Sotsiaaltoetused

17.01.17

Toetused

 

 

Riiklik toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
2016. aastal kehtiv toimetulekupiir esimesele pereliikmele ning lapsele on 130 €, iga järgnevale  täisealisele liikmele 104 €.

Kui toimetulekutoetus määratakse isikule, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on tal õigus saada koos toimetulekutoetusega 15 € täiendavat sotsiaaltoetust.

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus Suure-Jaani vallas

Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed
.

...Loe edasi 

 

 

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetust makstakse lastega perekondadele, kes elavad allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri ja toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele.

Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Arvestuse aluseks võetakse pereliikmete sissetulekupiir alljärgnevalt:
358 € esimese pereliikme kohta
107,40 € alla 14-aastase pereliikme kohta
179 € 14-aastase ja vanema pereliikme kohta.

Vajaduspõhise peretoetuse määr on 45 € esimese lapse kohta ning rohkem kui ühe lapse puhul lisandub 45 €.

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks

 

Riiklik lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapse vanemale

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või SHS § 252 lg 1 nimetatud hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et

  • lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a. lapse perekonnas hooldamine);
  • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse raske või sügava puudega lapse kohta kalendriaastas kehtestav Vabariigi Valitsus määrusega (RT I 2006, 55, 405-jõust.01.02.2007)

Lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemine
Enne lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemist tuleb lapsevanemal leida sobiv teenusepakkuja ning temaga teenuse pakkumise tingimused sh periood ning hind kokku leppida. Seejärel esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Kui lapsevanem ei ole varem lapsehoiuteenusega kokku puutunud, siis võib ka enne teenusepakkuja väljavalimist sotsiaaltöötajaga konsulteerida ning nõu küsida.
Kui kõik dokumendid on nõuetekohaselt esitatud, teeb kohalik omavalitsus otsuse lapse teenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul. Positiivse otsuse korral sõlmitakse lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja, kohaliku omavalitsuse ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks haldusleping. Eitav otsus tehakse juhul, kui taotleja ei vasta seaduses nimetatud hüvitise saamise kriteeriumitele.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahalist jääki kasutatakse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks  lähtudes Suure-Jaani Vallavolikogu 26.06.2014 määrus nr. 7 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord"

 

Täiendav informatsioon:
Suure-Jaani valla sotsiaalosakond

43 71 145, 43 55 448, 43 55438


 

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse blankett

Riigi rahavstatava lapsehoiuteenuse asendamise taotluse blankett

 

 

 

 

Sotsiaaltoetused valla eelarvest

·         sünnitoetus

·         matusetoetus

·         koolitoetus

·         ranitsatoetus

Sissetulekust sõltuvalt võib taotleda ka

·         Koolieelikute alushariduse omandamise toetust

·         Kutsekooli õppima asumise toetust

·         toetust ravimite ja prillide ostmiseks

·         toetust riikliku dokumendi vormistamiseks

·         ühekordset toetust

·         toetust kütte ostmiseks

·         Ülalpidamiskulude katmine hooldusasutuses viibivatele isikutele

·         hooldajatoetust

...Loe edasi

 

 


Avaldus matusetoetuse saamiseks

Avaldus sünnitoetuse saamiseks

Avaldus ühekordse toetuse saamiseks

 

 

Õpilase sõidukompensatsiooni aruanne