Hajaasustuse programm

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrdleva pakkumise alusel. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu. Toetuse suurus ei või olla suurem kui 66,67 % projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Info Tiiu Umal, telefon 435 5435, e-post tiiu.umal@suure-jaani.ee

 

Hajaasustuse programmiga seonduvad dokumendid, taotlus- ja aruandevorm 

 

 

Hajaasustuse programmist rahastatud taotluse 2017.

 

Hajaasustuse  programmi 2017 taotlusvoor on avatud ajavahemikul 10.04.2017 kuni 12. 06.2017

Tingimused:

·     Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

·     Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

·     Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

·     Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

·     Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

·     Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Toetatavad tegevused:

·     majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

·     elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

·     aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

·     leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlemine:

·     Taotlused tuleb esitada Suure-Jaani Vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatult suure-jaani@suure-jaani.ee hiljemalt 12.06.2017

·     Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda ka:

o  EAS-i kodulehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

o  Viljandi Maavalitsuse kodulehel http://viljandi.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

 

Taotlemiseks vajalikud vormid leiab  http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Info Tiiu Umal, telefon 4355435, e-post tiiu.umal@suure-jaani.ee

 

Suure-Jaani Vallavalitsuse korraldusega 14.06.2017 vabastati Heli Kralle komisjoni liikme kohustest ja nimetati komisjoni liikmeks Kalevi Kaur.

Suure-Jaani Vallavalitsus moodustas korraldusega 25.04.2017 nr 155 hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjoni koosseisus:
Tiiu Umal - komisjoni esimees
Are Aua
Heli Kralle
Aave Toomsalu
Aivar Veeperv

 

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2016

                              

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2015

                              

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2014 

                              

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2013  

                              

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2012

                              

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2011

                              

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2010

                              

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2009