Uudised ja teated

Suure-Jaani Vallavalitsus registrist kustutatud

2. jaanuaril kinnitatud Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kande alusel on Põhja-Sakala Vallavalitsuse kohta avatud Tartu Maakohtu registriosakonna Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikaart nr 1.
Põhja-Sakala Vallavalitsus on asutatud 01.01.2018 - Kõo Vallavalitsus, Kõpu Vallavalitsus, Suure-Jaani Vallavalitsus ja Võhma Linnavalitsus on registrist kustutatud.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse registrikood on 77000463.

 


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 28.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 28. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Võhma Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

2. Ajalehe Leole hinnakirja kehtestamine

3. Sotsiaaltoetuste määramine:

3.1 Kõo valla eelarvest

3.2 Suure-Jaani valla eelarvest

3.3 Võhma linna eelarvest

4. Alaeelarvete muutmine:

4.1 Suure-Jaani Raamatukogu

5. Lapse sõidukulude hüvitamine

6. Jäätmeveo tingimuste muutmine

7. AS SEB Panga pangakonto numbri parandus


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 21.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 21. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve eelnõu

2. Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete muutmine

3. Võhma linna eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise taotlus

4. Arvamuse andmine AS Epler & Lorenz jäätmeloa ja taotluse menetlusse võtmise kohta

5. Combimill Sakala OÜ välisõhu saasteloa nr L.ÕV.VI-45915 muutmise taotlusmaterjalidele arvamuse andmine

6. Arvamuse andmine Eesti Höövelliist OÜ välisõhu saasteloa L.ÕV/320323  eelnõu ning saasteloa muutmise korralduse eelnõu kohta

7. Ehitusloa väljastamine:

7.1 Arussaare külas Töökoja kinnistul (kü 35701:003:0039) puurkaevu (ehitisregistri kood 220846705) rajamiseks.

7.2 Punakülas Kihusalo katastriüksusele (36001:004:0981) puurkaevu (ehitisregistri kood 220847160) rajamiseks.

8. Ehitusteatise andmine Nuutre külas Järve-Allika kinnistul (kü 75903:001:0560) elamu (ehitisregistri kood 112026256) ümberehitamiseks.

9. Kõpu lumetõrje hanke tulemuste kinnitamine

10. Võhma Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

11. Toimetulekutoetuse maksmine Kõpu valla eelarvest

12. Olustvere al Jaamaküla tee 3a kü sihtotstarbe muutmine


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 19.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 19. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Nõukogu liikmete nimetamine:

1.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

1.2 AS Suure-Jaani Haldus nõukogu liikmete nimetamine

2. Puudega lapse transpordikulutuste katmine riikliku lapsehoiuteenuse vahenditest

3. Suure-Jaani Kultuurimaja 2017. aasta  alaeelarve muutmine

4. Suure-Jaani valla korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine

5. Sotsiaaltoetuste maksmine

5.1 Kõo valla eelarvest

5.2 Suure-Jaani valla eelarvest

6. Katastriüksusele koha-aadressi määramine

7. Tääksi õpilaskodu rendilepingu muutmine

8. Tänukirjade andmine

9. Kõpu Külastuskeskuse hinnapakkumine

 


Pakume tööd

Suure-Jaani Kool
pakub tööd
KLASSIÕPETAJALE

SÜRGAVERE TEGUTSEMISKOHAS
alates 8. jaanuarist 2018.

Kandidaadilt ootame:

  • vastavust pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele
  • soovitavalt vene keele lisaeriala omamist
  • loovust, ettevõtlikkust, valmisolekut igakülgseks meeskonnatööks
  • kasuks tuleb varasem kogemus õpetamisel liitklassis

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 29. detsembril 2017 aadressile direktor@sjk.edu.ee.

Lisainfo Epp Välba, telefon 437 2050


 

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 21.12.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu neljas istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017 kell 15 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine, eelnõu nr 7

2. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine, muudetud eelnõu nr 27

3. Kõpu Vallavolikogu 10.10.2017 otsuse nr 18 „Munitsipaalvara soetamine" muutmine, eelnõu nr 29

4. Sotsiaalvaldkonna eelnõude kehtestamine:

4.1 Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks, eelnõu nr 30

4.2 Põhja-Sakala valla sotsiaaltoetuste kord ja 2018. a toetuste suurus, eelnõud nr 49 ja 50

5. Maamaksumäära kehtestamine, eelnõu nr 31

6. Volitusnormide andmine:

6.1 ehitus- ja planeerimisvaldkonnas, eelnõu nr 32

6.2 lastekaitse ja sotsiaalhoolekande valdkonnas, eelnõud nr 33 ja 37

6.3 haridusvaldkonnas, eelnõud nr 34 ja 35

6.4 hajaasustuse programmi läbiviimiseks, eelnõu nr 36

6.5 maaküsimustes, eelnõud nr 38 – 40

6.6 vee erikasutusloa andmiseks, eelnõu nr 41

6.7 aegunud volitusnormide kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 42

7. Põhja-Sakala valla ajalehe nimi, eelnõu nr 43

8. Põhja- Sakala valla lipp ja vapp, eelnõu nr 44

9. Lastevanemate poolt kaetava osa määr, eelnõu nr 45

10. Vallale maa soetamine, eelnõu nr 46

11. Vallavara müük enampakkumisel, eelnõu nr 47

12. Palgalise vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine, eelnõu nr 48

Eelnõude link


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 15.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 15. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni moodustamine

2. Nõukogudesse esindajate nimetamine

3. Võhma linna raamatupidamise auditeerimise hinnapakkumised

4. Hinnapakkumine Suure-Jaani vallamaja puhkeruumi ehitus-laiendustöödele

5. Kasutusloa väljastamine Koksvere külas Gaasijaama kinnistule (katastritunnus 35701:001:0111) püstitatud segamismahuti, garaaži, kääriti, silohoidla ja kääriti kasutusele võtmiseks


Põhja-Sakala Vallavolikogus uus liige

Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete hulgas toimus 12. detsembril järjekordne muudatus.
Maie Käba oli volikogu liige Suure-Jaani Vallavalitsuse liikmena kuni Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseni, samas on ta ka Suure-Jaani Vallavalitsuse töötaja. Peale Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu kinnitamist 30.11.2017 otsustas Maie Käba jääda ametiasutuse töötajaks ning tema volikogu liikme volitused lõppesid enne tähtaega.
Volikogu liikmeks asus Valimisliidu Koostöö nimekirja järgmine asendusliige  Tiit Kruusimäe.
 
FOTO: Erakogust

 


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 12.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 12. detsembril kell 9.00 Suure-Jaani vallamajas.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni moodustamine

2. Ülevaade valla esindajatest äriühingute ja sihtasutuste nõukogudes

3. Võhma linna raamatupidamise auditeerimine

4. Võhma linna eelarvest laste toidurahatoetuse maksmine

5. Võhma linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmine

6. Katastriüksuste jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

7. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine Ivaski k asuva Vastemõisa oja paisutamiseks Kivistiku paisul

8. Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

9. Ehitusluba Vihi k Vainu kinnistul (katastritunnus 75901:002:0105) abihoone laiendamiseks 

10. Projekteerimistingimuste määramine Koksvere k Viljakuivati kinnistul (katastritunnus 35701:001:0137) teravilja põrandalao hoone ja teravilja vastuvõtuhoone ehitusprojekti koostamiseks

11. Kasutusteatise väljastamine Koksvere k  Gaasijaama kinnistule (katastritunnus 35701:001:0111) püstitatud juhtimiskeskuse hoone kasutusele võtmiseks

12. Volikogu 21.12. istungi päevakord


Pakume tööd

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

KULTUURISPETSIALIST
HARIDUSSPETSIALIST
IT-SPETSIALIST
EHITUSSPETSIALIST
JURIST
SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
KULTUURISPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Kultuurispetsialisti põhiülesanneteks on kultuuriasutuste tegevuse koordineerimine ja osalemine kultuuripoliitika väljatöötamise protsessis, kultuurivaldkonna tegevuse analüüsimine, osalemine valla ja maakondlike kultuuriürituste ja -projektide korraldamises ning uute kultuuriprojektide algatamisel, oma valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamine, mittetulundusühingute ja külaseltside nõustamine ning ühistegevuse koordineerimine.

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus või vähemalt keskeriharidus ja kultuurivaldkonnas töötamise kogemus.

Eesti keele valdamine kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.

Valmisolek töötada õhtusel ajal ja nädalavahetustel/pühade ajal.

Autojuhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Kasuks tuleb:

Ürituste korraldamise kogemus, täiendav võõrkeelte oskus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
HARIDUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Põhja-Sakala valla haridusalase töö koordineerimine ja selle kvaliteetse toimimise tagamine ning haridus-valdkonna arengusuundade kavandamine.

Peamised ülesanded:

Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvi-koolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorraldus-likes küsimustes, valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine, valla haridusasutuste omavahelise ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine, haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine, ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus.

Varasem töökogemus haridusvaldkonnas.

Haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

Juhiloa olemasolu.

 

Kasuks tuleb: Juhtimise kogemus, ürituste korraldamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
IT-SPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

IT-spetsialisti ametikoha põhieesmärk on Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja selle allasutuste infosüsteemi pideva tõrgeteta toimimise tagamine, infosüsteemide ja -tehnoloogia arenduste juurutamine ja igakülgse abi osutamine vallavalitsuse IT kasutajatele.

Peamised ülesanded:

IT- spetsialist tagab infosüsteemide (s.h telefoniside jm andmeside) ja infotöötlusvahendite toimimise vallavalitsuses, teeninduspunktides ja hallatavates asutustes;

haldab ja arendab valla veebilehte;

tagab vallavalitsuse infobaaside varundamise, turvalisuse, terviklikkuse ja arhiveerimise; lahendab tekkivaid probleeme ja veasituatsioone, juhendab kasutajaid arvutitarkvara kasutamisel;

hindab andmeside ja infotehnoloogilisi lahendusi;

ennetab võimalikke tekkida võivaid probleeme, teeb ettepanekuid andmeside ja infotehnoloogiliste lahenduste soodsamaks, tänapäevasemaks muutmiseks ja/või turvanõuete kehtestamiseks;

informeerib kohe teisi omavalitsuse IT-spetsialiste ja/või vallavanemat tekkinud probleemidest; korraldab andmeside ja infotehnoloogilise teenindamise koosolekutel, volikogu komisjonide, volikogu ja vallavalitsuse istungitel, koolitustel vms sündmustel;

aitab kaas tööandja projektidele oma pädevuse piires;

teeb ettepanekuid teistele omavalitsuse IT-spetsialistidele ja/või vallavanemale oma töövaldkonna piires;

täidab koostöös teiste omavalitsuse IT-spetsialistidega ja/või vallavanema poolt antud ühekordseid ametialaseid ülesandeid;

täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest.

 

Nõudmised kandidaadile:

Vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus, omavalitsuse korraldust reguleerivate ja infotehnoloogiaalaste õigusaktide tundmine, erinevatest omavalitsuses kasutatavatest programmidest, andmekogudest jms teadmiste omamine, meeskonna- ja koostöövalmidus, arvuti kasutamise oskus tipptasemel.

 

Kasuks tuleb:

Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses, juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
EHITUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Põhja-Sakala vallas.

Peamised ülesanded:

Ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemise korraldamine ning vastavate lubade väljastamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamiste korraldamine; ehitusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine; projekteerimistingimuste taotluste menetluse korraldamine ja vastavate eelnõude väljatöötamine; valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel riigihanke hankedokumentatsiooni koostamine; kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine, valla arengukava ja üldplaneeringu väljatöötamisel osalemine; ehitisregistri pidamine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus, väga head teadmised ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskus neid rakendada oma töös, varasem töökogemus ehitusvaldkonnas, eesti keele valdamine kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendus-oskus, koostöövalmidus; vajalike arvutiprogrammide (AutoCad) ja andme-kogude kasutamise oskus, projekteerimisalaste standardite ja juhend-materjalide tundmine, hoonete energiatõhususe teadmiste olemasolu.

 

Kasuks tuleb:

Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses, juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus, projekteerija kutsetunnistus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
JURISTI ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Juristi peamisteks tööülesanneteks on vallavalitsuse tegevuse õigusaktidele vastavuse tagamine ning ametiasutuse teenistujate ja hallatavate asutuste juriidiline nõustamine, valla esindamine kohtus ning kolmandate isikute ees temale antud volituste piires, vallavalitsuse nimel sõlmitavate lepingute õigusaktidele vastavuse kontrollimine ja vajadusel lepingute koostamine, vallavalitsuses töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamine vastavalt seadusele.

 

Nõudmised kandidaadile:

Õigusteaduse magistrikraad ja erialane töökogemus.

Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Korrektsus ja täpsus teenistusülesannete täitmisel.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

 

Kasuks tuleb:

Juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikoha täitmiseks

Peamised ülesanded:

Sotsiaalosakonna juhataja põhiülesanneteks on vallavalitsuse pädevuses olevate sotsiaalhoolekandeliste küsimuste lahendamise korraldamine, valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine, oma teenistusvaldkonna üle järelevalve teostamine ning sotsiaalosakonna töö juhtimine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas.

Juhtimiskogemus.

Kõrge pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime.

Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2).

Põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest.

Juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

_______________

Põhja-Sakala Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI  ametikoha täitmiseks

Sotsiaaltööspetsialisti põhiülesanneteks on isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks, abi vajaduse ja ulatuse väljaselgitamine ning toetuste arvestamine ja teenuste määramine.

 

Nõudmised kandidaadile:

Sotsiaaltööalane kõrgharidus.

Väga head teadmised oma teenistusvaldkonda  reguleerivatest õigusaktidest.

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus.

Väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

B-kategooria juhiloa olemasolu.

Võime töötada iseseisvalt.

 

Kasuks tuleb:

Kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

 

Töö asukoht: Kõpu, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Tööleasumise aeg: 01.01.2018

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. detsembril 2017 Suure-Jaani Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil suure-jaani@suure-jaani.ee

 

____________________________________________

 

Põhja-Sakala vald on pikkade kultuuritraditsioonidega kant ja siit on võrsunud mitmed eesti kultuuriloost tuntud loovisikud.

Ärksat vaimu on siin tänagi: käesoleval aastal ühinesid neli omavalitsust – Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani vald ning Võhma linn – üheks vallaks.

Põhja-Sakala vald on turvaline paik elamiseks, kuhu positiivse ellusuhtumisega teotahtelised inimesed on alati oodatud.

 


Pakume tööd

Suure-Jaani lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda:
1. Lasteaiaõpetajat 1,0 kohta/ rühm töötab 1+2 töötajate süsteemiga, rühmas 4–5 aastased lapsed
2. Muusikaõpetajat 0,5 kohta
3. Õpetaja abi 1,0 kohta


CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 21. detsembriks 2017 a aadressil la.sipsik@suure-jaani.ee või Suure-Jaani lasteaed Sipsik Lembitu pst 42 Suure-Jaani.
Info 437 1198; 5624 0243

 


Muudatused Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete hulgas

Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete hulgas toimus 5. detsembril järjekordne muudatus. Vallavolikogu 30.11.2017 istungil kinnitati Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmeteks Mati Adamson ja Tarmo Riisk ning selle tõttu peatusid nende volikogu liikme volitused. Asendusliikmeteks määrati VL Kogukonna Hääl esindaja Taivo Lehesmets ja VL Koostöö esindaja Aare Kolk.

Muutub koolibussiliini nr 2 hommikune sõidugraafik

Alates 6. detsembrist muutub koolibussilliini nr 2 hommikune sõidugraafik

 

  KOOLIBUSSILIIN E-2  
METSKÜLA - KILDU - SUURE-JAANI
     
kellaaeg peatused kellaaeg
7:30 METSKÜLA  
7:34 IVASKI  
7:39 LEMMAKÕNNU  
7:45 PAELAMA TEERIST  
7:55 KILDU  
8:00 LIIDUVERE  
8:06 VÕLLI  
8:12 ARJADI  
8:16 ÄNGI  
8:20 SUURE-JAANI 15:15
  EPRA 15:19
  KILDU 15:25
  PAELAMA TEERIST 15:32
  KILDU 15:39
  LEMMAKÕNNU 15:44
  SAKSSILLA 15:49
  VASTEMÕISA 15:56
  VAALAMÄE 15:59
  KALJU 16:00
  JAANIOJA I 16:02
  KABILA 16:04
  SÜRGAVERE 16:08
  KERITA 16:12
  MUDISTE

16:15

 


Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung 05.12.2017

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on 5. detsembril kell 11. Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakorras on:

1. Lasteaiaõpetajate töötasu tõstmine 1. jaanuarist 2018

2. Suure-Jaani Gümnaasiumi ja Suure-Jaani Gümnaasiumi Huvikooli hoolekogu kooseisu kinnitamine

3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

4. Rahataotlused

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Ülevaade valla hallatavate asutuste töötajate puhkuste pikkusest

7. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

8. Teenistujate valiku ja värbamise komisjoni moodustamine

9. Võhma Kooli ehitusprojekti hanke meeskonna moodustamine

10. Esindaja nimetamine MTÜ'sse Viljandimaa Ühistranspordikeskus

11. Hinnapäringu ,,Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" parima pakkuja kinnitamine

12. Tänukirja andmine

13. Arvamuse andmine AS'i Suure-Jaani Haldus muudetud vee erikasutusloa eelnõu kohta

14. Ehitusloa väljastamine

15. Kasutusloa andmine


Muudatused bussiliikluses

9. detsembrist 2017 muutub kaugliini nr 895 (Tallinn - Viljandi) sõiduplaan ja 10. detsembrist maakonnaliini nr 22  (Suure-Jaani - Olustvere - Suure-Jaani) sõiduplaan.

Täpsem info Peatus.ee


Vallavalitsuse istung 29.11.2017

Vallavalitsuse istung on 29.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Huvihariduse kulude tasumine

2. Rahataotlused

3. Korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse taotlus

4. Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

5. Hinnapakkumuste hindamise protokoll

6. Ettepanekud sportlastele preemiate maksmiseks


Vallavalitsuse elektrooniline istung 27.11.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 27.11.2017 kell 11.56 – 14.30.

Päevakorras on:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku korra kehtestamine, eelnõu nr 96


Vallavalitsuse istung 22.11.2017

Vallavalitsuse istung on 22.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine sügava puudega isikule

2. Ülapidamiskulude katmisest

3. Hoolduskulude puuduoleva osa tasumine

4. Huvihariduse kuude tasumine

5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel

6. OÜ Eesti Höövelliist keskkonnakompleksloa taotlusele seisukoha andmine

7. Ühekordse toetuse taotlused:

8. Sotsiaaltoetused

9. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu võõrale maale püstitamise tagamiseks

11. Jäätmeveo tingimuste muutmine

12. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine

13. Ehitusloa väljastamine

14. Korteri üürile andmine

15. Volikirja täiendamine

16. Volikogu eelnõud


Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 30.11.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu kolmas istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Vastemõisa k  Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu vastuvõtmine, eelnõu  nr 22 

2. Määruse „Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" kehtestamine, eelnõu nr  8

3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 3 p 1.3 muutmine, eelnõu  nr 12

4. Laenu  võtmine, eelnõu nr 26

5. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve I lugemine, eelnõu nr 27

6. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine, eelnõu nr  13

7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete arvu määramine ja koosseisu kinnitamine, eelnõu nr 14 

8. Volituste tähtajalisel lõppemisel vallavanemate ja linnapea ametist vabastamine ning hüvitise maksmine, eelnõu nr 15   

9. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine ja uue ametiasutuse moodustamine, eelnõu nr 16 

10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimääruse kehtestamine, eelnõu nr 17 

11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri

kehtestamine, eelnõu nr 18 

12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend, eelnõu  nr 19 

13. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, eelnõu nr 20 

14. Valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindajate nimetamine, eelnõu nr 21 

15. Vallale maa omandamine, eelnõu nr 23 

16. Tööstusala planeeringu etappide määramine, eelnõu nr 24 

17. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse esindajate määramine, eelnõu nr 25 

18. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine, eelnõu nr 27

Eelnõude link


Põhja-Sakala Vallavolikogus uus liige

Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete hulgas toimus 23.11.2017 muudatus. Kuna Tõnu Aavasalu valiti vallavolikogu 16.11.2017 istungil Põhja-Sakala vallavanemaks, siis valla valimiskomisjon peatas tema volikogu liikme volitused vallavanemaks oleku perioodil. Volikogu liikmeks määrati Valimisliidu Koostöö nimekirja esimene asendusliige Kaiti Vindi.

Kutse hankes osalemiseks

Suure-Jaani Vallavalitsus kutsub osalema hankel ,,Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" ning esitama vastava pakkumuse hiljemalt 23. november 2017. a. kell 10.00.

Hinnapakkumuse juhis, projekteerimise lähteülesanne ja geodeetiline alusplaan on kättesaadavad aadressil: http://web.suure-jaani.ee/failid/Suure-Jaani-linn-Lembitu-pst-51-staadion.zip

Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimiseks (Lembitu pst 51, 76001:001:0012) OÜ Ruumi Grupp 2016. a koostatud detailplaneering (töö nr 160122) http://web.suure-jaani.ee/planeeringud/index.php?dir=3_Kehtestatud_planeeringud/Suure-Jaani_Lembitu_pst_51_staadioni_detailplaneering/

Pakkumus esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: suure-jaani@suure-jaani.ee või kirjalikult ühes eksemplaris kinnises pakendis Suure-Jaani Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Lembitu pst 42 Suure-Jaani 71502.


Põhja-Sakala Vallavolikogus uus liige

Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete hulgas toimus täna esimene muudatus. Tõnu Kiviloo esitas valla valimiskomisjonile avalduse sooviga peatada tema volikogu liikme volitused seoses õpingutega kuni 1. märtsini 2018.
Volikogu liikmeks määrati Eesti Reformierakonna nimekirja esimene asendusliige Romeo Mukk.

 


Vallavalitsuse istung 14.11.2017

Vallavalitsuse istung on 14.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Avaliku ürituse luba

2. Tänukirjad

3. Kultuurikapitali aastapreemiale kandidaatide esitamine

4. Kodanike hooldekodu teenusele paigutamine

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Taotlus Suure-Jaani Kultuurimaja 2017. aasta alaeelarve muutmiseks

7. Taotlused ühekordse toetuse saamiseks

8. Jäätmeveo tingimuste muutmine:

9. Valla suvelasteaia määramine


Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 16.11.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu teine istung toimub neljapäeval, 16. novembril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Hüvitise maksmine volituste tähtajalisel lõppemisel, eelnõu nr 3

2. Põhja-Sakala vallavanema valimine, eelnõu nr 4

3. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine, eelnõu nr 5

4. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine, eelnõu nr  6

5. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine, eelnõu nr 7

6. Määruse „Tasu, hüvituse ja tasu määramine" I lugemine, eelnõu nr  8

7. Suure-Jaani Tööstusala katastriüksuse liikluspinnale koha-aadressi määramine, eelnõu nr 9

8. Suure-Jaani Tööstusala planeeringu etappide määramine, eelnõu nr 10

9. Vaidele vastamine, eelnõu nr 11

Eelnõude link

 


Vallavalitsuse istung 07.11.2017

Vallavalitsuse istung on 07.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:

1. Vastemõisa Lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu muutmine

2. Info hooldusteenuse lepingu lõpetamise kohta

3. Nõusoleku andmine Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumisse õppima asumiseks

4. Kasutusluba

5. Elektrilevi OÜ taotlus munitsipaalmaa isikliku kasutusõigusega koormamiseks

6. Ehitusluba valguskaabli ehitamiseks

7. Raske puudega lapse teenuste rahastamine

8. Eelnõud volikogu istungi päevakorda


Tähelepanu - riigitee eskiisprojekti avalikustamise koosolek

Riigitee nr 24116 Suure-Jaani – Olustvere km 0,8 (Suure-Jaani linna piir) kuni km 6,1 (Olustvere mõis) eskiisprojekti avalikustamise koosolek toimub 15. 11. 2017  kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis.


Vallavalitsuse istung 02.11.2017

Suure-Jaani Vallavalitsuse istung on 02.11.2017 kell 8.45

Päevakorras on:
1. Volituse andmine eestkostetava nimel toimingute tegemiseks
2. Koduteenuse osutamise lepingu lõpetamine
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse  maksmine
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine
5. Tegevustoetuse maksmine AS'ile Audentes
6. Noorte sporditegevuse toetamise jätkamine:
7. Reservfondist  haridustoetuse reservi jagamine
8. Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta
9. Taotlus korraldatud jäätmeveo tähtajalise vabastuse/erisuse saamiseks
10. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel
11. Hoolekogu koosseisu kinnitamine
12. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine
13. Ehitusloa väljastamine
14.  Taotlus Lehola-Lembitu mängude auhinnarahade  väljamaksmiseks
15. Noorte huvitegevuse toetus
16. Kasutusluba
17. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine
18. Lasteaia Sipsik abipersonali avaldus töötasu tõstmiseks 1. jaanuarist 2018

 


Põhja-Sakala Vallavolikogu valis esimeheks Arnold Pastaku

26. oktoobril toimus Põhja-Sakala Vallavolikogu esimene istung. Vallavolikogu esimeheks valiti Arnold Pastak ja aseesimeheks Avo Põder - mõlemad 20 poolthäälega.  Nii Arnold Pastak kui Avo Põder kuuluvad valimisliitu Koostöö.
Lisaks võeti vastu Kõo Vallavalitsuse, Kõpu Vallavalitsuse, Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Võhma Linnavalitsuse lahkumispalved. Pärast lahkumispalve esitamist täidavad Kõo Vallavalitsus, Kõpu Vallavalitsus, Suure-Jaani Vallavalitsus ja Võhma Linnavalitsus oma ülesandeid ja nende volitused kehtivad kuni uue Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni.

Enne esimest volikogu istungit allkirjastasid valimisliidu Koostöö, valimisliidu Kogukonna Hääl ja Eesti Reformierakonna volikokku pääsenud liikmed Hea tahte kokkuleppe Põhja-Sakala valla juhtimiseks ja arendamiseks.  Kinnitati, et edasises tegevuse aluseks on ühinemisleping, lepiti kokku volikogu ja alatiste komisjonide kohtade jaotus jm.

 

FOTO
Istuvad (vasakult): Hermann Kalmus, Aino Viinapuu, Eve Soopa, Maie Käba, Anneli Siimussaar, Kersten Kattai.
Seisavad: Tõnu Kiviloo, Sergei Vassiljev, Tambet Sova, Mati Adamson, Avo Põder, Jüri Sulg, Tõnu Aavasalu, Lembit Kruuse, Arnold Pastak, Jüri Hansen, Ago Vingissar,Tarmo Riisk, Kuldar Kipper, Andrus Keerd, Siim Avi.

 


Põhja-Sakala Vallavolikogu istung 26.10.2017

Põhja-Sakala Vallavolikogu esimene istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42 Suure-Jaanis.

Päevakorras on:

 1. Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe valimine, läbi viib ja otsuse teeb valla valimiskomisjon

2. Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehe valimine, eelnõu nr 1

3. Kõo Vallavalitsuse, Kõpu Vallavalitsuse, Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Võhma Linnavalitsuse lahkumispalvete ärakuulamine, eelnõu nr 2


Põhja-Sakala vald on sündinud - 21. oktoobril 2017

Põhja-Sakala valla valimiskomisjon avalikustas 20. oktoobril vallavolikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimise otsused. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad avalikustamisele järgneval päeval.

Seega on Suure-Jaani valla, Kõpu valla, Kõo valla ja Võhma linna asemel alates 21. oktoobrist 2017 Põhja-Sakala vald.  Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8300 inimese ja valla territoorium on 1153 km2.

Võib-öelda, et Põhja-Sakala vald ulatub Pärnust Põltsamaani - vallal on ühine piir Põltsamaa vallaga, Viljandi vallaga, Mulgi vallaga, Saarde vallaga, Pärnu linnaga, Tori vallaga, Põhja-Pärnumaa vallaga, Türi vallaga, Järva vallaga. Vaata kaarti

 


Vallavalitsuse istung 20.10.2017

Vallavalitsuse istung on 20.10.2017 kell 8.10

Päevakorras on:

1. Kontrollnumbrite kinnitamine 2018. a eelaeve eelnõu koostamiseks


Vallavalitsuse istung 18.10.2017

Vallavalitsuse istung on 18.10.2017 kell 10.00

Päevakorras on:

1. Plangi kinnitamine puudega laste toetuse taotlemiseks

2. Ühekordsed toetused:

3. Raha eraldamise taotlused

4. Jäätmeveo tingimuste muutmine:

5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

6. Eestkoste seadmine

7. Sotsiaaltoetused

8. Olustvere Põhikooli hoolekogu koosseisu muutmine

9. Sürgavere PÜ arve tasumine

10. Parkimiskaart

11. Tööstusala maamõõtja kinnitamine

12. Puurkaevu ehitusluba

Vallavalitsuse istung 11.10.2017

Päevakorras on:

1. Plangi kinnitamine puudega laste toetuse taotlemiseks

2. Ühekordsed toetused

3. Raha eraldamise taotlused

4. Huvihariduse toetamise taotlused

5. Tänukirja andmine 

6. Jäätmeveo tingimuste muutmine

7. Ehitusloa väljastamine

8. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine

9. Arvamuse andmine puurkaevude likvideerimise kohta

10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

11. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

12. Projekteerimistingimuste väljastamine

13. Kodaniku probleem lagunenud tee pärast

14. Garantiikirjad


Keskkonnaameti teade paisutuslubade omanikele

Sügisene suurvesi on tõstmas mitmete jõgede veetaset, mistõttu paisutatud jõelõikudel võib vesi tekitada kahju nii keskkonnale kui ka inimese varale ja tervisele.

Keskkonnaamet kutsub kõiki paisuomanikke ning tähelepanelikke veekogude ääres liikujaid koostööle võimaliku õnnetuse ärahoidmiseks ja tekkiva kahju vähendamiseks. Õnnetuse vältimiseks peab paisuomanik tagama kõrgendatud tähelepanu paisul toimuva osas ning ohu korral kiiresti reageerima.

Veeseaduse kohaselt peavad kõik paisuomanikud või -valdajad tagama paisu ohutuse. Muuhulgas tähendab see, et paisust ülalpool ei tekiks lubatust suuremat veetõusu, mis võib kaasa tuua paisu purunemise ning sellest tuleneva keskkonnakahju.

"Iga paisuomanik peab korraldama paisu regulaarse ülevaatuse ning koristama paisu ette koguneva risu, et see ei ummistaks liigveelaset ega põhjustaks veetaseme lubatust suuremat tõusu paisjärves. Paisuomanikele antud vee erikasutuslubades on välja toodud, milliseid meetmeid võib ohu vältimiseks kasutada. Neile, kellele vee erikasutusluba veel väljastatud ei ole, selgitab Keskkonnaamet, kuidas ohutult ja veeseadusega kooskõlas veetaset alandada. Avarii või selle ohu tekkimisel tuleb kindlasti teavitada koheselt Keskkonnaametit," lausus Keskkonnaameti veemajanduse koordinaator Elina Leiner.

Võimalike keskkonnakahjusid ennetavate meetmete rakendamiseks ning vajalike kooskõlastuste saamiseks tuleks paisuomanikel võtta ühendust Keskkonnaameti vastava regiooni veespetsialistiga.

„Samuti tuleb algava lõheliste kudeaja eel kontrollida, et paisude juurde rajatud kalapääsud oleks täidetud veega ja vabad risuummistusest, mis võib takistada kalade kuderännet merest sobivatele kudealadele. Kalapääsud on ka olulised elu- ja koelmupaigad, mistõttu nende korrapärane korrashoid on väga vajalik," lausus Elina Leiner.

Märgates paisul avariid või kalapääsul ummistust, tuleks sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvenumbrile 1313.

Kairit Kriis
veespetsialist
Lõuna regioon
Keskkonnaamet


Vallavalitsuse elektrooniline istung 04.10.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 04.10.2017 kell 9.33 – 14.00

Päevakorras on:

1. Katastriüksuste koha-aadressi muutmine:

1.1 Paelama k, Liidassaare – eelnõu nr 68

1.2 Riigimetsa Majandamise Keskuse  katastriüksused – eelnõu nr 69

2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse  maksmine – eelnõu nr 70

3. Valla hariduspreemiad – eelnõu nr 71

4. XXI Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna moodustamine – eelnõu nr 72

5. Ettevõtluspreemiad – eelnõu nr 73

6. Ehitusloa väljastamine Lõhavere k  Lõhavere allee 9 kinnistul asuva garaaž-töökoja  ja majandushoone lammutamiseks – eelnõu nr 74

7. Maa sihtotstarbe muutmine – eelnõu nr 75

8. Rakvere Waldorfkooli taotlus õpilaskoha tegevuskulude tasumiseks – eelnõu nr 76

9. Olustvere lasteaia Piilu hoolekogu koosseisu kinnitamine – eelnõu nr 77

10. Vastemõisa Lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu kinnitamine – eelnõu nr 78


Alates esmaspäevast, 9. oktoobrist pikeneb õpilasliini nr 1 marsruut Olustvereni!

Tähelepanu, bussi väljumisajad on muutunud!

Liini nr 1 Mudiste - Tääksi -  Suure-Jaani - Kõidama - Olustvere

Mudiste                    7.20
Võhmaküla               7.22
Kuhjavere                 7.30
Aimla                         7.32
Ülde                           7.40
Tääksi                        7.45
Mudiste                      7.55
Tällevere                    7.58
Kuningsaare              8.00
Suure-Jaani               8.05 (kooli juurest)
Kõidama                    8.07
Olustvere                   8.18


Vallavalitsuse istung 26.09.2017

Vallavalitsuse istung on 26. septembril kell 8.45
Päevakorras on:
1. Kasutusluba

2. Toetuse taotlused

3. Taotlus isikliku kasutusõiguse seadmiseks projekteeritava elektripaigaldise alusele maale

4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

5. Erakoolide toetamine

6. Huviringide toetuse taotlused


Suure-Jaani Vallavolikogu istung 29.09.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub reedel, 29. septembril 2017 kell 15 Pärna puhkekülas Taeveres.

Päevakorras on:

1. Vahe kinnistu müük otsustuskorras, eelnõu nr 52

2. 2017. a lisaeelarve, muudetud eelnõu nr 45

3. Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord, eelnõu nr 48

4. Heakorraeeskirja muutmine, eelnõu nr 46

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Oru kinnistu kasuks, eelnõud nr 50

6. Tääksi külaplatsi müük, eelnõud nr 41

7. Nõusoleku andmine Kõo vallale toetuse taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks, eelnõu nr 47

8. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule, eelnõu nr 49

9. Vallale maa ostmine, eelnõu nr 51

Eelnõude link


Vallavalitsuse istung 19.09.2017

Vallavalitsuse istung on 19. septembril kell 8.45
Päevakorras on:
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

2. Suure-Jaani raamatukogu Sürgavere-  ja Vastemõisa strukuuriüksuse ning Suure-Jaani raamatukogu uued lahtiolekuajad

3. Tääksi staadioni detailplaneeringu lähteseisukoha kinnitamine ja planeeringu algatamine

4. Projekteerimistingimuste määramine

5. Korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmine

6. Suure-Jaani Vallavalitsuse 04.07.2017 korralduse nr 258 muutmine

7. Eesti eraüldhariduskoolide katusorganisatsioonide pöördumine seoses Erakooliseaduse

muudatuse ja eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetuse maksmisega

8. Taotlus Suure-Jaani valla omandis olevale maale isikliku kasutusõiguse seadmiseks

9. Hoolduskulude katmine

10. MTÜ PaRe Sport ühekordse toetuse taotlus

11. Suure-Jaani Lasteaia „Sipsik" hoolekogu kinnitamine

12. Taotlus tänukirja väljastamiseks

13. Olustvere Põhikooli taotlus  reservfondist raha eraldamiseks

14. Hoolduse lõpetamine hooldaja surma tõttu


2018. aasta eelarve koostamine

Suure-Jaani vallavalitsus tuletab meelde, et vastavalt 2018. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakavale oodatakse füüsiliste ja juriidiliste isikute (s.h MTÜ-d) taotlusi hiljemalt 1. novembriks 2017.

Allasutuste taotlusi ja infot oodatakse hiljemalt 25. septembriks.

 


Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee

Suure-Jaani vallast on enampakkumisel:

  1. Viljandi maakond, Suure-Jaani vald, Päraküla, Villemi, 75801:001:0551
  2. Viljandi maakond, Suure-Jaani vald, Ülde küla, Remla-Peedi, 75801:001:0550

Vallavalitsuse istung 12.09.2017

Vallavalitsuse istung toimub 12.09.2017 kell 8.45.

Päevakorras on:
1. Transpordikulude hüvitamine:

2. Avaliku üritusel luba

3. 2018. a eelarve  eelnõu koostamise ajakava kinnitamine

4. Konkursi „Kaunis Kodu" ülevaatuse tulemuste kinnitamine

5. Lasteaedade direktorite palgaarvestuse muutmine

6. Huvikooli õpetajate palga tõstmine

7. Munitsipaalomandisse taotletava Vahe katastriüksuse maa maksustamishinna ja teenidusmaa määramine

8. Taotlus Tääksi koolimajas ruumide ümberehitamiseks

9. Vastemõisa lasteaed Päevalill taotlus alaeelarve muutmiseks

10. Volikogu eelnõud

11. Kasutusload


Vallavalitsuse istung 05.09.2017

Vallavalitsuse istung on 5. septembril kell 8.45
Päevakorras on:
1. Hoolduskulude katmine

2. Kulude hüvitamise avalduse lahendamine  

3. Kasutusluba

4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine

5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

6. Puudega lapse kooli ja koolist koju transpordikulude hüvitamine

7. Laohoone püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel


Vallavalitsuse istung 29.08.2017

Vallavalitsuse istung on 29. augustil kell 8.45
Päevakorras on:
1. Eestkoste määramine

2. Sügava puudega isikule hooldaja määramine

3. Taotlus projekti kaasfinantseeringu väljamaksmiseks

4. Avaldus tee remondiks

5. Koolitranspordi kulude hüvitamine

6. Liikumispuudega isiku parkimiskaart


Oodatakse hariduspreemiate kandidaate

Selleks, et tähtsustada õpetaja rolli ja tunnustada valla haridusasutusi, antakse välja Suure-Jaani valla hariduspreemiaid.

Kandidaate oodatakse viies kategoorias:
Hariduse aastapreemia
Aasta alus- ja üldharidusõpetaja
Aasta haridusjuht
Aasta huviharidustöötaja
Aastate õpetaja

Komisjon ootab põhjendatud ettepanekuid Suure-Jaani vallavalitsusele hiljemalt 15. septembriks. Ettepanekud saata e-posti aadressile suure-jaani@suure-jaani.ee või postiga aadressile: Suure-Jaani vallavalitsus  Lembitu pst 42 Suure-Jaani 71502 Viljandimaa.


Oodatakse ettepanekuid ettevõtete tunnustamiseks

Suure-Jaani Vallavalitsus ootab ettepanekuid vallas tegutsevate ettevõtete tunnustamiseks vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Suure-Jaani valla ettevõtete tunnustamise statuudile, mis on vastu võetud 30.08.2012.

Ootame ettepanekuid kolmes kategoorias:
Töötajasõbralik ettevõte
Parim uustulnuk
Piirkonna edendaja

Kandidaate saavad esitada kandideerivad äriühingud, eraisikud, vallavalitsus, mittetulundusühingud, sihtasutused ja äriühingud.

Ootame ettepanekuid hiljemalt 29. septembriks 2017. aastaks valla  e-posti aadressile suure-jaani@suure-jaani.ee  või postiga aadressile: Suure-Jaani vallavalitsus  Lembitu pst 42 Suure-Jaani 71502 Viljandimaa, märgusõna „Ettevõtete tunnustamine".

 


Vallavalitsuse istung 22.08.2017

Vallavalitsuse istung on 22. augustil kell 8.45
Päevakorras on:
1. Sotsiaaltoetused

2. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

3. Õppeaasta avaaktustel osalemine


Vallavolikogu istung 24.08.2017

Suure-Jaani Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. augustil 2017 kell 16 Suure-Jaani vallamaja saalis Lembitu pst 42.

Päevakorras on:

1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse, eelnõu nr 37

2. Vallale maa ostmine, eelnõud nr 38 – 40

3. MTÜ Tääksi spordiklubi avaldus Tääksi külaplatsi ostmiseks, eelnõu nr 41

4. Tääksi Nõlvaku detailplaneeringu algatamine, eelnõu nr 42

5. Korrastamistööde vastuvõtukomisjoni liikme määramine, eelnõu nr 43

6. Kõpu valla taotlus pikaajalise kohustuse võtmiseks, eelnõu nr 44

7. 2017. a lisaeelarve, eelnõu nr 45

8. Info

8.1 Raul Espenbergi ettepaneku arutelu - volikogu töö videosalvestamine

8.2 Ülevaade kultuuri- ja rahvamajade tegevusest

8.3 Uue valla dokumentide tutvustamine

8.4 Ülevaade maareformist 2017

Eelnõude link


Vallavalitsuse istung 17.08.2017

Vallavalitsuse istung on 17. augustil kell 14.00
Päevakorras on:
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine

2. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine:

3. Jäätmeveo tingimuste muutmine

4. Ehitusloa väljastamine

5. Koolitranspordi kulude hüvitamine

6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

7. Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu lähtetingimuste muutmine


Vallavalitsuse elektrooniline istung 16.08.2017

Vallavalitsuse elektrooniline istung on 16. augustil kell 13.15 – 15.15
Päevakorras on:
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine: MTÜ TEMUFI taotlus korraldada 17. augustil  – 20. augustil Lõhavere linnamäel avalik üritus „Lembitu – kuningas ilma kuningriigita".