Ohtlikud hooned

12.03.14
Ohtlikud on nii varisemistunnustega hooned kui ka hooned, millel puuduvad uksed-aknad või millesse kõrvalisel isikul on võimalik vabalt sisse pääseda. Konstruktsioonid võivad variseda ja inimesed kannatada saada, omavoliline sissetung võib lõppeda rüüstamise või tulekahjuga. See on reaalseks ohuks inimeste tervisele, elule ja varale, aga ka ümberkaudsele asustusele ning keskkonnale.
Kahjuks asub Suure-Jaani vallas väga palju ohtlikke hooneid.  Lisaks ohtlikkusele riivavad need oma inetusega ka silma. Kutsume siinkohal inimesi üles ohtlikest hoonetest teada andma!
Ehitusseaduse § 3 sätestab, et hoone ei või tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale. Samast veel: ehitisele mõjuvad koormused ja muud mõjud ei või põhjustada ehitise, selle osa või naabruses olevate teiste ehitiste varisemist ning ehitisele, selle aluspinnale või naabruses olevatele teistele ehitistele või nende aluspinnale vastuvõetamatult suuri deformatsioone. § 29 sätestab, et ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale ehitamise ajal ja ehitise kasutamisel, sealhulgas takistama juurdepääsu varisemisohtlikule või muude lagunemistunnustega ehitisele kuni selle lammutamiseni või korrastamiseni ja paigaldama sellise ehitise ümber hoiatussildid.
Mida teha, kui Teile kuulub ohtlik hoone?
Juhul, kui hoonesse on vaba sissepääs ja ehituskonstruktsioonid ei ole varisemisohtlikud, tuleb lahtiolevad avad sulgeda. Kui hoone on varisemisohtlik, tuleb edasine tegevus kooskõlastada Suure-Jaani Vallavalitsusega.
Mis saab siis, kui omanik ei huvitu oma ohtlike hoonete korrastamisest või lammutamisest?
Kui ohtliku hoone omanik midagi ette ei võta olukorra parandamiseks, vormistab Suure-Jaani Vallavalitsus märgukirja, milles nõuab etteantud kuupäevaks olukorra parandamist ning näeb selleks ette konkreetsed tegevused. Kui ohtliku hoone omanik konkreetseid tegevusi määratud kuupäevaks ei tee, tehakse talle  ettekirjutus. Ettekirjutuse eiramine võib tuua kaasa  väärteomenetluse Ehitusseaduse § 68 alusel. Võimalikud  trahvid on: füüsilisele isikule kuni 1150€ (300 trahviühikut), juriidilisele isikule kuni 3200€. Olukord loetakse lahendatuks, kui ettekirjutus on täidetud. Üksnes trahvi ära maksmine olukorda ei lahenda.
Märgukirja ja ettekirjutuse tegemise eesmärgiks ei ole valla eelarve täitmine, vaid ohtude ja võimalike õnnetuste ennetamine.
Lisaks ehitusseadusest tulenevatele kohustustele on seadnud  nõudeid ehitiste ja kinnistute omanikele ka Suure-Jaani Vallavolikogu oma 25. mai 2006 määrusega nr 44  " Suure-Jaani valla heakorraeeskiri". Muudetud 26.04.2007 määrusega nr 83
Toimetaja: MARKO REIMANN