muutmine

5. Suure-Jaani Kooli uued rendihinnad

6. 2017. a suvelasteaia määramine

7. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

8. Teede vormistamine

9. Vallavalitsuse 20.09.2016.a. korralduse nr 463 muutmine

10. Ehitusload

11. Kasutusload

12. Arvamuse andmine Metsküla uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta

13. Jäätmeveo vabastus

14. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

15. Volikogu komisjonidele saadetavad eelnõud


Vallavalitsuse istung 1.11.2016

Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 1. novembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Kohtult loa taotlemine eestkostetava vara müügiks

2. Hooldaja määramine sügava puudega isikule

3. Lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine

4. Raha eraldamise taotlused

5. Eelarve kontrollnumbrite muutmine

6. Korralduse muutmine

7. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

 


Vallavalitsuse istung 24.10.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 24. oktoobril kell 15.00.

Päevakorras on:

1. Sürgavere kooli remonttööd (raamtukogu kolimisega seotud)

2. Lapsetoetuse määramine tegelikule kasvatajale

3. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

4. Hääletuskomisjoni moodustamine

5. Toimetulekutoetus

6. Ehitusload:

7. Jäätmeveo tingimuste muutmine:

8. Tääksi kooli vaheosa I korruse rendile andmise taotluse

9. Puudega lapse massaaži- ja isiklikule abivahendile tehtud kulude katmine

10. Noorte sporditegevuse toetuse määramine


Vallavalitsuse istung 18.10.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 18. oktoobril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Ettepanekud volikogu istungi päevakorda

2. Kinnistute jagamised

3. Jäätmeveo tingimuste muudatused

4. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine

5. Taotlus laste arvu suurendamiseks 


Vallavalitsuse istung 13.10.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 13. oktoobril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Aivar Paas'i sõnavõtt

2. Maa ostueesõigusega erastamine

3. Kinnistu jagamine

4. Sügava puudega isikule hooldaja määramine

5. Hoolekogude koosseisu kinnitamine

6. Rahvaküsitluse korraldamine

7. Kasutusloa andmine

8. Liikumispuudega isiku parkimiskaardid

9. Sürgavere Spordihoone rendihinnad

10. Ühekordse toetuse taotlus

11. HP aruande kinnitamine

12. Jäätmeveo tingimuste muudatused

13. Huvihariduse toetuse määramine

14. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

15. Sotsiaaltoetused


Vallavalitsuse istung 07.10.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub reedel, 7. oktoobril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Kontrollnumbrid 2017. a eelarve kinnitamiseks

2. Eestkoste pikendamine

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja ostueesõigusega erastamine

4. Huvihariduse kulude hüvitamine


Vallavalitsuse istung 04.10.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 4. oktoobril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Tääksi õpilaskodu kulude katmine ja taotlus I korruse ruumide kasutusse andmiseks

2. Jäätmeveo tingimuste muutmine

3. Vastemõisa rahvamaja rendihindade muutmine

4. Tupe kinnistu jagamine

5. Sügava puudega isikule hooldaja määramine ja hooldajatoetuse  maksmine

6. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

7. Ehitusloa andmine

8. Kasutusloa andmine Pärakülas Ruusi tee 12 laiendatud viilhall-tootmishoone kasutusele võtmiseks

9. Teenindusmaa määramine hoonestusõiguse seadmiseks

10. Huvihariduskulude katmine

11. Tänukirjade andmine

12. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

13. Aadressi ja sihtotstarbe määramine

14. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine


Vallavalitsuse istung 27.09.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 27. septembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

2. Suure-Jaani valla hariduse aastapreemiate määramine

3. Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine:

5. Huviringide toetamise taotlus

6. Rahataotlused:

7. Sürgavere raamatukogu kolimine koolimajja

8. Konkursi „Kaunis Kodu" tulemuste kinnitamine

9. Avaliku ürituse luba

10. Ülevaade palkadest

11. Toetuskirja andmine Lahmuse koolile

12. Hoolduse lõpetamine


Vallavalitsuse istung 20.09.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 20. septembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Sotsiaaltoetused

2. Avaldus  täisealisele piiratud teovõimega isikule eestkostja määramiseks

3. Vastemõisa lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu kinnitamine

4. Avaliku ürituse luba

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

7. Täiendavalt volikogu päevakorda:

7.1 Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu vastuvõtmine

8. Maa riigi omandisse jätmine


Vallavalitsuse istung 13.09.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 13. septembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Riigivara (kergliiklustee) tasuta vastu võtmise ja notariaalse lepingu sõlmimise otsustamine

2. Suure-Jaani valla hankekord

3. Olustvere Põhikooli struktuur

4. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

5. Paelama õpilastransport ja sõidukulude hüvitamine

6. Jäätmeveo tingimuste muutmine:

7. Olustvere lasteaia sisehindamise aruanne

8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

9. Katastriüksuse jagamine

10. Volikogule esitatavad eelnõud

11. Pöördumine J.Köleri tänaval liiklevate raskeveokite kohta

12. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine


Vallavalitsuse istung 06.09.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 6. septembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Aadresside korrastamine:
2. Kallakupõllu kinnistu jagamine
3. Korralduse 381; 03.08.2016 muutmine

4. Suure-Jaani valla haridusalaste preemiate määramise komisjoni moodustamine

5. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta

6. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

7. Ehitusloa väljastamine

8. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

9. Suure-Jaani raamatukogu struktuuri kinnitamine

10. Tääksi raamatukogu lahtiolekuaegade muutmine

11. Koolitranspordi korraldamine Paelama külast

12. Avaliku ürituse load

13. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

14. Ettevõtete tunnustamiseks komisjoni moodustamine

15. Taotlus tänukirjade väljastamiseks SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus töötajatele

16. Sõidukulude hüvitamine

17. Raamatukogu alaeelarve muutmine

18. Kasutusluba 


Vallavalitsuse istung 29.08.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 29. augustil kell 10.00 vallamajas

Päevakorras on:

1. Lapse transpordikulude hüvitamine
2. Vastemõisa lasteaia sisehindamise aruande kooskõlastamine
3. Tääksi lasteaia aed
4. Uue õppeaasta ettevalmistus (õpilaste arvud koolides, õpilastransport, huviharidus)

5. Koolilõuna maksumus

6. Kinnistu jagamine
7.  Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

8. Ühekordsed toetused:
9. Sotsiaaltoetused

10. Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu rahataotlus

11. Jäätmeveo tingimuste muutmine

12. Bussiliinide muudatuste kooskõlastamine

13. Ehitusluba Riiassaare k Kiimassaare kinnistul asuva laut-küüni  laiendamiseks ja ümberehitamiseks üksikelamuks

14. Kasutusluba Suure-Jaani linnas Tallinna 11 kõrvalhoone kasutusele võtmiseks

15. Hoolduskulude osaline katmine

16. Nõusoleku andmine


Vallavalitsuse istung 18.08.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 18. augustil kell 13.00 vallamajas.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa küla Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu algatamine ja eelhinnang detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

2. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

3. Korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse avaldused

4. Rahataotlused

5. Avaliku ürituse load

6. Hajaasustuse programm 2016: puurkaevu asukoha kooskõlastamine

8. Ehitusluba

9. Kasutusluba

10. Osaliselt riiklikult tasustatava lapsehoiuteenuse kasutamine


Vallavalitsuse istung 03.08.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub kolmapäeval, 3. augustil kell 8.45 vallamajas.

Päevakorras on:

1. Hajaasustuse 2016.a programmist toetuste eraldamine

2. Hajaasustuse programmist toetuse saaja aruande heakskiitmine

3. Raieloa taotluse kooskõlastamine

4. Korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmine

5. Ilutulestiku tegemiseks loa andmine

6. Tolmutõrje kulude hüvitamine

7. Rahataotlused

8. Sotsiaaltoetused

9. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta

10. Hariduse töörühma täiendamine

11. Reservfondist raha eraldamine

12. Isikliku abistaja määramine

13. Avaliku ürituse luba

14. Maa ostueesõigusega erastamine

15. Kinnistute jagamine

16. Maa sihtotstarvete muutmine

17. Olustvere alevikus aadresside muutmine

18. Hoonestusõiguse seadmine


Vallavalitsuse istung 07.07.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 7. juulil kell 11 vallamajas.

Päevakorras on:

1. Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse taotlemise avalduste vormide kinnitamine

2. Vastemõisa rahvamaja struktuuri kinnitamine

3. Ostueesõigusega erastamine
4. Teenindusmaa määramine
5. Tagastamismenetluse lõpetamine

6. Sotsiaaltoetused

7. Ehitusload

8. Tääksi küla Liisi puhasti kasutusloa väljastamine
9. Sürgavere päikesejaama projekteerimistingimused

10. Kooskõlastus: „Suur Maasturite Suvesõit 2016" võistlusmasinate liikumiseks valla avalikuks liikluseks avatud teedel


Vallavalitsuse istung 29.06.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub kolmapäeval, 29. juunil kell 8.45 vallamajas.

Päevakorras on:

1. Kinnistute jagamine

2. Munitsipaalmaade maksustamishinna kinnitamine ja sihtotstarbe määramine

3. Maa ostueesõigusega erastamine

4. Kaasfinantseeringute taotlused KOP'i projektidele

5. Ühekordse toetuse taotlused

6. Avaliku ürituse load

7. Hallatavate asutuste struktuuri kinnitamine

8. Hoolduse lõpetamine

9. Ehitusload

10. Kliimaseadmete soetamine serveriruumidesse

11. Tolmutõrje kulude hüvitamine:

12. Jäätmeveo tingimuste muutmine

13. Kasutusloa andmine


Vallavalitsuse istung 21.06.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 21. juunil kell 8.45 vallamajas.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse load

2. Sotsiaaltoetused

3. Toimetulekutoetus

4. Medaliga lõpetajate premeerimine

5. Suure-Jaani staadioni detailplaneeringu vastu võtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

6. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine

7. Ühinemisläbirääkimiste töörühmade koosseisude kinnitamine

8. Suure-Jaani valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine

9. Lauaarvutite kasutusrendi hinnapakkumise tulemuste kinnitamine

10. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine

11. Jäätmeveo tingimuste muutmine

12. Tolmutõrje kulude hüvitamine

13. Enampakkumise korraldamine


Vallavalitsuse istung 14.06.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 14. juunil kell 8.45 vallamajas.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse load

2. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

3. Tolmutõrje kulude hüvitamine

4. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine

5.  Suure-Jaani valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

6. Volikogu eelnõude muudatusettepanekud

7. Lõpuaktustel osalemine


Vallavalitsuse istung 07.06.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 7. juunil kell 8.45 vallamajas.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse load

2. Eestkostetava vara müük enampakkumisel

3. Ühekordse toetuse taotlus

4. Projekteerimistingimused

5. Detailplaneeringu kehtestamine

6. Tugiisiku ja transporditeenuse osutamine puudega lapsele

7. Munitsipaalomandisse taotletava maa maksustamishinna kinnitamine

8. Munitsipaalomandisse taotletava maa teenindusmaa määramine ja maksustamishinna kinnitamine

9. Maa ostueesõigusega erastamine

10. Tänukirjade andmine


Vallavalitsuse istung 31.05.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 31. mail kell 8.45 vallamajas.

Päevakorras on:

1. Sotsiaaltoetused

2. Kõidama - Olustvere kergliiklustee  ehitustööde omanikujärelvalve teostamiseks korraldatud hinnapäringu tulemuste kinnitamine

3. Konkursi "Kaunis Kodu" hindamiskomisjoni nimetamine

4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

5. Vastemõisa raamatukogu ajutise sulgemise pikendamine

6. Info Ruusi tee parkla rajamisest

7. Ühekordse toetuse taotlus


Vallavalitsuse istung 25.05.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub kolmapäeval, 25. mail kell 10 Sürgavere koolis.

Päevakorras on:

1. Hallatavate asutuste rendi- jm hindade kehtestamine, sh koolilõuna maksumuse muutmine mitteõpilastele  1. septembrist

2. Ühekordse toetuse taotlus

3. Ülevaade Sürgavere ruumide jaotuse komisjoni ettepanekust

4. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine

5. Rahataotlused

6. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

7. Maa ostueesõigusega erastamine

8. Jäätmeveo tingimuste muutmine

9. Nõusolek laagri korraldamiseks

10. Projekteerimistingimused

11. Ehitusluba

12. Kasutusrendi pikendamine

13. Tolmutõrje kulude hüvitamine

14. Avaliku ürituse luba: Sürgavere tehnikapäev

15. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine ja hoolduskulude puuduoleva osa tasumine

16. Ajutiste sõiduplaanide kinnitamine ja liiniveo ajutine peatamine

17. Riikliku lapsehoiuteenuse vahendite kasutamine

18. Toimetulekutoetuse määramine

19. Kirja saatmine maavanemale


Vallavalitsuse istung 18.05.2016.

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub kolmapäeval, 18. mail kell 10 Tääksi koolis.

Päevakorras on:

1. Ülevaade MTÜ Tääksi Spordiakadeemia tegevusest ja Tääksi kooli staadioni rendile võtmise taotlus

2. Avaliku ürituse luba

3. Liiklusohtlike kohtade pingerea määramine

4. Hallatavate asutuste rendi- jm hindade kehtestamine

5. Ehitusloa väljastamine 6. Tääksi kooli klubi taotlused: mänguväljaku ümbritsemine aiaga, lasteaia laiendus ja küttesüsteemi ajakohastamine

7. Maa ostueesõigusega erastamine

8. Ühekordse toetuse taotlused

9. Hoolduskulude puuduoleva osa katmine

9. Hoolduskulude puuduoleva osa katmine


Vallavalitsuse istung 12.05.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 12. mail kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse load:

2. Suvelaagrite osalustasude kehtestamine   

3. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

4. Jäätmeveo tingimuste muutmine

5. MTÜga SK Kirm Suure-Jaani staadioni tasuta avalikku kasutusse andmise lepingu sõlmimine

6. Maa sihtotstarbe muutmine

7. Kinnistute jagamine

8. Ehitusload

9. Volikogu eelnõud

 


Vallavalitsuse istung 05.05.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 5. mail kell 10.30.

Päevakorras on:

1. Ühekordse toetuse taotlused:

2. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine:

3. Maa riigi omandisse jätmine

4. Lasteaiadirektorite pöördumine 2017. a palgatõusuks

5. Taotlus Tääksi mänguväljakule aia ehitamiseks

6.  Suure-Jaani lasteaia rahataotlus ettekirjutuse täitmiseks

7. Ehitusluba

8.  Lapsetoetuse maksmine lapse tegelikule kasvatajale

9. Hooldaja ja hooldajatoetuse  määramine

10. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

11. Sotsiaaltoetused

12.  Tervisekeskuse eellepingud

13. Suure-Jaani Tervise- ja Külastuskeskuse energiaarvutused

14. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

15. Kasutusluba

16. Välja töötatud määruste eelnõud


Vallavalitsuse istung 28.04.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 28. aprillil kell 13.00.

Päevakorras on:

1. Detailplaneeringu vastuvõtmine

2. Eelnõu nr 149 volikogu päevakorrast maha võtmine


Vallavalitsuse istung 21.04.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 21. aprillil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajale avalduste esitamine

2. Puudega isiku parkimiskaardid

3. Toimetulekutoetused

4. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Volikogu eelnõud:

7. Jäätmeveo tingimuste muutmine


Vallavalitsuse istung 19.04.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 19. aprillil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Enampakkumise korraldamine


Vallavalitsuse istung 14.04.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub neljapäeval, 14. aprillil kell 13.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani Kooli IT-valdkonna areng, kutsutud on Siim Brauer

2. Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava tutvustus, kutsutud on Evald Sepp

3. Puudega lapse kulude katmine

4. Maa ostueesõigusega erastamine

5.  Katastriüksuste koha-aadressi muutmine
6. Kinnistute jagamine
7. Toetuste määramine
8. Lasteaia Sipsik lisaraha taotlus

9. Avalduse esitamine eestkostetava vara müügiks

10. Kildu kooli üleviimine Vastemõisa

11. Aukodaniku Andres Uibo meeles pidamine 60. juubelil

12. Ehitusluba

13. Taotlus Vastemõisa raamatukogu ajutiseks sulgemiseks

14. Jäätmeveo tingimuste muutmine

15. Volikogule esitatavad eelnõud


Vallavalitsuse istung 08.04.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub reedel, 8. aprillil kell 13.30

Päevakorras on:

1. Ühekordse toetuse taotlused

2. Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine

3. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta.

4. Projekteerimistingimuste väljastamine

5. Tolmutõrje kulude hüvitamine 2016. a

6.  MTÜ Tääksi Haridusselts taotlus Tääksi koolihoonete rendile võtmiseks


Vallavalitsuse istung 31.03.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse erakorraline istung toimub neljapäeval, 31. märtsil kell 8.00.

Päevakorras on:

1. MTÜ Tääksi haridusselts taotlus Tääksi koolihoone rendile võtmiseks


Vallavalitsuse istung 29.03.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 29. märtsil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Pakkumine külastuskeskus ekspositsiooni kontseptsioonile

2. Nõusoleku andmine töölaagri korraldamiseks

3. Suure-Jaani Kultuurimaja rahataotlus

4. Liikluskorralduse muutmise ettepanek

5. Kindlustuspakkumised

6. Maa ostueesõigusega erastamine

7. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

8. Ühekordse toetuse taotlus

9. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

10. Suure-Jaani tööstusala detailplaneeringu eskiis

11. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

12. Hoolduskulude osaline katmine

13. Jäätmeveo tingimuste muutmine


Vallavalitsuse istung 18.03.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub reedel, 18. märtsil kell 11.

Päevakorras on:

1. Volikogu eelnõud

2. Kokkuvõte Sürgavere kooli ruumide edasise kasutamise töörühma tööst

3. Reservfondist raha eraldamine

4. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

5. Jäätmeveo tingimuste muutmine:

6. Info töövaidluse tulemusest

7. MTÜ Kõidama küla Selts taotlus anda avalikku kasutusse Olustvere tee 6 krunt

8. Arvamuse andmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmiseks

9. Maa riigi omandisse jätmine

10. Ehitusloa väljastamine

11. Info laenuhanke läbiviimisest

12. Sotsiaaltoetused


Vallavalitsuse istung 10.03.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub 10. märtsil kell 8.15.

Päevakorras on:

1. Toimetulekutoetuse määramine

2. Sotsiaaltoetused

3. Hoonestusõiguse seadmine

4. Sarnaste aadresside muutmise eelnõu heakskiitmine

5. Riigi maa omandisse jätmise taotlus

6. Alaeelarvete kinnitamine

7. Olustvere Põhikooli alaeelarve muutmise taotlus

8. Ühekordse toetuse taotlus

9. Ehitusloa väljastamine

10. Volikogu eelnõud


Vallavalitsuse istung 01.03.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub 1. märtsil kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Puudega lapse transpordikulutuste katmine

2. Hooldaja määramine raske puudega lapsele

3. Projekteerimistingimuste määramine ja kinnistu jagamise ettevalmistamine

4. Olmejäätmeveo tingimuste muutmine

5. Rahataotlused

6. Hoolduskulude tasumine SA'le Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus

7. Avalduse esitamine pärimismenetluse algatamiseks

8. Viljandi Linnavalitsusele avalduse esitamine

9. Valla soojamajanduse arengukava hankedokumentide kinnitamine

10. Maa ostueesõigusega erastamine
11 Korralduste muutmine
12. Omaniku ettepanek Suure-Jaani linnas kinnistu ostmiseks


Vallavalitsuse istung 18.02.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub 18. veebruaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Teenuste hinna kooskõlastamine

2. Suure-Jaani Kultuurimaja kultuuriürituste korraldamine

3. Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamine

4. Aadresside muutmine

5. Valitseva mõju all olevate üksuste aastaaruande esitamise tähtaja määramine

6. Avaliku ürituse luba

7. Korteri eraldamise avaldus

8. Rahataotlused

9. Lasteaia Sipsik hoolekogu täiendamine

10. MTÜ/SA asutamise arutelu

Vallavalitsuse istung 11.02.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub 11. veebruaril kell 11.

Päevakorras on:

1. Riigihanke tulemuste kinnitamine

2. Sporditoetuste määramine

3. Ostueesõigusega erastamine
4. Maksustamishindade määramine
5. Komisjoni moodustamine

6. Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamine

7. Ehitusluba

8. Sürgavere tee 20 korteri 3 üürile andmine

9. Vallavalitsuse tegevuskava

10. "Regionaalsete investeeringute programmist" raha taotlemine Vastemõisa rahvamaja rekonstrueerimiseks

11. Kinnistu jagamine

12. Volikogu eelnõud

Vallavalitsuse istung 02.02.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 2. veebruaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Hoolduskulude osaline katmine

2. Jalgpallitreeningute toetamine Jalgpallikoolis Tulevik

3. Kooskõlastuse andmine projektilaagri läbiviimiseks

4. Suure-Jaani Kooli kollektiivlepingu eelnõu

5. Kinnistu jagamine

6. Maksustamishindade kinnitamine hoonestusõiguse seadmiseks

7. Vallavalitsuse 15.12.2015.a. korralduse nr 674 muutmine

8. Sotsiaaltoetused

9. Tääksi noortekeskuse loomine

10. Hooldaja määramine

11. 2016. a eelarve eelnõu muudatuspanekud

12. Jäätmeveo tingimuste muutmine

13. Hajaasustuse programmi projekti ,,Adori talu Sürgevere küla omapuhasti ja kanalisatsioonitorustiku rajamine" lõpparuande kinnitamine
14. Vee erikasutusloa taotluse kooskõlastamine


Vallavalitsuse istung 22.01.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub reedel. 22. jaanuaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Riigihanke tulemuste kinnitamine

2. Liikumispuudega isiku parkimiskaart

3.  Projekteerimistingimused
4. Katastriüksuse jagamine

5. Korralduse nr 618, 18.11.2015.a. muutmine

6. Avaliku ürituse luba

7. Olmejäätmeveo tingimuste muutmine

8. Kohtule avalduse esitamine eestkoste seadmiseks

9. Kultuuripreemiate määramine

10. Volikogu eelnõud


Vallavalitsuse istung 19.01.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub 19. jaanuaril kell 11.00.

Päevakorras on:

1. Arutelu AS'i Suure-Jaani Haldus juhataja Lembit Kruusega

2. Tähtaja määramine sõidupäevikute esitamiseks

3. Kriisikomisjoni koosseisu muutmine

4. Avaldus Suure-Jaani Noortekeskuse  Tääksi tegevuskoha avamiseks

5. Konkurssidega seotud tegevused

6. Üüri määramine

7. Uute lasteaiarühmade moodustamine

8. Vallavalitsuse 01.12.2015.a. korralduse nr 651 muutmine

9. Hooldaja määramine sügava puudega isikule

10. Volikogule esitatavad eelnõud

Vallavalitsuse istung 14.01.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub 14. jaanuaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Valla  lasteaedade sulgemine suveperioodil

2. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

3. MTÜ Tenniseklubi Fellin taotlus tennisekooli kulude katmiseks

4. OÜ Eesti Höövelliist taotlus pikendada tänavavalgustuse põlemisaega

5. Lasteaia Traksik hoolekogu koosseisu muutmine

6. Teise elektriauto küsimus

7. Suure-Jaani Kultuurimaja avaldus raha eraldamiseks

8. Kasutusload

9. Maa ostueesõigusega erastamine

10. Olmejäätmeveo tingimuste muutmine

11. Hinnapäringu kinnitamine

12. Raske puudega lapsele tugiisiku määramine

13. Volikogu eelnõud


Vallavalitsuse istung 05.01.2016

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub 5. jaanuaril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Suure-Jaani valla 2015. aasta kultuuripreemiate nimetamise komisjoni moodustamine

2. Maa ostueesõigusega erastamine

3. Korralduste kehtetuks tunnistamine

4. Lapsehoiuteenuse eest tasumise pikendamine

5. Lepingute sõlmimine

6. Ühekordse toetuse välja maksmine

7. Korraldatud jäätmeveost vabastamine

8. Elektriauto tagastamine

9. Autoliisingu lõppemine


Vallavalitsuse istung 30.12.2015

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung toimub 30. detsembril kell 8.45.

Päevakorras on:

1. Ehitusluba

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus

3. Vastemõisa lasteaia uue rühmaruumi ehitustööde tellimiseks korraldatud hinnapäringu tulemuste kinnitamine

4. Info Vastemõisa lasteaia koosseisudest

5. Suure-Jaani Raamatukogu taotlus reservfondist raha eraldamiseks

6. Pärandi vastuvõtmine